IPB
Thailand Travel Information :: English Version ::
เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

> งานราชภัฏวิชาการ ปณิธานแห่งแผ่นดิน, ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18-22 สิงหาคม 2553
อี๊ดคุง
โพสต์ Aug 17 2010, 21:59
โพสต์ #1


...ฅนค้น..ใคร...
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 3,362
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-Sep-06
หมายเลขสมาชิก : 1
Point : n/a Point
Ticket : n/a Pointงานราชภัฏวิชาการ ปณิธานแห่งแผ่นดินภาพที่แนบมา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นสถาบันการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามและตราสัญลักษณ์จากพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏ คนราชภัฏจึงเป็นดั่งคนของพระราชา ที่ต้องพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มกำลังความสามารถ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ หมวด ๑ มาตรา ๗ กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ระบุภาระหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏว่า ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ว่า จะต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวน คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตของประเทศ ให้มีการประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่น

ภาพที่แนบมา


กิจกรรมในงานประกอบด้วย
๑. การจัดนิทรรศการต่างๆ
๒. การสัมมนาทางวิชาการ
๓. การตอบปัญหาทางวิชาการ
๔. การสาธิต
๕. การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๖. การออกร้านและจำหน่ายหนังสือ
๗. การแนะแนวการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมจากคณะต่างๆ
๑. กิจกรรมจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อาทิเช่น การสัมมนาทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว ,ด้านการโรงแรม , ด้านธุรกิจการบิน , การแสดงวัฒนธรรมต่างชาติ , การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ , กิจกรรมการตอบปัญหาภาษาที่ ๓ , บริการเขียนชื่อภาษาที่ ๓ ,โชว์การผสมบาร์เทนเดอร์เป็นต้น
๒. กิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ,นิทรรศการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาต่างๆ ,การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ,การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ,การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , การแข่งขันทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ , การแข่งขันพับกระดาษ , การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
๓. กิจกรรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ อาทิเช่น การทดสอบสมรรถภาพปอด , ออกกำลังกายดีนำพาชีวีสดใส , อุบัติเหตุร้ายกลายเป็นเบาได้ , อาหารกินพอดี ชีวีมีสุข , อารมณ์ดี ชีวีมีสุข เป็นต้น
๔. กิจกรรมจากคณะวิทยาจัดการ อาทิเช่น การตลาดปันรักษ์ให้โลก , การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐกิจ , การอบรมสัมมนาเรื่องอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ , การอบรมเรื่องนักการเงินมืออาชีพ ,การอบรมสัมมนาเรื่องภาษีอากรท้องถิ่น , การอบรมสัมมนาเรื่องความรู้เดี่ยวกับประกันสังคม , การประกวดแผนธุรกิจ , การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และการตอบปัญหาชิงรางวัลต่างๆ เป็นต้น
๕. กิจกรรมของคณะครุศาสตร์ อาทิเช่น การแข่งขันตอบคำถามทางสังคม , กิจกรรม Drama Action , สาธิตการทำอาหารตะวันตกอย่างง่าย , กิจกรรม Fun Science , คลินิกหมอภาษา และการประกวดสุนทรพจน์ “ครูภาษาไทย” เป็นต้น
๖. กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ อาทิเช่น การสาธิตศาลจำลอง , การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เป็นต้น
๗. กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์ ชุดอาณาจักรศรีวิชัย , การแสดงเชิดสิงโต พร้อมบรรยายความรู้ , การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมการเมืองร่วมสมัย , การบรรยายเรื่อง ทิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอนาคต , การประกวดสุนทรพจน์ , กิจกรรมโชว์การชงชา , การสร้างสรรค์งานศิลปะ,การกิจกรรม Music Humanities , กิจกรรม English Happy Cooking , และเกมส์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
***นอกจากนี้ในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรี SRU BRAND และศิลปินรับเชิญจากค่ายอาร์สยาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันจัดงานราชภัฏวิชาการ เพื่อเผยแพร่ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธ
ารณชน ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อสังคม
๓. นักเรียน นักศึกษา ครู – อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานราชภัฏวิชาการ ปณิธานแห่งแผ่นดิน ซึ่งจะทำให้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในการดำเนินงา
นและการดำเนินชีวิต

ภาพที่แนบมา
ที่มา srunew

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
คำตอบ (1 - 10)
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 15:35
โพสต์ #2


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431เป็นงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในต่างจังหวัดที่จัดได้ดี มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างมาแสดง
งานนี้ให้ทั้งความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และเป็นงานแนะแนวกลายๆ ให้นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่สนใจในคณะต่างๆที่มีการเปิดสอนในราชภัฏของเรา

ภาพที่แนบมา
งานราชภัฏวิชาการ ปณิธานแห่งแผ่นดิน จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรมหลักๆ จัดอยู่ในหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่แนบมา
เวทีใหญ่ สำหรับการแสดงต่างๆ ของนักศึกษาหลากหลายชุด มีให้ชมตลอดงาน

ภาพที่แนบมา
เรียกความสนใจจากผู้มาชมงานได้อย่างดี
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 17:36
โพสต์ #3


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431รอบๆภายในหอประชุมใหญ่ มีการจัดบูธแสดงกิจกรรมของคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

ภาพที่แนบมา
ศูนย์หนังสือจุฬา หลายคนไม่รู้นะว่าที่ราชภัฏสุราษฎร์ฯก็มี

ภาพที่แนบมา
บูธนี้นำเสนอโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคอมให้เล่น เด็กๆเลยชอบใจกันใหญ่
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 17:41
โพสต์ #4


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
นี่..วิทยานิพนธ์ ที่หลายๆคนรู้รสมาแล้ว

ภาพที่แนบมา
การสาธิตการกู้ชีพ มีหุ่นมาให้ทดลอง น้องสนใจกันเยอะ

ภาพที่แนบมา
มีบริการทดสอบสมรรถภาพปอด
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 18:06
โพสต์ #5


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
บูธนี้จากไปรษณีย์ มีอะไรให้ดูหลายอย่าง

ภาพที่แนบมา
เทรนนี้กำลังมาแรงเมล็ดธัญญพืชงอก

ภาพที่แนบมา
ได้จากเมล็ดพืชหลายๆชนิดเช่นเมล็ดทานตะวัน ข้าวกล้อง เมล็ดถั่วแดง
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 18:20
โพสต์ #6


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
คลีนิคเทคโนโลยี นำความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ภาพที่แนบมา
สาธิตการผลิตพิมเสนน้ำ

ภาพที่แนบมา
บูธนี้ของคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ได้นะ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 18:36
โพสต์ #7


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่แนบมา
แสดงการวาดภาพเหมือน

ภาพที่แนบมา
สาธิตการชงชา จากยอดดอยท่าเพชรหรื่อเปล่าเนี่ย

ภาพที่แนบมา
นี่เป็นงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กับงานธุรกิจน้ำพริกเนื้อปู
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 18:52
โพสต์ #8


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
กิจกรรมจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขนเรื่องราวน่าสนใจมาเพียบ

ภาพที่แนบมา
คนเก่งจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ในการประกวดการแสดงสุนทรพจน์ แต่รางวัลที่กำลังรับแว่วๆว่าเป็นรางวัลขวัญใจผู้ตัดสินหรืออะไรนี่แหละ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 19:05
โพสต์ #9


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ด้านหน้าห้องจัดงาน จัดแสดงสินค้าส่วนใหญ่ที่มาเป็นผลผลิตจากผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากที่นี่ วัตถุดิบจากที่นี่ แรงงานจากนี่ ผลงานอินเตอร์นะ..จะบอกให้

ภาพที่แนบมา
สปาโค มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมาแสดง เจ้านี้มาจากเกาะสมุย

ภาพที่แนบมา
ลลิตา น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ใสปิ๊งเลย

ภาพที่แนบมา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา ของเราสู้เขาได้สบายทั้งความคิดและฝีมือ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 19:51
โพสต์ #10


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา จากจิรสินคอลเล็คชั่น

ภาพที่แนบมา
ของเค้าสวยมาก เป็นงานกลึงขึ้นรูปแล้วเคลือบสี ทำได้สวยจริงๆ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ตาน้ำ
โพสต์ Aug 19 2010, 21:24
โพสต์ #11


Gold Member
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 3-Jul-08
หมายเลขสมาชิก : 431ภาพที่แนบมา
น้ำพริกป้าสุ หลายรส หลายแบบ อร่อย เชื่อใจได้

ภาพที่แนบมา
น้ำพริกเหมือนกัน จากศูนย์โอท็อปสุราษฎร์ธานี

ภาพที่แนบมา
ไอส์ครีมกะลาล้านนาสูตรโบราณ ลูกค้ามุงกันเยอะทีเดียว

ภาพที่แนบมา
ปิดท้ายกันด้วยภาพนี้...สวัสดีครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 - ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 30th September 2020 - 22:02
โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกาะช้าง:: สถานที่ท่องเที่ยว :: กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ :: ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน :: เกาะสมุย สวรรค์ทะเลอ่าวไทย :: ประวัติสุนทรภู่ :: เทคนิคการถ่ายภาพ :: ดอยอินทนนท์
Design by: IPB 2.3 Skins & Web Browsers News ของเล่นไม้ Plantoys