Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว วัดธรรมิกราช

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:วัดธรรมิกราช: วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช ตั้งอยู่ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างจึงสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมุขราชต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามผู้สร้างเป็นวัดธรรมิกราชหลักฐานของโบราณสถาณของวัดแสดงว่าได้รับการบูรณะมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในคราวเสียกรุงครั้งสุดท้ายหลักฐานด้านเอกสารระบุว่าวัดนี้ถูกไฟไหม้เสียหายปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ โดยมีพระครูสมุห์ธรรมภณเป็นเจ้าอาวาส และทางทิศเหนือของวัดธรรมิกราชปัจจุบัน มีวิหารพระนอนที่มีผู้นิยมศรัทธามานมัสการอยู่สม่ำเสมอ

เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้ง สร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือพระเจ้าธรรมิกราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ทางหน้าประตูด้านทิศเหนือคือ พระเจดีย์สิงห์ล้อม 52 ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไป นับเป็นพระเจดีย์สิงห์แห่งเดียวในพระนครศรีอยุธยา ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ในสมัยต่อมา พระมหากษัตริยได้ทรงบูรณะมาโดยตลอด โดยสังเกตจากร่องรอยการซ่อม และพื้นที่ของวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครฯ ตามคติโบราณถือว่าเป็นทิศมงคล ในสมัยสมเด็จพระไตรโลกนาถทรงธรรม (พ.ศ. 2153) ทรงบูรณะวัด และสร้างพระวิหารหลวง เพื่อฟังธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) สำหรับพระวิหารพระพุทธไสยยาสน์ (พระนอน) นั้น พระราชมเหสีของพระองค์มีพระราชธิดาประชวร ทรงอธิษฐานไว้เมื่อพระราชธิดาหายแล้วจึงสร้างพระวิหารถวาย น้ำพระพุทธมนต์ในพระวิหารนี้กล่าวกันว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์มากมีประชาชนมาอธิษฐาน ขอไปใช้ตามความปรารถนาจำนวนมาก

พระราชพงศาวดารว่าเมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าสามกรมต่างรวบรวมผู้คนเพื่อจะชิงราชสมบัติ พระธรรมโคดมวัดธรรมิกราช และพระราชาคณะวัดกุฏีดาว วัดพุทไธสวรรย์ วัดรามรามาวาส ไปเทศน์โปรดให้เจ้าทั้งสามกรมให้สามัคคีกันและให้กระทำสัตย์สาบาน

ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอุทุมพรผนวชที่วัดนี้พร้อมด้วยมหาดเล็กชื่อนายหง โดยตั้งพระทัยว่าถ้าบ้านเมืองเกิดศึกจะออกไปช่วยรบ ต่อมาเมื่อทัพข้าศึกยกมาถึงตำบลภูเขาทอง นายหงลาสิกขาก่อนออกรบและแตกพ่ายไปเข้ากับพระยาตาก (สิน) เมื่อกู้อิสรภาพแล้วต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระยาเพชรพิชัยจนต่อสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ บุตรของพระยาเพชรพิชัยที่รับราชการต่อมาก็เป็นพระยาเพชรพิชัยสืบมา จนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ภริยาพระยาเพชรพิชัยตามเสด็จมาที่วัดเกิดศรัทธาจึงบูรณะวัดขึ้น ในสมัยที่พระครูธรรมิกาจารคุณ (ฟัก) เป็นเจ้าอาวาส โดยบูรณะพระอุโบสถและพระวิหารใหม่และจะขอพระราชทานเป็นพระอารามหลวง แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีสวรรคตก่อน มีสถานที่ตั้งเครื่องรับเสด็จและบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ของวัด

ประมาณปี 2484 พระอุโบสถเดิมพระประธานเป็นศิลปสมัยรัตนโกสินทร์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ผนังด้านตะวันออกเขียนเป็นภาพพุทธประวัติโดยนายช่างแข ก่อนจะทรุดตัวลง หลังคาได้ทรุดลงมาก่อนทางวัดได้มุงสังกระสีไว้ ยังไม่ทันบูรณะผนังพระอุโบสถก็ทรุดพังลง ทางวัดเตรียมการจะบูรณะ แต่ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาซ่อมแทน เดิมเขตกุฎิสงฆ์ที่เป็นเขตสังฆาวาสนั้นอยู่หลังพระอุโบสถติดกับศาลพระเจ้าธรรมิกราช สมัยที่นายปรีดีพนมยงค์สร้างวัดพนมยงค์นั้น เริ่มทำการบูรณะพระวิหารมงคลบพิตรแล้วจะนำช่างชุดเดียวกันมาบูรณะ วัดธรรมิกราชต่อ แต่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้น ต่อมาสมัยจอมพลแปลกพิบูลสงคราม เป็นนายก ฯ ได้มาสร้างกำแพงวัดปูพื้นพระวิหารพระนอนและกุฏิสงฆ์ ยังไม่แล้วเสร็จก็เกิดเหตุทางการเมืองขึ้นอีกจนกรมศิลปากรเข้ามาดำเนินการต่อ

 

ข้อมูลอ้างอิง

www.facebook.com

ข้อมูลการท่องเที่ยววัดโบราณในพระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไปยังวัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราชตั่งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังโบราณ ริม ถนนอู่ทอง นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางวัดพระมงคลบพิตรหรือวัดพระศรีสรรเพชญ์

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัดธรรมิกราช

ชมปูชนียสถานเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ศึกษาประวัติศาสตร์ / ถ่ายภาพ

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในวัดธรรมิกราช

วิหารหลวง

วัดธรรมิกราชมีวิหารขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิหารหลวง โดยโครงสร้างของวิหารไม่ได้มีโครงเหล็กเป็นรากฐาน แต่มีความมั่นคงแข็งแรงมาก เพราะใช้ปูนเปลือกหอยและประสานด้วยน้ำตาลอ้อยเคยเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ แต่ถูกพม่าเผาทำลายเหลือเพียงพระเศียร ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

เจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อม

ความโดดเด่นเมื่อแรกเห็นวัดนี้ คือ เจดีย์ทรงกลมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือมีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบไว้อย่างงามสง่าและหาชมได้ยากในเมืองไทย ในอยุธยามีประติมากรรมสิงห์ปูนปั้นอีกแห่งหนึ่งที่วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่ริมคลองเมือง (แม่น้ำลพบุรีเดิม) ตรงข้ามกับตลาดหัวรอ ในตำบลหัวรอ เพราะโดยทั่วไปอย่างสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ก็มีแต่วัดช้างล้อม ในกรุงศรีอยุธยาก็มีเจดีย์ช้างล้อมที่วัดมเหยงค์ และวัดแม่นางปลื้ม(ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากพม่า ก็มีหลายวัดที่มีรูปสิงห์เฝ้าเจดีย์ทว่าส่วนใหญ่ปั้นไว้ 4 ตัว สำหรับ 4 ทิศ) แต่วัดธรรมิกราชมีสิงห์ล้อมรอบนับได้ 20 ตัวซึ่งแม้จะหักพังไปตามกาลเวลาอันเนิ่นนานมาถึง 900 ปี แต่ก็ยังหลงเหลือที่สมบูรณ์อีกหลายตัว

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยววัดธรรมิกราช

ตลอดทั้งปี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 08/22 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทร. 0 3524 6076-7, 0 3524 6078

โรงแรมในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 Next >>
แกรนด์พาเร้นท์ส โฮม Grandparent's Home 1.51.5 600
คลองรางจระเข้ โฮมสเตย์ Khlong Rang Jorakae Homestay 1.51.5 1,000
คลาสสิคคามีโอโฮเต็ลแอนด์อพาร์ตเมนท์ อยุธยา Classic Kameo Hotel&Serviced Apartments, Ayutthaya 44 2,100
แคนทารี โฮเทล อยุธยา Kantary Hotel Ayutthaya 3.53.5 2,400
จิทวิไลเพลส Jitwilai Place 22 550
ซันไรส์ เพลส Sunrise Place 1.51.5 600
ซีโอแอลวันเลิฟเกสท์เฮ้าส์ C.O.L One Love Guesthouse 11 300
ดิ โอลด์เพลซ เกสท์เฮาส์ The Old Place Guesthouse 1.51.5 350
ดิโอลพาเลซ รีสอร์ท The Old Palace Resort 22 900
เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท The Cavalli Casa Resort 44 1,412
เดอะ เซเว่น ซีส์ ริเวอร์ไซด์ อยุธยา The Seven Seas Riverside Ayutthaya 2.52.5 900
เทวราชเพลส Taevaraj Place 22 650
แทมมารีน เกสท์เฮาส์ Tamarind Guesthouse 22 600
โทนี่ส์เพลส เบด & เบรคฟัสต์ Tony's Place Beds & Breakfast 22 1,000
ไทยเฮาส์ เดอะ ริเวอร์ฟร้อนต์ THAIHOUSE The Riverfront 33 3,700
ธงชัยเกสท์เฮาส์ Thongchai Guesthouse 1.51.5 350
เนเวอร์แลนด์ เพลซ รีสอร์ท Neverland Place Resort 22 699
บ้านไทย เฮ้าส์ Baan Thai House 33 1,905
บ้านบัวเฮาส์ 1 Ban Bua House 1 22 480
บ้านอากง ริเวอร์ไซด์ โฮมสเตย์ Baan Are Gong Riverside Homestay 1.51.5 380
บ้านอีฟ เกสท์เฮาส์ Baan Eve Guesthouse 2.52.5 700
ใบเฟิร์น โฮมเสตย์ Baifern Homestay 22 300
ปลายนา รีสอร์ท Plaina Resort 22 2,000
พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา Pludhaya Resort & Spa 44 3,120
พียู เกสท์เฮ้าส์ P.U. Guesthouse 22 400
พียู อินน์ อุบลพร P.U. Inn Ubonpon 22 700
มรดกไทย1 เกสท์เฮาส์ Moradokthai 1 Guesthouse 1.51.5 500
มรดกไทย2 เกสท์เฮาส์ Moradokthai 2 Guesthouse 1.51.5 500
ริเวอร์วิว เพลส โฮเต็ล Riverview Place Hotel 33 1,700
โรงแรม เดอะ ลิม่า เพลส The Lima Place Hotel 33 542
โรงแรม ทีเอ็ม แลนด์ เซอร์วิสด์ TM Land Serviced Hotel 33 900
โรงแรม โรสการ์เด้น Rose Garden Hotel 33 550
โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ Krungsri River Hotel 44 1,700
โรงแรมบ้านท้ายวัง Baan Tye Wang Hotel 33 1,750
โรงแรมบ้านสบายดี Ban Sabaidee Hotel 22 1,000
โรงแรมพร้อมสุข เพลส Phromsuk Place Hotel 22 600
โรงแรมยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ Iudia On the River Hotel 44 2,300
โรงแรมศรีอยุธยาธานี่ Sri Ayutthaya Thanee Hotel 22 800
โรงแรมอยุธยา แกรนด์ Ayutthaya Grand Hotel 33 1,205
โรงแรมอโยธยา Ayothaya Hotel 33 950
โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์ Ayothaya Riverside Hotel 33 1,050
โรงแรมแอตอยุธยา At Ayutthaya Hotel 33 1,200
วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท Woraburi Ayothaya Convention Resort 33 1,650
ศรีกรุงเกสท์เฮาส์ Sri Krung Guest House 1.51.5 600
สมใจเพลส อยุธยา Somjai Place Ayutthaya 2.52.5 399
แสนสุขเพลซ เกสท์เฮาส์ San Sook Place Guest House 1.51.5 300
อยุธยา การ์เด้น ริเวอร์ โฮม Ayutthaya Garden River Home 44 2,380
อยุธยา บูชิค โฮสเทล Ayutthaya Bouchic Hostel 11 700
อยุธยา เพลซ Ayutthaya Place 2.52.5 450
อยุธยา ริเวอร์ ฮัท Ayutthaya River Hut 1.51.5 400
อยุธยาบุรี ทวีรีสอร์ท Ayutthaya Buri Tawee Resort 33 2,300
อโยธารา วิลเลจ Ayodhara Village 33 1,221
แอมโป เรสซิเดนซ์ Ampo Residence 44 1,400
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว