งานประเพณีปล่อยเต่า

เดือนมีนาคมของทุกปี กำหนดวันจัดงานตรงกับเดือนมีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง เป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมที่สำคัญของงาน คือ การปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลบริเวณหาดท้ายเหมือง

ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา