IPB
Thailand Travel Information :: English Version ::
เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 
Reply to this topicStart new topic
> :: เรื่องน่ารู้ :: ประวัติศาสตร์ จังหวัดระนอง, เรื่องราวความเป็นมา และประวัติศาสตร์อันน่ารู้ของจังหวัดระนอง
อี๊ดคุง
โพสต์ Mar 29 2007, 17:28
โพสต์ #1


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointประวัติศาสตร์ จังหวัดระนอง


ระนอง

ประวัติความเป็นมา
ระนอง หรือเมืองแร่นอง เดิมเป็นหัวเมืองเล็กๆ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองระนอง และเมืองตระ ซึ่งอยู่ในการปกครองของเมืองชุมพร
IPB Image
เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง เรียกชื่อตามนามเมืองว่า "หลวงระนอง" ครั้นต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวจีนฮกเกี้ยน ชื่อ " คอซู้เจียง " ได้ยื่นขอประมูลอากรดีบุกในเขตเมืองระนองและเมืองตระ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดอนุญาตพร้อมกับพระราชทานบรรดาศักดิ์
ให้คอซู้เจียงเป็น หลวงรัตนเศรษฐี ดำรงตำแหน่งนายอากรเมืองตระ และ เมืองระนอง

ในปี 2397 ตำแหน่งเจ้าเมืองระนองว่างลง เนื่องจากหลวงระนองป่วยถึงแก่กรรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ หลวงรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็นพระรัตนเศรษฐี เป็นเจ้าเมืองระนอง เมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และรัฐบาลอังกฤษได้จัดการปกครองหัวเมือง ที่ได้ไปจากพม่าเข้มงวดกวดขันขึ้น โดยลำดับมาถึงเขตต่อแดนพระราชอาณาเขตทางทะเลตะวันตก

ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าเมืองระนองและเมือ
งตระ เป็นเมืองขึ้นอยู่ในเมืองชุมพรจะรักษาราชการทางชายแดนไม่สะดวก จึงโปรดฯ ให้ยกเมืองตระและเมืองระนอง เป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนบรรดาศั
กดิ์พระรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็นพระยารัตนเศรษฐี เป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง เมื่อ พ.ศ. 2405 และ ในปี พ.ศ. 2420 สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดและได้มีการยุบเมืองตระเป็นอำเภอ เรียกว่าอำเภอกระบุรี โดยให้ขึ้นกับจังหวัดระนองตั้งแต่นั้นมา ระนองในอดีตนั้นมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทับแรม ดังนี้
<!--ImageUrlBegin--><!--ImageUrlEBegin-->IPB Image<!--ImageUrlEnd--><!--ImageUrlEEnd-->


1. เมืองดีบุก
ระนองมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อเรียกกันในสมัยโบราณว่าตะกั่วดำหรือดีบุกอยู่ใต้แผ
่นดินเป็นจำนวนมาก จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองดีบุกมีแร่ดีบุกมีค่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นเมืองแรกที่มีเจ้าของเหมืองแร่ (นายนอง) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงระนอง เจ้าเมืองคนแรก ซึ่งเป็นนายอากรแต่โบราณ ในการผูกขาดส่งอากรดีบุกให้รัฐบาล นับว่าได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญต่อเนื่องมาจ
นถึงปัจจุบัน

2. เมืองชายแดน
การที่ไทยต้องเสียดินแดนเมืองมะริดรวมทั้งเมืองมะลิวัลย์แก่อังกฤษและได้มีการปักปัน
เขตแดนไทย โดยใช้แม่น้ำกระบุรีเป็นเส้นกั้นพรมแดนในปี พ.ศ. 2442 มีผลให้เมืองระนอง และเมืองตระ ซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอในปกครองของจังหวัดระนอง มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองขึ้นของอังกฤษทางด้านทะเลต
ะวันตก และมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมของการไปมาหาสู่และซื้อขายสินค้าระหว่างไทยกับพม่า
ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อพม่าได้รับเอกราชพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษการไปมาหาสู่และการซื้อขายสิน
ค้าระหว่างคนไทยและพม่าทางชายแดนจังหวัดระนองนำความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศจนถึงปัจจุบัน

3. เมืองคอคอดกระ
พื้นที่บริเวณคอคอดกระ เป็นผืนแผ่นดินที่กิ่วหรือแคบที่สุดในแหลมมลายู ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร พื้นที่ด้านตะวันตกของบริเวณคอคอดกระ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองตระ มาแต่เดิม ผืนแผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกแห่งนี้ มีภูเขาสลับซับซ้อนมีทางลัดผ่านช่องเขาเพียงสายเดียว ในสมัยโบราณคอคอดกระ มีความสำคัญเป็นเส้นทางที่สำคัญทางเดียวที่พม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพ ยกมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันออก เมื่อฝรั่งเศสคิดจะขุดคลองกระจากเมืองตระไปออกเมืองชุมพร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินเรือจากยุโรปไปเมืองจีนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเ
กล้าเจ้าอยู่หัวคอคอดกระจึงมีความสำคัญมากขึ้น หากสามารถขุดคลองได้สำเร็จ เรือเดินทะเลจากยุโรป จะผ่านคลองไปเมืองจีนได้ โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู ผลประโยชน์ทางการค้าของอังกฤษทางเมือง ปีนังและสิงคโปร์ และความจำเป็นทางด้านการทหารของอังกฤษ คงมีผลให้ไทยต้องเสียดินแดนทางแหลมมลายู ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบกับการขุดคลองกระ จึงจำเป็นต้องขุดแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทยกับพม่าของอังกฤษให้กว้างลึกเข้าไปในดินแดนอันอยู่ในอำนาจ
ของอังกฤษด้วย เมื่ออังกฤษไม่ยอม จึงขุดคลองคอคอดกระไม่ได้ ความคิดที่จะขุดคลองกระ จึง ล้มเลิกไป อังกฤษจึงได้กำหนดเป็นข้อผูกพันไว้ในสนธิสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษมิให้ไทยขุดคลองดั
งกล่าวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากของอังกฤษก่อน การขุดคลอง ณ บริเวณคอคอดกระ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง แต่กระทบต่อความมั่นคง ของชาติทางด้านการทหาร บริเวณคอคอดกระเหมาะสมแก่การขุดคลองเพียงไร คุ้มค่าในการลงทุน แค่ไหนเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษา คอคอดกระจึงยังอยู่ในความสนใจทั้งทางราชการและประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน

4. เมืองเสด็จประทับแรม
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ จังหวัดระนอง ตามลำดับดังนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ผ่านเมืองตระไปประทับแรม ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ บนเขานิเวศน์คีรี เมืองระนอง 3 ราตรี ในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก ประทับแรม ณ จังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองระนอง และประทับแรม ณ จังหวัดระนอง 3 ราตรี ในปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดระนอง ประทับแรม ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2502 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรท้องที่จังหวัดระนอง เป็นการส่วนพระองค์ และทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลา ที่อำเภอกระบุรี รวมทั้งประทับแรม เป็นเวลา 2 ราตรี เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จนำคณะ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาทัศนศึกษาประกอบหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดระนอง

ที่มา: http://www.ranong.go.th/historyranong.htm

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด ระนอง

ท่องเที่ยวธรรมชาติ จังหวัดระนอง

ท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดระนอง

Go to the top of the page
 
+Quote Post
อี๊ดคุง
โพสต์ Jun 2 2007, 22:00
โพสต์ #2


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointเจ้าเมืองระนอง คอซูเจียง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2550 00:47 น.


เจ้าเมืองระนอง คอซูเจียง
โดย นพวรรณ สิริเวชกุล

จะว่าไปคนจีนที่อพยพเข้ามาใช้ชีวิตหากินในแผ่นดินสยามนั้น มีแทบทุกรุ่นทุกสมัยนะคะ อย่างต้นตระกูล ณ ระนองที่ถือเป็นคนจีนที่บุกเบิกอุตสาหกรรมแร่ดีบุกในเมืองระนอง ตระกูลแรกในเมืองไทย และยังได้รับพระบรมราชโองการให้มีบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งจางวางเมืองระนองในเวลาถัดมา แถมคนในตระกูลนี้ ก็ยังเป็นผู้ริเริ่มนำต้นไม้ชนิดหนึ่งมาปลูกในพื้นดินทางจังหวัดภาคใต้ของไทย จนกระทั่งกลายเป็นไม้เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับผู้คนแถวนั้นมานานวัน นั่นก็คือต้นยางพารานั่นเองนะคะ

คอซู้เจียง แซ่คอ คือคนจีนคนแรกที่เข้ามาในเมืองไทย คนทั่วไปเรียกท่านว่า คอซู้เจียง ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ในตำแหน่งจางวางเมืองระนอง ซึ่งเทียบเท่าเจ้าเมืองไทยสมัยนั้น

คอซู้เจียงเป็นจีนฮกเกี้ยน เกิดในบ้านจิวหู แขวงเมืองเจียงซิวฮู ในประเทศจีน ในวัยเบญจเพส คอซู้เจียงเดินทางจากเมืองจีนมากับพี่ชาย และเขาก็เหมือนกับชาวฮกเกี้ยนคนอื่นที่มุ่งหน้าไปยังเกาะหมากหรือปีนังก่อนที่อื่น เพราะที่นั่นมีชาวจีนเชื้อสายเดียวกันอาศัยและทำมาค้าขายอยู่ อีกทั้งปีนังยังถือเป็นตลาดการค้าที่สำคัญอย่างยิ่งของคนไทยและต่างชาติอีกด้วย

ที่เกาะหมาก เริ่มแรกคอซุ้เจียงทำงานเป็นคนแบกหาม และเก็บสะสมเงินค่าจ้างไว้กระทั่ง สามารถมีกิจการเป็นของตัวเอง ในยุคนั้นที่เกาะหมาก ชาวฮกเกี้ยนหลายคนเติบโตและมีเงินทุนมากกว่าเขา อาศัยและทำกิจการค้าที่นั่น คอซุ้เจียงเห็นว่าตัวเขานั้นมีทุนน้อยกว่าและไม่มีความชำนาญทางการค้าเช่นคนอื่น จึงตัดสินใจเดินทางมาเสี่ยงโชคต่อยังเมืองไทย

ที่แรกที่เขาเหยียบแผ่นดินไทยก็คือภูเก็ต เขาเห็นว่าภูเก็ตแม้จะเป็นตลาดใหญ่ของแร่ดีบุก แต่สภาพทั่วไปของจังหวัดที่เล็กเป็นเพียงเกาะๆหนึ่ง ที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติทำมาหากินอยู่แล้ว ประกอบกับเขามีทุนรอนที่น้อยนิด ไม่อาจหาญสู้กับคนอื่นๆ ที่ทำอยู่ก่อนแล้วได้ เขาจึงหาที่พึ่งเพื่อแสวงหาช่องทางทำกิน ที่พึ่งของเขาในเวลานั้นก็คือเจ้าเมืองภูเก็ตนั่นเอง ต่อมาเขาได้เริ่มต้นทำการค้าและออกสำรวจไปยังเมืองต่างๆ ก่อนจะไปปักหลักมีครอบครัวและสร้างฐานะอยู่ที่เมืองพังงา กิจการค้าขายของคอซู้เจียงขยายตัวอย่างดี เขามีเรือกำปั่นใบลำหนึ่งแล้วล่องเรือไปค้าขายสินค้าที่เกาะหมาก และตามหัวเมืองชายทะเลตะวันตกกระทั่งถึงเมืองระนอง

จากการเดินทางท่องเที่ยวเช่นนี้เองที่ทำให้ คอซุ้เจียงเห็นว่าเมืองระนองเป็นเมืองที่มีภูเขา และดีบุกมาก ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ผู้คนที่ขุดหาแร่ดีบุกจริงๆ ก็มีน้อย เขาจึงคิดจะตั้งกิจการค้าดีบุกให้เป็นเรื่องราว โดยที่ไม่ต้องแย่งชิงกับผู้ใด คอซุ้เจียงจึงเข้ามาขอผูกอากรดีบุกเมืองระนอง และย้ายครอบครัวมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่นี่

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คอซู้เจียงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงรัตนเศรษฐี ตำแหน่งอากรในเมืองระนอง ต่อมาอีกหลายรัชสมัย คอซู้เจียงก็ได้เลื่อนยศจนกระทั่งมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้รับพระราชทานนามสกุล ณ ระนองนับแต่นั้น

ตำแหน่งสุดท้ายของคอซู้เจียงคือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ตำแหน่งจางวางกำกับเมืองระนองเมื่ออายุ 86 ปี ท่านได้จากโลกนี้ไปด้วยการอาการป่วยเป็นวัณโรค ประกอบกับอายุที่มาก และตลอดทั้งชีวิตทั้งตรากตรำทำงานหนักมาตลอดจึงไม่อาจยืดชีวิตต่อไปได้...

ปัจจุบันเมืองระนองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือจวนเจ้าเมืองระนอง ที่สร้างโดยบุตรชายคนที่สองของคอซู้เจียง เริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2420 หลังเหตุการณ์กุลีจีนก่อกบฎ สิ่งที่สำคัญของที่นี่คือ ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ ที่เขียนเป็นภาษาจีนและมีความหมายว่า ดวงตะวันอันสูงส่ง บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง

และสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งคือสุสานเจ้าเมืองระนองที่สร้างในปี 2426 เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูล ณ ระนอง

พบกับรายการ ต่างสมัย รอยไทย โดย นพวรรณ สิริเวชกุลได้ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00 - 08.00 น.
หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.managerradio.com

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด ระนอง

ท่องเที่ยวธรรมชาติ จังหวัดระนอง

ท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดระนอง
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 - ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 17th November 2018 - 03:10
โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกาะช้าง:: สถานที่ท่องเที่ยว :: กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ :: ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน :: เกาะสมุย สวรรค์ทะเลอ่าวไทย :: ประวัติสุนทรภู่ :: เทคนิคการถ่ายภาพ :: ดอยอินทนนท์
Design by: IPB 2.3 Skins & Web Browsers News ของเล่นไม้ Plantoys