คลิกดูไฟล์ที่แนบมาคลิกดูไฟล์ที่แนบมาคลิกดูไฟล์ที่แนบมา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔
คุณธรรมจะนำหน้าเพราะโครงการบรรพชาเป็นเครื่องนำ
*******
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ
กองบุญสมเด็จพระพุทธเมตตาไตรโลกนาถ
คณะสงฆ์วัดศรีบุญเรือง บ้านหมันหย่อน ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
*****

ชื่อโครงการ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เยาวชนส่วนใหญ่มีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายที่เป็นเหตุชักนำให้ห่างจากศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นต้นว่า การมั่วสุมเสพยาเสพติด การมั่วสุมเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างไปในทางที่เสื่อมจากศีลธรรมและสร้างปัญหาให้กับสังคม ดังนั้นในช่วงปิดภาคการศึกษาจึงเป็นช่วงที่เยาวชนมีความเสี่ยงที่จะใช้เวลาโดยส่วนให
ญ่ไปกับกิจกรรมด้านลบเหล่านั้น
ฉะนั้น การจัดโครงการอบรมเพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสและเข้าฝึกฝนตนเองในเรื่องศีลธรรม และจรรยามรรยาท ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทย จึงเป็นงานที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนของสังคม ควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่ออนาคตของบุตรหลานเยาวชนเหล่านั้นร่วมกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมอันดีงามของไทยให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๔. เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๕. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามและถูกต้องด้านการพระศาสนาของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

สถานที่ตั้งหน่วยอบรม
วัดศรีบุญเรือง บ้านหมันหย่อน ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐
นามเจ้าอาวาส พระครูประภัสสรสิริคุณ โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๓๒-๙๒๐๑
กลุ่มเป้าหมาย
๑. บรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๐ รูป
๒. อบรมเยาวชนชายหญิง จำนวน - คน
๓. อบรมประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน
รวมทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ รูป/คน

เปิดรับบริจาคร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
๑. เจ้าภาพบรรพชสามเณรรูปละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. เจ้าภาพเครื่องอัฏฐบริขารรูปละ ๕๐๐ บาท
๓. เจ้าภาพภัตตาหาร/โรงทาน ๓,๐๐๐ บาท
๔. เจ้าภาพน้ำปานะ ๑,๐๐๐ บาท
๕. หรือบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

ติดต่อหรือร่วมบริจาคได้ที่
๑. พระครูประภัสสรสิริคุณ วัดศรีบุญเรือง (เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง) โทร. ๐๘๓-๓๓๒๙๒๐๑
๒. พระสัญญา ชิตมาโร วัดพระธาตุพนม (หัวหน้าหน่วยอบรมฯ) โทร. ๐๘๗-๒๑๔๖๗๓๓

หรือ
ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์
สาขาย่อยเทสโก้โลตัสธาตุพนม เลขที่บัญชี 885-0-02329-4
ชื่อบัญชี พระสัญญา ชิตมาโร