จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลดนตรีโลก”จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี”นางสาวอัจฉริยา สิทธิกิตติศรี ผู้จัดการโครงการดนตรียิ้มละไม จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต จังหวะดนตรี เปิดเผยว่า โครงการได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) อบต.คึกคัก โรงเรียน มูลนิธิเด็ก และองค์กรสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวให้รู้จักพื้นที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดพังงาในกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2552 ณ .สวนมะพร้าวชายหาดบางเนียง โดยเริ่ม ตั้งแต่ 18.00-22.00 น.

กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วยเทศกาลดนตรีโลก มีศิลปินจากต่างประเทศมาร่วมแสดงดนตรีในพื้นที่ เช่น จากแม็กซิโก อินเดีย ออสเตรเลีย วงซูซู วงแฮมเมอร์ ศิลปินพื้นบ้านไทย กิจกรรมอบรมรมเยาวชนในรูปแบบต่างๆให้นักเรียนในพื้นที่ 20 โรงเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้เช่นเรียนรู้เรื่องการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน การผลิตอาหารปลอดสารพิษ กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกจัดกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี ให้เด็กเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน เช่นวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปที่มาร่วมงาน.ส.ปชส.พังงา