Jump To:

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

<< ดูข้อมูลอย่างย่อ
ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ:พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

"พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ" รวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบและพัสดุอื่น ๆ ที่เห็นควรเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นตำนานของกองทัพอากาศ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชม

กองทัพอากาศ ได้เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมุ่งหมายรวบรวมยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ ทุกประเภทตามยุคตามสมัยเป็นลำดับ จัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง เดิมจัดแสดงอยู่ที่ โรงเก็บเครื่องบินด้านทิศตะวันตกของสนามบินดอนเมือง แต่ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

เมื่อรวบรวมพัสดุพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้นจึงทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ 27 มีนาคม 2502 ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่เมื่อ 26 มีนาคม 2511 แล้วเสร็จเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2511 และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเมื่อ 24 มกราคม 2512 เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวม อากาศยานที่ปลดประจำการแล้วไว้หลายแบบซึ่งหาดูได้ยาก บางแบบเคยเข้าร่วมปกป้องอธิปไตยจนนักบิน ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญมาแล้วหลายท่าน และกองทัพอากาศได้พยายามปรับปรุงและ พัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านประวัติของกองทัพอากาศต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง museum-inthai.blogspot.com

การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

อยู่ในบริเวณกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง รถประจำทางที่ผ่าน

รถธรรมดา : หมายเลข 34, 39, 114, 356

รถปรับอากาศ : หมายเลข 3, 21, 22, 24, 25,34, 39, 114, 356

กิจกรรมที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

ชมยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ

ชมตำนานกองทัพอากาศไทย

ซื้อของที่ระลึก

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

อาคาร 1 จัดแสดงประวัติการบินของไทยและประวัติกองทัพอากาศ, อากาศยานที่เคยประจำการในกองทัพอากาศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, อากาศยานที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทย

อาคาร 2 จัดแสดงอากาศยานที่หาดูได้ยาก และนิทรรศการชั่วคราว

อาคาร 3 จัดแสดงอากาศยานที่มีบทบาทในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ

อาคาร 4 จัดแสดงยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

อาคาร 5 จัดแสดงเฮลิคอปเตอร์ที่เคยประจำการในกองทัพอากาศ และเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์ลูกสูบใช้ใบพัดรุ่นสุดท้ายของ กองทัพอากาศ การจัดแสดงภายนอกอาคาร เครื่องบินขับไล่ไอพ่น, เครื่องบินลำเลียง และเครื่องบินฝึก, เรดาร์ และอื่น ๆ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.  ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันกองทัพไทย

ค่าใช้จ่ายสำหรับการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

ไม่เสียค่าเข้าชม

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ใคร่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ ระเบียบปฏิบัติในการเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

1. ไม่นำหีบห่อและสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุปกคลุม ปิดบังหรือซ่อนเร้นสิ่งของ เข้าไปในบริเวณพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

2. ไม่จับต้อง หรือหยิบฉวยสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธภัณฑ์ที่อาจเกิดอันตรายได้

3. ไม่ก่อความรำคาญใด ๆ แก่ผู้เข้าชมอื่น

4. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารจัดแสดง

5. ไม่ถ่ายภาพสิ่งของที่จัดแสดงโดยมิได้รับอนุญาต.

6. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ขอได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือ โทร.0 2534 1853

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210โทร. 0-2534-1853, 0-2534-2113 โทรสาร 0-2534-1764

โรงแรมในจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงแรม TH ชื่อโรงแรม EN ระดับดาว ราคา
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next >>
Holiday Inn Express Bangkok Siam Hotel Holiday Inn Express Bangkok Siam Hotel 44 2,447
1-เบด อพาร์ตเมนท์ สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ 1-Bed Apartment at National Stadium BTS Station 33 2,500
13 เหรียญ ติวานนท์ อิมแพ็คอารีนา 13 Coins Tiwanon Impact Arena Hotel 33 1,100
13 เหรียญ ทาวเวอร์ รัชดา 13 Coins Tower Ratchada Hotel 33 1,100
13 เหรียญ รีสอร์ท โยธินพัฒนา 13 Coins Resort Yothin Pattana 33 1,100
13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท 13 Coins Airport Grand Resort 33 1,080
14 แมนชั่น 14 Mansion 33 600
14 รีสอร์ท 14 Resort 33 700
14 เรสซิเดนท์ 14 Residence 33 850
14 ลีฟวิ่ง 14 Living 33 800
1โยโลโฮสเทล 1Yolo Hostel 22 1,200
212 เซอร์วิส แอนด์ อพาร์ตเมนท์ 212 Serviced and Apartment 33 2,500
24 อินน์ 24 Inn 2.52.5 1,400
26 เกสท์เฮาส์ 26 Guest House 1.51.5 834
39 บูเล 39 Boulevard Executive Residence 44 2,460
48 วิลล์ 48 ville 22 550
68 ลีฟวิ่ง อพาร์ตเมนท์ 68 Living Apartment 22 706
FuramaXclusive Asoke Hotel Bangkok FuramaXclusive Asoke Hotel Bangkok 4.54.5 3,000
กรอตติโน เรสซิเดนซ์ Grottino Residence 33 1,750
กรีนเฮาส์โฮสเทล Green House Hostel 22 560
กฤษณ์ไทย แมนชั่น Kritthai Mansion 33 1,350
กอบัว เฮ้าส์ Korbua House 33 1,530
กายา เพลส Kaya Place 22 700
การ์เด้นโกรฟ สวีท เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Gardengrove Suites Serviced Apartment 44 2,488
กิตติพรอพาร์ตเมนท์ Kittiporn Apartment 22 700
เกษตร เกสท์เฮาส์ Kaset Guesthouse 1.51.5 490
เกษตร วินเทจ โฮม Kaset Vintage Home 22 2,000
แกรน ลอร์ด บูติค โฮเต็ล Grand Lord Boutique Hotel 44 0
แกรนด์ 39 ทาวเวอร์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ Grand 39 Tower Serviced Apartment 3.53.5 3,200
แกรนด์ เมอร์เคียว อโศก เรสซิเดนซ์ Grand Mercure Bangkok Asoke Residence 44 2,851
แกรนด์ แมนดาริน เรสซิเดนซ์ Grand Mandarin Residence 33 540
แกรนด์ไดมอนด์สวีทส์โฮเต็ล Grand Diamond Suites Hotel 44 2,200
แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สาทร Grand Tower Inn Sathorn 3.53.5 1,200
แกรนด์วิว คอนโดมิเนีย Grand View Condominia 22 850
แกรส สวีทส์ ทองหล่อ Grass Suites Thonglor 44 1,850
แกเลอเรีย@ซับเวย์ Galleria@Subway Hotel 33 840
โกรว์อพาร์ตเมนท์ Grow Apartment 2.52.5 1,084
โกลเด้น ทิวลิป แมนดิสัน สวีทส์ Golden Tulip Mandison Suites 44 2,249
โกลเด้น อพาร์ทเม้นท์ Golden Apartment 2.52.5 490
โกลเด้น อ่อนนุช Golden On-nut 22 1,000
โกลเด้น เฮ้าส์ รอยัล มานียา เรสซิเด้นท์ Golden House Royal Maneeya Residence 33 2,350
โกลเดนเฮาส์@ สีลม Golden House @ Silom 22 900
โกลเด้นเฮาส์อพาร์ตเมนท์ Golden House Apartment 22 800
โกลเด้นเฮ้าส์ Golden House 33 1,445
โกลว์ตรินิตี้สีลม Glow Trinity Silom 44 1,900
ข้าวสาร ปาร์ค รีสอร์ท Khaosan Park Resort 33 1,100
ข้าวสารฮอลิเดย์เกสท์เฮาส์ Khaosan Holiday Guesthouse 33 750
คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel 55 6,046
คริส เรสซิเดนซ์ Kriss Residence 22 762
ควอดสวีทส์ สีลม Quad Suites Silom 3.53.5 5,499
ควีนโลตัสเกสท์เฮาส์ Queen Lotus Guesthouse 33 1,295
ควีนสุริยาคาสเซิล Queen Suriya's Castle Hotel 33 1,350
คอนราดแบ็งคอกเรสซิเดนท์ Conrad Bangkok Residences 55 4,799
คอนวีเนียน รีสอร์ท Convenient Resort 33 500
คอร์เดีย เรสซิเดนซ์ ศาลาแดง Cordia Residence Saladaeng 33 1,030
คอร์เดียเรสซิเดนซ์ สาทร Cordia Residence Sathorn 33 1,260
คอร์ทยาร์ด โดยโรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ Courtyard By Marriott Hotel Bangkok 4.54.5 2,369
คอรัล แกรนด์ เพลส กรุงเทพ Coral Grand Place Bangkok 2.52.5 1,000
คอลัมน์ แบงค็อก Column Bangkok 4.54.5 3,570
คาโบชอง Cabochon Hotel 44 4,999
คาเฟ่ไอซ์เรซิเดนซ์ Cafe Ice Residences 33 1,700
คิง วัน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ King One Serviced Apartment 3.53.5 1,030
คุ้มบางแก้ว Khum Bang Kaew 33 1,200
เคที เพลส KT PLACE 22 360
เคปเฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ Cape House Serviced Apartment 44 3,100
เคมปินสกิเรสซิเด้น สยาม Kempinski Residences Siam 55 5,791
เควี แมนชั่น KV Mansion 33 1,000
เคเอส เกสท์เฮ้าส์ KS Guesthouse 11 459
โคซี่ อินน์ Kozy Inn 33 680
จตุจักร เกสท์เฮาส์ Chatujak Guesthouse 33 1,000
จอลลี่สวีท แอนด์ สปา Jolly Suites & Spa Hotel 33 700
จักรพงษ์วิลล่า Chakrabongse Villas 55 5,617
จัสมิน รีสอร์ท โฮเต็ล Jasmine Resort Hotel 44 2,200
จิมส์ ลอดจ์ Jim's Lodge 22 1,650
จี เกสท์เฮาส์ G Guest house 33 5,000
จี-วัน แมนชั่น G-1 Mansion 1.51.5 450
จีเอ็มเซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ GM Serviced Apartment 44 2,984
เจเอสทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ JS Tower Serviced Apartment 33 680
เจแอนด์เจ บางกอก เกสท์เฮาส์ J&J Bangkok Guesthouse 11 800
เจแอลแบ็งค็อก JL Bangkok 33 810
เจ้าพระยาริเวอร์ฟร้อนต์ วิลล่า Chao Phraya Riverfront Villa 44 5,599
ใจดีแมนชั่น Chaidee Mansion 22 1,899
ฉัตรวราเพลส Chadvara Place 22 1,400
ชบา สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต Chaba Suvarnabhumi Airport 33 750
ชวมิตรเรสซิเดนซ์ Chawamitr Residence 3.53.5 1,250
ช้างสยาม อินน์ Chang Siam Inn 2.52.5 950
ชาดิ โฮม กรุงเทพฯ Shadi Home Bangkok 33 1,020
ชาโดว์อินน์ Shadow Inn 22 350
ชาโตว์ เดอ บางกอก Chateau de Bangkok 44 1,919
ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร Chatrium Residence Bangkok Sathorn 4.54.5 2,530
ชาเทรี่ยม โฮเต็ล ริเวอร์ไซด์ แบงค์คอค Chatrium Hotel Riverside Bangkok 55 3,419
ชามา สุขุมวิท Shama Sukhumvit 55 3,701
ชาราวิลล์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ Chara Ville Serviced Apartment 3.53.5 1,950
ชิวเฮาส์ Chew House 22 1,200
เช็คอินน์ ไทยแลนด์ บายหญิงกูเกิ้ล เกสท์เฮาส์ Check-in Thailand By YingGoogle Guest House 33 1,100
เช็คอินน์ พร้อมพงศ์ Check Inn Phromphong 33 1,062
เช็คอินน์ เยาวราช Check Inn China Town 33 1,050
เช็คอินน์ รีเจนซี่ พาร์ค Check Inn Regency Park 33 900
เช็คอินน์กรุงเทพชิคโฮสเทล CheQinn - Bangkok Chic Hostel 2.52.5 1,250
เชดอน สาธร Chaydon Sathorn 33 1,082
เชตุพน เกท Chetuphon Gate 33 1,800
เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิทอะลักชัวรีคอลเลคชั่นโฮเต็ล Sheraton Grande Sukhumvit - A Luxury Collection Hotel Bangkok 55 5,414
ไชน่า เกสท์ อินน์ China Guest Inn 33 1,400
ไชน่าทาวน์ โฮสเทล Chinatown Hostel 33 449
ซันไชน์ อพาร์ทเมนต์ Sunshine Apartment 1.51.5 400
ซันฟลาวเวอร์เพลซ Sunflower Place 33 890
ซัมมิท วินมิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ Summit Windmill Golf Residence 44 3,850
ซัมเมอร์เซต พาร์ค สวนพลู กรุงเทพฯ Somerset Park Suanplu Bangkok 44 2,245
ซัมเมอร์เซต เลคพอยต์ กรุงเทพฯ Somerset Lake Point Bangkok 44 1,832
ซัมเมอร์เซต สุขุมวิท ทองหล่อ กรุงเทพฯ Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok 44 3,052
ซาช่า เฮ้าส์ Sasha House 3.53.5 1,500
ซาช่าส์ โฮเต็ล อูโน่ Sacha's Hotel Uno 3.53.5 1,766
ซิตรัส สุขุมวิท 22 กรุงเทพ Citrus Sukhumvit 22 Bangkok 44 2,199
ซิตรุส 13 กรุงเทพ Citrus Sukhumvit 13 Bangkok 44 1,999
ซิตี้ แมนชั่น City Mansion 1.51.5 490
ซิทาดีนส์ สุขุมวิท11 บางกอก Citadines Sukhumvit 11 Bangkok 3.53.5 1,965
ซิทาดีนส์ สุขุมวิท16 บางกอก Citadines Sukhumvit 16 Bangkok 3.53.5 1,965
ซิทาดีนส์ สุขุมวิท23 บางกอก Citadines Sukhumvit 23 Bangkok 3.53.5 1,964
ซิทาดีนส์ สุขุมวิท8 บางกอก Citadines Sukhumvit 8 Bangkok 3.53.5 1,849
ซีเคแมนชั่น CK Mansion 22 600
ซีซั่น เพลส Season Place 33 800
ซีรีน บางกอก เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ Serene Bangkok Bed & Breakfast 33 1,700
ซีออฟเลิฟแมนชั่น Sea of Love Mansion 33 399
ซีเอ็นซี เรสซิเดนซ์ CNC Residence 44 3,000
ซีเอสเรสซิเดนซ์ CS Residence 2.52.5 1,300
เซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น Centra Central Station 3.53.5 1,695
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok 55 2,448
เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวีเลียน โฮเต็ล กรุงเทพฯ Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok 44 2,165
เซเว่นเพลส เอ็กเซ็กคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ Seven Place Executive Residences 33 5,843
เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น บูติค โฮเต็ล Shanghai Mansion Boutique Hotel 44 2,790
แซนดี้เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ Sandy Serviced Apartment 22 800
แซฟฟายร์เทล อินน์ Sapphirtel Inn 2.52.5 900
ณีย์ เกสท์เฮ้าส์ Nee Guesthouse 1.51.5 800
ดร็อปอินน์แบ็งคอก Drop Inn Bangkok 22 1,400
ดับบลิว แบงคอค โฮเต็ล W Bangkok Hotel 55 6,120
ดับเบิลทูแอทสาทร Double Two@Sathorn 33 800
ดาวใจเรสซิเดนซ์ Daojai Residence 33 1,000
ดิ โอเวอร์สเตย์ โฮสเทล The Overstay Hostel 11 250
ดิสคอฟเวรี ลอดจ์ Discovery Lodge 11 500
ดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพ The Okura Prestige Bangkok 55 6,143
ดิโอเอซิส กรุงเทพ The Oasis Bangkok 3.53.5 800
ดี&ดี อินน์ D&D Inn 3.53.5 850
ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ Delight Residence 22 750
ดีเอส 67 สวีท โฮเต็ล DS67 Suites Hotel 3.53.5 1,350
เดอ ทาลัค โฮสเต็ล De Talak Hostel 1.51.5 690
เดอะ 93 โฮเต็ล The 93 Hotel 44 1,600
เดอะ แกรนด์ เรวดี The Grand Rawadee 22 500
เดอะ คอนติเนน โฮเต็ล กรุงเทพฯ The Continent Hotel Bangkok 55 2,899
เดอะ คิวท์ รีสอร์ท The Cute Resort 33 800
เดอะ แคมปัส The Campus 33 900
เดอะ โคซี่ อินน์ The Cozi Inn 33 945
เดอะ ชาโตว์ The Chateau Hotel 22 800
เดอะ ซันไรซ์ เรสซิเดนซ์ The Sunrise Residence 2.52.5 1,700
เดอะ เซ็ปเท็มเบอร์ ศาลายา The September Salaya 3.53.5 900
เดอะ เทปป์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ The Tepp Serviced Apartment 3.53.5 1,800
เดอะ นราราม ทรี สวีท The Nararam 3 Suite 22 950
เดอะ นุก ประตูน้ำ The Nook Pratunam 33 1,200
เดอะ ไนน์ เพลส เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ The Ninth Place Serviced Residence 44 1,723
เดอะ บอส เพลส The Boss's Place 33 650
เดอะ เบดรูมส์ บูติค โฮเต็ล The Bedrooms Boutique Hotel 44 1,099
เดอะ แบ๊คแพคเกอร์ เกสท์เฮาส์ The Backpacker Guesthouse 11 399
เดอะ พริม เพลซ The Prim Place 33 800
เดอะ พารากอน อินน์ The Paragon Inn 3.53.5 1,290
เดอะ แพลทตินั่ม สวีท The Platinum Suite 3.53.5 1,188
เดอะ ไพรเวซี่ สวีท The Privacy Suites 3.53.5 1,500
เดอะ ฟิฟท์ เรสซิเดนซ์ The Fifth Residence 33 910
เดอะ มอนทาน่า ลอดจ์ - สาทร The Montana Lodge - Sathorn 22 690
เดอะ มูไนท์ บูติกโฮเต็ล The Moonite Boutique Hotel 33 1,710
เดอะ ยูจีเนีย กรุงเทพ The Eugenia Hotel Bangkok 55 3,499
เดอะ รอยัล ท่าเตียน วิลเลจ The Royal ThaTien Village 22 1,000
เดอะ เลกาซี โฮเต็ล The Legacy Hotel 3.53.5 1,200
เดอะ วิคตอรี เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ The Victory Executive Residence 33 1,550
เดอะ เวอร์ติคอล สวีท The Vertical Suite 44 2,500
เดอะ แวร์เฮาส์ กรุงเทพ The Warehouse Bangkok 3.53.5 1,480
เดอะ เศลาดอล กรุงเทพ The Celadon Bangkok 3.53.5 4,000
เดอะ สุโกศล The Sukosol 55 2,600
เดอะกรีนเบลเรสซิเดนซ์ The Green Bells Residence 44 1,880
เดอะชาโตว์ลักซ์เชอรี่เซอร์วิสด์อพาร์ทเมนท์ The Chateau Luxury Serviced Apartment 33 1,200
เดอะซันเรโน เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ The Sunreno Serviced Apartment 33 1,500
เดอะเนส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ The Nest Service Apartment 22 1,050
เดอะบาวานา โฮเต็ล แบงคอค The Bavana Hotel Bangkok 33 1,400
เดอะพาวิลเลียนเพลส The Pavillion Place 33 1,120
เดอะมิกซ์เอ๊กซ์พี กรุงเทพฯ The Mix XP Bangkok Hotel 33 695
เดอะริชชี่เพลซ The Richy Place 22 750
เดอะรูมรีสอร์ท อพาร์ตเมนท์ The Room Resort Apartment 2.52.5 600
เดอะลอเรลสวีทอพาร์ทเมนท์ The Laurel Suite Apartment 33 2,000
เดอะหลิวเอ็คเซ็คคิวทีฟอพาร์ตเมนท์ The Liu Executive Apartment 33 900
เดอะอินน์ศาลาแดง The Inn Saladaeng 33 1,587
แดง เดิร์ม โฮเต็ล Dang Derm Hotel 3.53.5 1,100
ไดนาสตี้ แกรนด์ โฮเต็ล Dynasty Grande Hotel 44 2,280
ไดมอนด์ บางกอก อพาร์ทเมนท์ Diamond Bangkok Apartment 22 1,100
ไดมอนด์ เรสซิเดนซ์ รัชดา Diamond Residence Ratchada 33 799
ไดมอนด์ เรสสิเด้นท์ Diamond Residence Silom 33 1,200
ไดมอนด์เพลส Diamond Place 22 700
ต้นอ้อ เพลส Ton Aor Place 2.52.5 640
เตยา เล็ควิว อพาร์ทเม้นท์ Teja Lake View Apartments 2.52.5 1,500
ใต้เล็กเฮาส์ กรุงเทพ Tailek's House Bkk 11 300
ทริปเปิล ทู สีลม บูติค โฮเต็ล Triple Two Silom Boutique Hotel 44 2,310
ทรี ฮอว์โฮสเทล Three Howw Hostel 22 550
ทวิงเคิล สตาร์ เกสต์เฮาส์ Twinkle Star Guesthouse 1.51.5 1,000
ทวิน พีคส์ เรสซิเดนซ์ Twin Peaks Residence 44 2,625
ทวีทรัพย์ คอนโดเทล Thaweesup Condotel 33 800
ทองทารีสอร์ท สุวรรณภูมิ Thong Ta Resort Suvarnabhumi 3.53.5 760
ทองทิพย์ เพลซ Thongtip Place 33 1,000
ท็อป อินน์ สุขุมวิท Top Inn Sukhumvit 11 1,500
ท็อปอินน์ Top Inn 22 550
ทับทิมเบดแอนด์เบรคฟาสท์ Tubtim Bed and Breakfast 22 650
ทัฟฟ์แคมป์ เอกมัย Tuff Camp Ekamai 2.52.5 1,857
ทาโคมา การ์เด้น แอร์พอร์ท ลอดจ์ Tacoma Garden Airport Lodge 33 1,000
ทาวน์ลอดจ์ กรุงเทพ Town Lodge Bangkok 22 1,100
ทาวน์เฮาส์เกสท์เฮาส์ Townhouse Guesthouse 00 450
ทาวเวอร์ คลับ แอท เลอบัว โฮเต็ล Tower Club at Lebua Hotel 55 7,539
ทียูบี แมนชั่น TUB Mansion 22 700
เท็นสตาร์อินน์ Ten Stars Inn 33 1,020
เทเวศน์ เกสต์เฮ้าส์ Taewez Guesthouse 1.51.5 680
ไทยการ์เด้นรีสอร์ท Thai Garden Resort 33 690
ธนะทวี เพลซ Tanatawey Places 33 990
ธนาภา แมนชั่น Thanapa Mansion 1.51.5 450
ธนาภาเพลส Thanapa Place 1.51.5 600
ธนารีย์ เพลส Thanaree Place 2.52.5 1,000
ธาราเพลซ Tara Place 33 1,350
นภาเพลส บูติค โฮเต็ล Napa Place Boutique Hotel 33 2,409
นวรัตน์ รีสอร์ท แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Nawarat Resort and Service Apartment 33 650
นอร์ธเกต รัชโยธิน เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ Northgate Ratchayothin Serviced Residence 44 1,750
นันตรา รีทรีท&สปา Nantra Retreat & Spa 3.53.5 1,800
นันทราเอกมัยโฮเต็ล Nantra Ekamai Hotel 33 799
นานาชาติ กรุงเทพ Na Na Chart Bangkok 22 1,500
นายเลิศ เรสซิเดนซ์ Nai Lert Residence 3.53.5 2,500
นาราสวีทเรสซิเด้นท์แบงค์คอค Nara Suite Residence Bangkok 33 1,423
นาวาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท Navalai River Resort 3.53.5 1,920
นิราศบางกอกโฮสเทล Niras Bankoc Cultural Hostel 22 1,280
นิว โร้ด เกสท์เฮ้าส์ New Road Guesthouse 33 900
เนส บูติค รีสอร์ท Nest Boutique Resort 33 490
แน็พพาร์ค โฮสเทล NapPark Hostel 22 399
โนแมดส์ เดอ มอค กรุงเทพฯ Nomads De Moc, Bangkok 44 3,000
โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม Novotel Bangkok Fenix Silom Hotel 44 2,201
โนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport 44 4,548
โนโวเทลแบงคอกอิมแพค Novotel Bangkok Impact Hotel 44 2,623
ไนซ์ เรสซิเดนซ์ Nice Residence 33 1,190
ไนน์ เพลส 81 Nine Place 81 22 550
ไนน์เพลส Nine Place 33 550
บล็อคส์ 77 Blocs 77 Hotel 3.53.5 645
บลูติคโฮเต็ล Blutique Hotel 33 1,080
บอมเบย์อินน์ กรุงเทพฯ Bombay Inn Bangkok 33 850
บอส แมนชั่น Boss Mansion 33 900
บอสส์ สวีท นานา Boss Suites Nana 44 1,500
บัญดารา สวีท สีลม Bandara Suites Silom 44 2,175
บัดดี้ บูทิค อินน์ Buddy Boutique Inn 33 1,170
บันยันทรี กรุงเทพฯ Banyan Tree Bangkok 55 5,384
บางกอก การ์เด้น รีสอร์ท Bangkok Garden Resort 33 850
บางกอก ทรี เฮาส์ Bangkok Tree House 33 4,590
บางกอก แนเชอรัล สปา แอนด์ รีสอร์ท Bangkok Natural Spa and Resort 44 1,600
บางกอก บูติค โฮเต็ล Bangkok Boutique Hotel 3.53.5 1,180
บางกอก พาทิโอ อพาร์ทเม้นท์ Bangkok Patio Apartment 44 4,000
บางกอก ลอฟท์ อินน์ Bangkok Loft Inn 3.53.5 1,100
บางกอกซิตี้สวีท Bangkok City Suite 33 900
บางกอกรีสอร์ท รังสิต Bangkok Resort Rangsit 2.52.5 990
บางกอกลักชัวรี อพาร์ตเมนท์ Bangkok Luxury Apartment 3.53.5 0
บางกอกลีฟวิ่ง อพาร์ตเมนท์ Bangkok Living Apartment 33 1,350
บางกอกโลตัสโฮเต็ล โลตัส สุขุมวิท Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit 44 2,012
บางพลัด รีสอร์ท Bangphlat Resort 33 1,250
บางลำพู เพลส เกสท์ เฮ้าส์ Banglumpoo Place Guest House 2.52.5 900
บ้าน58 อพาร์ทเมนต์ Baan 58 Apartment 2.52.5 1,000
บ้านแก้ว แมนชั่น Baan Keaw Mansion 22 700
บ้านคุณแม่อพาร์ตเมนท์ Baan Khun Mae Apartment 1.51.5 398
บ้านจันทรา Baan Chantra 22 2,200
บ้านดินสอ แอท ราชดำเนิน Baan Dinso @ Ratchadamnoen 33 1,600
บ้านดินสอโฮสเตล Baan Dinso Hostel 33 2,200
บ้านเทพา บูติค เฮ้าส์ Baan Tepa Boutique House 22 1,200
บ้านนพวงศ์ Baan Noppawong 33 2,300
บ้านโบราณ Baanboran 22 1,200
บ้านพระนนท์ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ Baan Pra Nond Bed & Breakfast 3.53.5 2,700
บ้านพิพัฒน์ ลาดพร้าว 15 Baanpipat Ladprao 15 33 1,190
บ้านมนูสาร Baan Manusarn 22 1,600
บ้านมรดกอพาร์ทเมนต์ Baan Moradok Apartment 2.52.5 600
บ้านยิ้มสยาม Baan Yim Siam Hotel 22 600
บ้านศาลาแดง บูติก เกสต์เฮาส์ Baan Saladaeng Boutique Guesthouse 33 1,100
บ้านสบายรามาไฟว์ Bann Sabai Rama IV Hotel 2.52.5 2,350
บ้านสบายโฮสเทล Bansabai Hostel 33 632
บ้านสีลมซอย3 Baan Silom Soi 3 33 1,360
บ้านหนึ่ง เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ Baan Nueng Service Apartment 44 1,500
บ้านใหญ่โฮมสเตย์ Ban Yaai Homestay 22 2,200
บ้านอุดม Baan Udom Accommodation 2.52.5 1,100
บี เอส เรสซิเด๊นซ์ สนามบินสุวรรณภูมิ BS Residence Suvarnabhumi 33 600
บีเคเคยูนีคเซอวิสอพาร์ตเมนท์ BKK Unique Serviced Apartment 2.52.5 1,200
บีซีเจ เรสซิเดนซ์ BCJ Residence 33 800
บีบี บูติค แมนชั่น BB Boutique Mansion 33 1,350
บีบีบี อินน์ เกย์ โฮเต็ล BBB Inn Gay Hotel 33 1,452
บีเอส พรีเมียร์ แอร์พอร์ต BS Premier Airport Hotel 3.53.5 1,140
บุญศิริเพลส แบงคอค โฮเต็ล Boonsiri Place Bangkok Hotel 33 1,000
บุรีธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา, กรุงเทพฯ Buritara Resort and Spa Bangkok 3.53.5 1,800
บุษบา แบงค์คอคบูทิคโฮเต็ล Bussaba Bangkok Boutique Hotel 33 1,620
เบญจรัชบูติกอพาร์ทเมนต์ Benjaratch Boutique Apartment 22 800
เบดแบ็งค็อกโฮสเทล Bed Bangkok Hostel 22 800
เบลส เรสซิเดนซ์ Bless Residence 44 2,400
เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์ แอร์พอร์ต โฮเต็ล Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport Hotel 4.54.5 1,800
เบสท์เวสเทิร์น คลาสสิค สุขุมวิท Best Western Klassique Sukhumvit 33 1,250
เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ สุขุมวิท Best Western Premier Sukhumvit 55 3,200
เบสท์เวสเทิร์นพลัสแกรนด์ฮาเวิร์ด Best Western Plus Grand Howard 44 1,746
เบส์แวลูอินน์ Best Value Inn 1.51.5 900
เบอร์เบิ้น สตรีท บูติค Bourbon St. Boutique 33 1,400
แบ็งคอก แบ็คแพคเกอร์ เกสท์เฮาส์ Bangkok Backpacker Guesthouse 1.51.5 499
แบงคอก เฮาส์ เกสท์เฮาส์ Bangkok House Guest House 11 300
แบ็งคอกคอนโดเทล Bangkok Condotel 22 800
โบตานิคเซอร์วิสรูม Botanic Service Room 33 1,000
โบราณ เฮาส์ Borarn House 33 1,150
ใบหยก บูติค โฮเต็ล Baiyoke Boutique Hotel 33 1,600
ไบรท์ตันแบ็งค็อกสวีต Brighton Bangkok Suite 3.53.5 1,350
ปทุมวันเฮาส์ Patumwan House 33 1,412
ประตูน้ำ ซิตี้ อินน์ Pratunam City Inn Hotel 33 980
ปรินซ์ เฮาส์ Prince House 33 1,100
ปรินเซส สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เรสซิเดนซ์ Princess Suvarnabhumi Airport Residence 3.53.5 830
ปรีดี โฮสเทล Pridi Hostel 1.51.5 2,200
ป๊อปปูลาร์ คอนโด Deluxe at Popular Condo 2.52.5 800
ปัญญ์ธารา โบทานิค โฮม Punntara Botanic Home 3.53.5 4,708
ปาร์คเวย์ อินน์ Parkway Inn 33 1,400
ปิยะทิพย์เพลส Piyathip Place 4.54.5 6,997
ปิยะวันทาวเวอร์เซอวิสอพาร์ตเมนท์ Piyavan Tower Serviced Apartment 33 1,700
ปีนังพาเลซ Penang Palace 2.52.5 600
เปตัลส์ อินน์ Petals Inn 2.52.5 1,763
ไปดี มาดี เกสท์เฮ้าส์ Padi Madi Guest House 33 800
ผึ้งนางโฮมสเตย์ Phuengnang Homestay 33 1,200
พนาสันต์ วิลล่า Panasan Villa 1.51.5 600
พนาสิริ อพาร์ตเมนท์ Panasiri Apartment 22 855
พเยาว์ ลองสเตย์(ผู้ใหญ่อ๋อย) Pyaoy Longstay (Phuyai Aoy Longstay) 11 910
พรรณภัทร เพลส Pannapat Place 33 820
พรรณี เรสซิเดนซ์ แอท ดินสอ Pannee Residence @ Dinsor 2.52.5 1,200
พรรณี ลอดจ์ Pannee Lodge 22 1,800
พรรณี เฮาส์ Pannee House 22 1,300
พร้อม รัชดา เรสซิเดนซ์ แอนด์ สปา Prom Ratchada Residence and Spa 33 1,190
พระนคร แกรนด์ วิว Phranakorn Grand View Hotel 33 1,000
พระอาทิตย์ แมนชั่น Phra Arthit Mansion 2.52.5 1,020
พริตตี้ รีสอร์ท โฮเต็ล แอนด์ สปา Pretty Resort Hotel and Spa 33 555
พรีเมียร์ อินน์ Premier Inn 11 800
พลวัต อพาร์ทเม้นท์ 3 Phonlawat Apartment III 2.52.5 900
พลอยขุมทอง บูติก รีสอร์ท Ploy Khumthong Boutique Resort 44 795
พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล เมอริเดียน โฮเต็ล Plaza Athenee Bangkok - A Royal Meridien Hotel 55 4,325
พลาย การ์เด้น บูติค เกสท์เฮ้าส์ สนามบินสุวรรณภูมิ Plai Garden Boutique Guesthouse Suvarnabhumi Airport 33 590
พลีแซนต์พอยต์ Pleasant Point 33 1,000
พอร์ท43 เรสซิเดนซ์ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท Port 43 Residence Suvarnabhumi Airport 33 450
พักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล Pak Ping Ing Tang Boutique Hotel 33 1,500
พัชรา สวีท สุขุมวิท Phachara Suites Sukhumvit 4.54.5 2,520
พันธุ์ทิพย์ คอร์ท เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ Pantip Court Serviced Residence 44 2,400
พาโซ่ รัชดา ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ Praso Ratchada Private Residence 33 890
พาร์ค วิลเลจ เซอร์วิส สวีทส์ Park Village Serviced Suites 44 3,060
พาร์คพลาซ่า กรุงเทพฯ ซอย 18 Park Plaza Bangkok Soi 18 44 2,101
พาร์คพลาซา สุขุมวิท กรุงเทพ Park Plaza Sukhumvit Bangkok 44 3,178
พาราดิโซ บูติก สวีทส์ Paradiso Boutique Suites 33 1,500
พินาเคิล สุขุมวิท อินน์ Pinnacle Sukhumvit Inn 22 1,000
พิมานริเวอร์วิวเกสท์เฮาส์ Phiman River View Guest House 1.51.5 450
พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ จรัญสนิทวงศ์ P Park Residence Charansanitwong 33 900
พี พาร์ค เรสซิเดนซ์ สุวรรณภูมิ P Park Residence Suvarnabhumi 33 990
พี แอนด์ อาร์ เรสซิเดนซ์ P & R Residence Hotel 33 922
พีทู บูติค โฮเต็ล P2 Boutique Hotel 33 1,250
พีเอ็มทีเค เรสซิเดนซ์ PMTK Residence 22 1,000
พูลโชค แมนชั่น Poonchock Mansion 22 1,000
เพชรพิมานบูทีครีสอร์ท Petpimarn Boutique Resort 33 949
เพ็ญภาค เพลส Penpark Place 22 850
เพนกวิน เฮาส์ Penguin House 2.52.5 850
เพรสซิเดนท์ บูทีคอพาร์ตเมนท์ President Boutique Apartment 33 1,200
เพลส อินน์ Place Inn 11 350
เพวา ลักชัวรี เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ Paeva Luxury Serviced Residence 44 1,600
แพน แปซิฟิค เซอร์วิส สวีท กรุงเทพฯ Pan Pacific Serviced Suites Bangkok 55 3,484
โพธิ์สิน ทาวเวอร์ อินน์ Pohseen Tower Inn 22 800
ฟลอรัลไชร์ รีสอร์ท Floral Shire Resort 33 720
ฟลอร่าวิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Floraville Serviced Apartment 3.53.5 1,689
ฟลอเรนเซีย อพาร์ตเมนท์ Florencia Apartment 22 650
ฟอยูเรสซิเดนซ์ For You Residence 33 942
ฟอร์ทวิลล์ เกสท์เฮ้าส์ Fortville Guesthouse 22 690
ฟาร์อีสท์อินน์ Far East Inn 33 1,140
ฟูลริช เรสสิเด้นท์ Fullrich Residence 33 660
เฟรเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท เซอร์วิสด์ อพาร์ทเม้นท์ Fraser Suites Sukhumvit Serviced Apartment 55 3,342
เฟื่องนคร บัลโคนี่ Feung Nakorn Balcony 3.53.5 1,400
โฟคอล โลคอล เบด แอนด์ เบรกฟาสต์ Focal Local Bed and Breakfast 22 1,420
โฟร์ซันส์ วิลเลจ Four Sons Village 22 550
โฟร์ซันส์ อินน์ Four Sons Inn 22 650
โฟร์ซันส์เพลซ Four Sons Place 22 700
ไฟฟ์อีเลเว่นคอร์ตแอนด์คอนโด 5-Eleven Court and Condo 2.52.5 900
ภาวนาแมนชั่น Pawana Mansion 33 700
ภู่ระหงส์ โฮมสเตย์ Phurahong Homestay 22 690
มณเทียร โฮเต็ล แบงคอค Montien Hotel Bangkok 44 2,200
มอนทาร่า เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ทองหล่อ 25 Montara Serviced Apartment Thonglor 25 33 1,800
มอลล์ สวีทส์ เอ็กซ์เพรส Mall Suites Express 33 800
มักกะสัน อินน์ Makkasan Inn 33 980
มาดี โฮสเทล Madee Hostel 22 698
มายบางกอกแพด My Bangkok Pad 33 4,263
มายเฮาส์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ My House Service Apartment 2.52.5 1,000
มายโฮเต็ล กรุงเทพ My Hotel Bangkok 33 1,020
มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค แอท รัชดา My hotel CMYK @ Ratchada 33 1,020
มาร์โคโปโล โฮสเทล Marcopolo Hostel 11 450
มาร์วิน สวีทส์ Marvin Suites 3.53.5 1,250
มาริยา บูติค เรสซิเดนซ์ Mariya Boutique Residence 3.53.5 1,449
มีสไตล์ เพลส MeStyle Place 44 1,100
มุมผ่อนคลายโฮสเทลแอนด์สปา Moom Pon Khlai Hostel & Spa 1.51.5 485
เมโทรรีสอร์ท ประตูน้ำ Metro Resort Pratunam 44 1,750
เมย์แฟร์ บางกอก แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ Mayfair Bangkok Marriott Executive Apartments 55 3,901
เมอราญา เรสซิเดนซ์ Murraya Residence 2.52.5 960
เมอลินลอดจ์ Merlin Lodge 22 690
เมืองทอง อินน์ Muang Thong Inn 11 800
เมืองพล แมนชั่น Muangphol Mansion 33 980
แม็กซ์ วัน โฮเต็ล Max One Hotel 11 650
แม็กซิมส์ อินน์ Maxim's Inn 33 1,490
แม็ค บูติค สวีท โฮเต็ล Mac Boutique Suites Hotel 33 1,987
แมงโก ลากูน เพลซ Mango Lagoon Place 22 1,080
แมนชั่น สราสินีแอทจตุจักร Mansion Sarasinee @ Chatuchak 33 890
แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า Marriott Executive Apartments Sathorn Vista 55 4,001
แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park 55 4,001
โมเดลลิ่ง อินน์ Modelink Inn 11 700
ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพ Mida City Resort Bangkok 33 1,600
ไมล์ แม็พ โฮสเทล Mile Map Hostel 00 750
ไมอามี่ โฮเต็ล Miami Hotel 11 900
ยู อพาร์ทเมนต์ U Apartment 2.52.5 850
ยูนิโก้ เอ็กซ์เพรส แอท สุขุมวิท กรุงเทพ Unico Express @ Sukhumvit - Bangkok 33 1,000
ยูนิโก้พรีเมียร์ เมโทรลิงก์ Unico Premier MetroLink 3.53.5 1,440
ยูเพลส แบงคอค U Place Bangkok 22 1,600
ยูโรปาอินน์ Europa Inn 33 1,200
เยลโลว์ ริบบอน ฮิลล์ เอ็กเซกคิวทีฟ แมนชั่น Yellow Ribbon Hills Executive Mansion 44 2,150
ร่มเย็นเรซิเดนซ์ Romyen Residence 2.52.5 600
ร่มรืนรีสอร์ท สุวรรณภูมิ Romruen Resort Suvarnabhumi 22 600
รวิภาเรสซิเดนซ์ Ravipha Residences 33 1,200
รองรัตนา เอ็กเซ็กคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ Rongratana Executive Residence 4.54.5 3,900
รอยัล แปซิฟิค Royal Pacific 33 850
รอยัล วิว รีสอร์ท Royal View Resort 3.53.5 1,500
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers 55 5,178
รอยัล เอเชีย ลอดจ์ Royal Asia Lodge 33 999
รอยัลพิมาน โฮเต็ลแอนด์เรสซิเดนซ์ Royal Pimand Hotel & Residence 33 600
รอยัลสวีทบูติคเรสซิเดนซ์ Royal Suite Boutique Residence 44 1,960
รอยัลเอ็กเพรสอินน์แบ็งค็อก Royal Express Inn Bangkok 2.52.5 1,000
รังสิต แกรนด์ คอนโด Rangsit Grand Condo 33 680
รัชดา รีสอร์ท แอนด์ สปา Ratchada Resort and Spa 33 1,125
รัชดา17เพลส Ratchada 17 Place 33 600
รัชวิภา เรสซิเดนท์ Ratchavipa Residence 33 500
ราชการุณพาร์คเรสซิเด้นส์ Rachakarun Park Resident 2.52.5 875
ราชดำเนิน เรสซิเดนซ์ Ratchadamnoen Residence 2.52.5 1,400
ราฟาเอล แมนชั่น บางกอก แอร์พอร์ต Rafael Mansion Bangkok Airport 33 680
รามบุตรีเฮาส์ Rambuttri House 22 950
รามาดา โฮเต็ล แอนด์ สวีท Ramada Hotel & Suites 44 2,560
ริกก้า อินน์ Rikka Inn 33 850
ริชลี่วิลล่า Richly Villa 33 1,200
ริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ Riva Surya Bangkok Hotel 4.54.5 3,355
ริเวอร์ วิว เกสต์เฮ้าส์ River View Guesthouse 22 800
ริสกี เรสซิเดนซ์ Riski Residence 22 1,000
รีฟิลล์ นาว! โฮสเทล Refill Now! Hostel 33 1,216
รีโอเรสซิเดนซ์กรุงเทพฯ Rio Residence Bangkok 33 1,000
รูมแอทบางกอกเบ๊ดแอนด์เบร็คฟาสต์ Room@Bangkok Bed and Breakfast 22 1,390
เรดิสัน สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท Radisson Suites Bangkok Sukhumvit 55 2,635
เรนฟอเรสต์เกสท์เฮาส์ Rainforest Guest House 22 550
เรือนไทย สปา แอนด์ รีสอร์ท Ruanthai Spa and Resort 3.53.5 2,900
แรมแบรนดท์ ทาวเวอร์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Rembrandt Towers Serviced Apartments 44 2,300
โรงแรม 13 เหรียญ งามวงศ์วาน 13 Coins Hotel Ngam Wong Wan 33 1,100
โรงแรม 13 เหรียญ รีสอร์ท บางนา 13 Coins Resort Bangna 33 1,080
โรงแรม 13 เหรียญ แอนทีค วิลล่า 13 Coins Antique Villa Hotel 33 1,000
โรงแรม 13 เหรียญ แอร์พอร์ต มีนบุรี 13 coins Airport Hotel Minburi 33 1,000
โรงแรม S33 คอมแพค สุขุมวิท S33 Compact Sukhumvit Hotel 33 1,530
โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel 55 6,355
โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21 Grande Centre Point Sukhumvit - Terminal 21 55 3,900
โรงแรม ดิ เอม สาทร The Aim Sathorn Hotel 2.52.5 1,000
โรงแรม ดิ ไอวอรี่ สุวรรณภูมิ The Ivory Suvarnabhumi Hotel 3.53.5 800
โรงแรม เด อาร์นี่ De Arni Hotel 3.53.5 1,999
โรงแรม เดอ ม็อค Hotel De Moc 33 1,650
โรงแรม เดอะ คอทเทจ สุวรรณภูมิ The Cottage Suvarnabhumi Hotel 3.53.5 504
โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลีฟวิง The Color Living Hotel 33 1,750
โรงแรม เดอะ คีย์ Key Bangkok Hotel 3.53.5 1,660
โรงแรม เดอะ ชิลลี่ กรุงเทพ The Chilli Bangkok Hotel 22 750
โรงแรม เดอะ ซัน The Son Hotel 22 800
โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ The St. Regis Bangkok Hotel 55 7,061
โรงแรม เดอะ เซ็นทริค รัชดา The Centric Ratchada Hotel 33 997
โรงแรม เดอะ ดาวิน The Dawin Hotel 3.53.5 2,080
โรงแรม เดอะ ไดนาสตี้ กรุงเทพฯ The Dynasty Hotel Bangkok 3.53.5 1,200
โรงแรม เดอะ ปาร์คไนน์ The Park 9 Hotel 44 2,499
โรงแรม เดอะ พีเรียด ประตูน้ำ The Period Pratunam Hotel 33 1,280
โรงแรม เดอะ ฟินิกส์ กรุงเทพ The Phoenix Hotel Bangkok 33 900
โรงแรม เดอะ ฟิวชั่น สวีท The Fusion Suites Hotel 3.53.5 1,800
โรงแรม เดอะ มินิ รัชดา The Mini Ratchada Hotel 33 1,250
โรงแรม เดอะ ยูโร แกรนด์ The Euro Grande Hotel 33 990
โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ The Royal River Hotel 44 1,600
โรงแรม เดอะ รีเจนท์ สีลม กรุงเทพ The Regent Silom Hotel Bangkok 33 1,400
โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ ราชเทวี The Residence Rajtaevee Hotel 33 1,525
โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ แอร์พอร์ต แอนด์ สปา The Residence Airport & Spa Hotel 33 912
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท The Westin Grande Sukhumvit Hotel 55 3,531
โรงแรม เดอะ สยาม The Siam Hotel 55 16,298
โรงแรม เดอะ อีโคเทล The Ecotel Bangkok Hotel 33 1,035
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ ศรีนครินทร์ The Heritage Srinakarin Hotel 44 750
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ สาทร สวีท The Heritage Sathorn Suite Hotel 33 790
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ สีลม The Heritage Silom Hotel 44 1,550
โรงแรม ทู ทรี แมนชั่น Two Three Mansion 33 1,500
โรงแรม ทูน อโศก กรุงเทพ Tune Hotel Asoke Bangkok 33 1,199
โรงแรม แนร์รี นานา กรุงเทพฯ Narry Nana Hotel Bangkok 33 1,162
โรงแรม ไนน์ โฟร์ตี้ วัน Nine Forty One Hotel 3.53.5 1,725
โรงแรม บีเอช บิสิเนส BH Business Hotel 22 1,400
โรงแรม ปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพ Princeton Bangkok Hotel 33 1,800
โรงแรม ปาล์ม@สุขุมวิท Palms@Sukhumvit Hotel 3.53.5 1,365
โรงแรม ฟูรามา เอกซ์คลูซีฟ สาทร กรุงเทพฯ FuramaXclusive Sathorn Hotel Bangkok 44 2,475
โรงแรม โฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ Four Seasons Hotel Bangkok 55 9,069
โรงแรม เมอร์เคียว สยาม Mercure Bangkok Siam Hotel 44 2,368
โรงแรม เมอร์ริเซส สุขุมวิท 16 Merisess Sukhumvit 16 Hotel 3.53.5 1,250
โรงแรม โมนาโก กรุงเทพ Monaco Bangkok Hotel 3.53.5 1,701
โรงแรม ไรด์ แอนด์ เลซี่ แอท ไทยเวคพาร์ค Hotel Ride'n Lazy at Thai Wake Park 33 785
โรงแรม เลอ แพลตินั่ม Le Platinum Hotel 2.52.5 1,200
โรงแรม เลอ ฟินิกซ์ สุขุมวิท Le Fenix Sukhumvit Hotel 3.53.5 1,599
โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ Le Meridien Bangkok Hotel 55 6,767
โรงแรม ว้าว บางกอก Wow Bangkok Hotel 44 3,000
โรงแรม ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ Sala Rattanakosin Bangkok Hotel 4.54.5 3,500
โรงแรม หัวช้างเฮอริเทจ Hua Chang Heritage Hotel 55 4,916
โรงแรม โหมด สาทร แมเนจ บาย สยาม แอท สยาม Mode Sathorn Hotel Managed by Siam@Siam 44 7,532
โรงแรม อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุวเทพฯ Amari Don Muang Airport Bangkok Hotel 44 800
โรงแรม อะลอฟต์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 11 Aloft Bangkok Sukhumvit 11 Hotel 44 2,884
โรงแรม อัยยะ เรสซเดนซ์ แอนด์ สปอร์ตคลับ บีทีเอส บัดเจ็ท โฮเท็ล Aiya Residence & Sport Club BTS Budget Hotel 33 679
โรงแรม เอส 31 สุุขุมวิท S31 Sukhumvit Hotel 4.54.5 3,490
โรงแรม เอสเค บุติค มหานคร SK Boutique Mahanakhon Hotel 33 850
โรงแรม แอทวัน อินหัวลำโพง Hotel At One In Hualumpong 33 1,000
โรงแรม โอ๊ค กรุงเทพฯ สาทร Oaks Bangkok Sathorn Hotel 4.54.5 2,825
โรงแรม41สวีตแบ็งค็อก 41 Suite Bangkok Hotel 33 1,530
โรงแรมกลิทซ์ Glitz Hotel 3.53.5 1,450
โรงแรมกัลลิเวอร์ ทาเวิร์น Gulliver's Tavern Hotel 3.53.5 2,800
โรงแรมกานมณี พาเลส Karnmanee Palace Hotel 33 1,250
โรงแรมเกรท เรสซิเดนซ์ สุวรรณภูมิ Great Residence Suvarnabhumi Hotel 33 720
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ Grande Centre Point Ratchadamri Hotel 55 3,456
โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ Grande Ville Hotel 33 900
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก Grand Tower Inn Rama VI Hotel 33 1,500
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สุขุมวิท 55 Grand Tower Inn Sukhumvit 55 Hotel 3.53.5 3,089
โรงแรมแกรนด์ พินนาเคิล Grand Pinnacle Hotel 33 650
โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ Grand President Hotel Bangkok 44 1,711
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท Grand Millennium Sukhumvit Hotel 55 4,746
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ Grand Mercure Fortune Bangkok Hotel 44 2,118
โรงแรมแกรนด์ วอเตอร์เกท Grand Watergate Hotel 33 1,200
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ - เมเนจ บาย แอคคอร์ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok - managed by Accor 55 3,072
โรงแรมแกรนด์ อินน์ คัม Grand Inn Come Hotel 44 1,300
โรงแรมแกรนด์ อินน์ Grand Inn Hotel 33 1,400
โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส Grand China Princess Hotel 44 1,800
โรงแรมแกรนด์ลัคกี้ Grand Lucky Hotel 33 999
โรงแรมแกรนด์อัลไพน์ Grand Alpine Hotel 33 1,200
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok 44 1,999
โรงแรมโกลเดน เพิร์ล Golden Pearl Hotel 44 1,229
โรงแรมโกลเด้น ฮอส Golden Horse Hotel 2.52.5 930
โรงแรมโกลว์ ประตูน้ำ GLOW Pratunam Hotel 3.53.5 3,000
โรงแรมข้าวสารพาเลส Khaosan Palace Hotel 3.53.5 1,050
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ Conrad Bangkok Hotel 55 5,367
โรงแรมคอนวีเนียน พาร์ค กรุงเทพ Convenient Park Bangkok Hotel 33 803
โรงแรมคอนวีเนียนท์ แกรนด์ Convenient Grand Hotel 44 899
โรงแรมคิง รอยัล การ์เด้น อินน์ King Royal Garden Inn Hotel 33 960
โรงแรมคิง รอยัล ทู King Royal II Hotel 22 562
โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว King Park Avenue Hotel 3.53.5 1,800
โรงแรมคิงส์ตัน สวีท กรุงเทพ Kingston Suites Hotel Bangkok 44 2,099
โรงแรมคูรานา อินน์ Khurana Inn Hotel 33 1,100
โรงแรมเคซี เพลซ KC Place Hotel 33 1,200
โรงแรมแคนตารี เฮ้าส์ รามคำแหง Kantary House Ramkamhaeng Hotel 44 2,350
โรงแรมแคลิฟอร์เนีย Hotel California 33 880
โรงแรมโคซี่ แอท เทน Cozy At Ten Hotel 33 1,200
โรงแรมโคซี่วิลลา Cozy Villa Hotel 33 1,000
โรงแรมจัสท์เบด Justbeds Hotel 33 940
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท Jasmine Executive Suites Hotel 44 2,250
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท JW Marriott Hotel Bangkok 55 4,739
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค Chaophya Park Hotel 44 1,600
โรงแรมแจซโซเทลแบ็งค็อก Jazzotel Hotel Bangkok 44 1,187
โรงแรมชนา Chana Hotel 33 845
โรงแรมชาลีน่า ปริ๊นเซส Chaleena Princess Hotel 33 499
โรงแรมชาลีน่า Chaleena Hotel 44 659
โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ Shangri-La Hotel, Bangkok 55 6,473
โรงแรมไชน่าทาว์น Chinatown Hotel 33 1,250
โรงแรมซันซิตี้ Sun City Hotel 33 1,200
โรงแรมซัมมิท พาวิลเลี่ยน Summit Pavilion Hotel 33 1,144
โรงแรมซิติน ประตูน้ำ Citin Pratunam Hotel 33 1,499
โรงแรมซิตี้ ลอดจ์ สุขุมวิท 19 City Lodge Sukhumvit 19 Hotel 33 2,001
โรงแรมซิตี้ ลอดจ์ สุขุมวิท 9 City Lodge Sukhumvit 9 Hotel 33 1,412
โรงแรมซิตี้ชิค บูติค สวีท Citichic Boutique Suites Hotel 3.53.5 1,638
โรงแรมซิตี้พอยท์ Citypoint Hotel 33 2,300
โรงแรมซิลค์ SilQ Bangkok Hotel 44 2,541
โรงแรมซิลเวอร์ โกลด์ การ์เด้น สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต Silver Gold Garden Suvarnabhumi Airport Hotel 33 599
โรงแรมซีซั่นส์บูติค Seasons Boutique Hotel 33 1,400
โรงแรมซีนิท สุขุมวิท Zenith Sukhumvit Hotel 44 2,000
โรงแรมซีเอ็นอาร์ เฮ้าส์ CNR House Hotel 33 1,000
โรงแรมซูรีร์ แอท รัตนโกสินทร์ ไอแลนด์ Sourire @ Rattanakosin Island Hotel 33 1,350
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค Century Park Hotel 44 2,950
โรงแรมเซนต์เจมส์ St. James Hotel 33 2,125
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ ถนนวิทยุ Centre Point Wireless Road Hotel 44 3,520
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เพชรบุรี Centre Point Petchburi Hotel 44 2,728
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ ศาลาแดง Centre Point Saladaeng Hotel 44 2,706
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ สีลม Centre Point Silom Hotel 44 2,695
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท - ทองหล่อ Centre Point Sukhumvit - Thong Lo Hotel 44 4,312
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท Centre Point Sukhumvit Hotel 44 2,420
โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ หลังสวน Centre Point Langsuan Hotel 44 2,684
โรงแรมเซนเตอร์พอยท์พลาซา Center Point Plaza Hotel 2.52.5 800
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana 33 1,200
โรงแรมเซนทัวร์ อินน์ Centaur Inn Hotel 22 300
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ Centara Grand at Central World Hotel 55 3,801
โรงแรมเซเว่น Seven Hotel 44 2,990
โรงแรมแซมส์ ลอดจ์ Sam's Lodge Hotel 22 900
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel 55 4,896
โรงแรมโซฟิเทล โซ แบ็งค็อก Sofitel So Bangkok Hotel 55 5,767
โรงแรมโซโล สุขุมวิท 2 Hotel Solo Sukhumvit 2 44 1,799
โรงแรมดรีม Dream Hotel 44 2,835
โรงแรมดรีมทาว์น Dream Town Hotel 33 1,200
โรงแรมดะเบด Da Bed Hotel 22 900
โรงแรมดาร์เจลลิง บูติค Darjelling Boutique 33 1,290
โรงแรมดาวินชี่ สวีท แอนด์ เลอ สปา Davinci Suites & Le Spa Hotel 33 1,350
โรงแรมดิเพลส DI Place Hotel 33 1,180
โรงแรมดิเอเทรียม รัชดา13 The Atrium Ratchada 13 Hotel 33 890
โรงแรมดิเออร์บานเอจ The Urban Age Hostel 11 800
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ Dusit Princess Srinakarin Hotel 44 2,236
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ Dusit Thani Bangkok Hotel 55 4,544
โรงแรมเดวิส Davis Hotel 44 2,000
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น The Grand Fourwings Convention hotel 55 2,499
โรงแรมเดอะ ภัทรา The Patra Hotel 3.53.5 960
โรงแรมเดอะกรีนเบลส์ อ่อนนุช The Green Bells Onnut Hotel 44 1,280
โรงแรมเดอะทราเวลเลอร์ส The Travellers Hotel 33 1,200
โรงแรมเดอะบลูมส์ เรสซิเด้นซ์ The Blooms Residence 22 600
โรงแรมเดอะบูทีคเพลส The Boutique Place Hotel 2.52.5 1,200
โรงแรมเดอะมนต์มณี The Monmanee Hotel 33 850
โรงแรมเดอะมิกซ์แบงค็อกบูทีค The Mix Bangkok Boutique Hotel 33 1,040
โรงแรมเดอะแลนด์มาร์คกรุงเทพ The Landmark Hotel Bangkok 55 3,943
โรงแรมเดอะสุโขทัย The Sukhothai Hotel 55 7,202
โรงแรมไดมอนด์ ซิตี้ Diamond City Hotel 3.53.5 1,125
โรงแรมไดมอนด์ เฮ้าส์ Diamond House Hotel 33 1,100
โรงแรมไดมอนด์สวีต Diamond Sweet Hotel 2.52.5 771
โรงแรมตรัง Trang Hotel 33 1,250
โรงแรมตะวันนา Tawana Bangkok Hotel 44 2,100
โรงแรมทรูสยาม True Siam Hotel 33 1,467
โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ Twin Towers Hotel 44 1,500
โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว Tongtara Riverview Hotel 3.53.5 1,310
โรงแรมทอมสัน เรสซิเดนซ์ Thomson Residence Hotel 44 1,710
โรงแรมทานตะวันเพลส Tarntawan Place Hotel 33 2,600
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ Town In Town Hotel 3.53.5 1,200
โรงแรมทีเค. พาเลซ TK Palace Hotel 3.53.5 1,500
โรงแรมเทค อะ แนป Take A Nap (Hostel) 22 800
โรงแรมเท็นเฟซกรุงเทพฯ TENFACE Bangkok Hotel 4.54.5 2,800
โรงแรมแทงโก้ ไวแบรนท์ ลิฟวิ่ง เพลส Tango Vibrant Living Place Hotel 33 1,250
โรงแรมโทรคาเดโร บางกอก Trocadero Hotel Bangkok 33 1,165
โรงแรมไทปัน Tai-Pan Hotel 3.53.5 2,000
โรงแรมไทย โคซี่ เฮ้าส์ Thai Cozy House Hotel 33 750
โรงแรมธารา การ์เด้น Tara Garden Hotel 33 850
โรงแรมธาราเลค Tara Lake Hotel 33 650
โรงแรมธำรงอินท์ Thamrongin Hotel 33 1,050
โรงแรมนันตรา สุขุมวิท39 Nantra Sukhumvit 39 Hotel 33 899
โรงแรมนันตราสีลม Nantra Silom Hotel 33 1,000
โรงแรมนันทรา เดอ คอมฟอร์ท Nantra De Comfort Hotel 3.53.5 799
โรงแรมนาซ่า เวกัส Nasa Vegas Hotel 33 445
โรงแรมนานา ไฮโซ Nana Hiso Hotel 33 2,100
โรงแรมนารายณ์ Narai Hotel 44 1,500
โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ New World City Hotel 33 1,159
โรงแรมนูโวซิตี้ Nouvo City Hotel 44 2,903
โรงแรมเนเชอรัล วิลล์ - เมเนจ บาย แอคคอร์ Natural Ville Hotel - managed by Accor 44 2,300
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินั่ม Novotel Bangkok Platinum Hotel 44 2,992
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ Novotel Bangkok On Siam Square Hotel 44 3,401
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา Novotel Bangkok Bangna Hotel 44 1,980
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิตสุขุมวิท Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel 4.54.5 2,701
โรงแรมไนซ์พาเลส Nice Palace Hotel 22 600
โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว Bliston Suwan Parkview Hotel 44 3,000
โรงแรมบอลลี่ สตูดิโอ สวีท สีลม Bally's Studio Suites Silom Hotel 33 1,900
โรงแรมบอลลี่ สตูดิโอ สวีท สุขุมวิท Bally?s Studio Suites Sukhumvit Hotel 3.53.5 1,350
โรงแรมบอสโซเทล Bossotel Hotel 33 1,500
โรงแรมบัดดี้ ลอดจ์ Buddy Lodge Hotel 33 1,800
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด Buddy Oriental Riverside Pakkred Hotel 4.54.5 2,080
โรงแรมบางกอก ชฎา Bangkok Cha-Da Hotel 44 1,300
โรงแรมบางกอก ซาฮาร่า Bangkok Sahara Hotel 33 1,600
โรงแรมบางกอก ซิตี้ อินน์ Bangkok City Inn Hotel 33 1,080
โรงแรมบางกอก ซิตี้ Bangkok City Hotel 33 1,190
โรงแรมบางกอก รามา Bangkok Rama Hotel 3.53.5 750
โรงแรมบางกอก อินเตอร์ เพลส Bangkok Inter Place Hotel 33 1,500
โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ Bangkok Centre Hotel 44 1,875
โรงแรมบางกอกพาเลส Bangkok Palace Hotel 44 1,900
โรงแรมบ้านเค บริหารโดยโรงแรมบลิสตัน Baan K Managed by Bliston Hotel 33 2,300
โรงแรมบ้านชาติ Baan Chart Hotel 3.53.5 2,400
โรงแรมบ้านชายน้ำ Baan Chay Namm Resort 3.53.5 690
โรงแรมบี 2 ศรีนครินทร์ B2 Srinakharin Hotel 33 699
โรงแรมบี 8 รูมส์ B8 Rooms Hotel 33 975
โรงแรมบีเคเคโฮม24บูทีค BKK Home 24 Boutique Hotel 33 2,000
โรงแรมบียูเพลส B.U. Place Hotel 33 1,100
โรงแรมบีเอส คอร์ท B.S. Court Hotel 33 1,599
โรงแรมบูดาโค Budacco Hotel 33 1,600
โรงแรมเบย์ Bay Hotel 44 999
โรงแรมเบลลาคาซาบูทีค Bella Casa Boutique Hotel 33 950
โรงแรมเบลแอร์ ปริ๊นเซส Bel Aire Princess Hotel 44 2,329
โรงแรมเบสท์ คอมฟอร์ท Best Comfort Bangkok Hotel 3.53.5 1,174
โรงแรมเบสท์ บางกอก เฮ้าส์ Best Bangkok House Hotel 33 900
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น เมย์แฟร์ สวีท Best Western Mayfair Suites Hotel 33 1,250
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสสุขุมวิท20 Best Western Plus Hotel @ 20 Sukhumvit 44 1,800
โรงแรมเบสเวสเทิร์นแบงคอกฮิพติก Best Western Bangkok Hiptique Hotel 3.53.5 1,500
โรงแรมใบหยกสกาย Baiyoke Sky Hotel 44 2,280
โรงแรมใบหยกสวีท Baiyoke Suite Hotel 33 1,600
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส Pathumwan Princess Hotel 55 3,824
โรงแรมประดิพัทธิ์ Pradipat Hotel 33 900
โรงแรมประตูน้ำ ปาร์ค Pratunam Park Hotel 3.53.5 1,590
โรงแรมประตูน้ำ พาวิลเลียน Pratunam Pavilion Hotel 33 1,150
โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ Prince Palace Hotel 44 1,789
โรงแรมปาร์ค เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ Park Residence Bangkok 33 1,300
โรงแรมพระยา ปาลาซโซ Praya Palazzo Hotel 55 4,200
โรงแรมพาลาสโซ่ Palazzo Hotel 3.53.5 1,450
โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี Pinnacle Lumpinee Hotel 33 1,275
โรงแรมพิมาน อินน์ Bhiman Inn Hotel 22 1,100
โรงแรมพีเจ วอเตอร์เกต PJ Watergate Hotel 33 1,125
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ Pullman Bangkok Hotel G 55 3,001
โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ Pullman Bangkok King Power Hotel 55 3,281
โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ Peninsula Bangkok Hotel 55 8,473
โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิแทร์ President Solitaire Hotel 55 2,699
โรงแรมเพรสซิเดนท์ ปาร์ค President Park Hotel 44 1,999
โรงแรมเพรสซิเดนท์ พาเลซ President Palace Hotel 44 2,467
โรงแรมเพียตรา กรุงเทพ Pietra Bangkok Hotel 44 1,700
โรงแรมฟลอริด้า กรุงเทพ Florida Hotel Bangkok 2.52.5 894
โรงแรมฟอร์จูน่า Fortuna Hotel 33 2,000
โรงแรมฟอรั่ม พาร์ค Forum Park Hotel 33 1,040
โรงแรมฟูรามา สีลม กรุงเทพ (ชื่อเดิม ยูนิโก้ แกรนด์ สีลม) Furama Silom Hotel Bangkok 44 1,600
โรงแรมฟูรามาเอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท FuramaXclusive Sukhumvit Hotel 44 2,400
โรงแรมเฟิร์สเฮ้าส์ First House Hotel 33 1,199
โรงแรมเฟิร์ส First Hotel 3.53.5 1,300
โรงแรมโฟร์พอยต์ บายเชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15 Four Points by Sheraton Bangkok Sukhumvit 15 Hotel 44 2,913
โรงแรมโฟร์วิงส์ Four Wings Hotel 44 2,229
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Montien Riverside Hotel 44 2,240
โรงแรมมา กรุงเทพฯ MA Hotel Bangkok 44 1,483
โรงแรมมาเจสติก แกรนด์ Majestic Grande Hotel 44 2,700
โรงแรมมาเจสติก สวีท Majestic Suite Hotel 33 1,650
โรงแรมมาดูซิ Maduzi Hotel 55 3,990
โรงแรมมารวย การ์เด้น Maruay Garden Hotel 33 1,700
โรงแรมมาร์เวล กรุงเทพ Marvel Hotel Bangkok 44 1,407
โรงแรมมาเลเซียแบ็งค็อก Malaysia Hotel Bangkok 33 948
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น Miracle Grand Convention Hotel 4.54.5 1,499
โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ Miracle Suvarnabhumi Airport 44 1,444
โรงแรมมิราม่า Miramar Bangkok Hotel 44 1,199
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน Millennium Hilton Hotel 55 4,601
โรงแรมมิวส์ กรุงเทพฯ Hotel Muse Bangkok 55 4,016
โรงแรมมิสติค เพลซ Mystic Place BKK Hotel 3.53.5 1,800
โรงแรมเม็ตซ์ ประตูน้ำ Metz Pratunam Hotel 33 1,175
โรงแรมเมโทรพอยท์ Metro Point Hotel 3.53.5 1,100
โรงแรมเมโทรโพลิแทน Metropolitan Bangkok Hotel 4.54.5 4,237
โรงแรมเมเปิ้ล Maple Hotel 44 1,700
โรงแรมเมอร์เมด กรุงเทพฯ Hotel Mermaid Bangkok 44 2,400
โรงแรมเมิร์ธ สาทร Mirth Sathorn Hotel 3.53.5 2,400
โรงแรมแม็กซ์ Maxx Hotel 3.53.5 1,200
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล Mandarin Oriental Hotel 55 12,887
โรงแรมแมนฮัตตัน Manhattan Hotel 3.53.5 1,860
โรงแรมยูโรเปียน เพลส European Place 33 590
โรงแรมร่วมจิต ทราเวลลอดจ์ Ruamchitt Travelodge Hotel 2.52.5 1,000
โรงแรมร่วมจิตพลาซ่า Ruamchitt Plaza Hotel 33 1,600
โรงแรมรอยัล Royal Hotel 33 1,367
โรงแรมรอยัล ซิตี้ The Royal City Hotel 44 1,499
โรงแรมรอยัล เบญจา Royal Benja Hotel 3.53.5 2,400
โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง Royal Princess Larn Luang Hotel 44 1,765
โรงแรมรอยัล ปาร์ควิว Royal Parkview Hotel 33 1,096
โรงแรมรอยัล เพรสซิเดนท์ Royal President Hotel 44 1,889
โรงแรมรอยัล ไอวอรี่ Royal Ivory Hotel 33 1,239
โรงแรมรัชดาซิตี้ Ratchada city hotel 33 1,200
โรงแรมราจาตา Rajata Hotel 22 940
โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ Rambuttri Village Hotel 2.52.5 800
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ Rama Gardens Hotel 44 1,079
โรงแรมรามาดา ดิม่า Ramada D?ma Bangkok Hotel 44 2,106
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ Ramada Plaza Menam Riverside Hotel 55 3,740
โรงแรมรามาดา อังคอร์ กรุงเทพ Ramada Encore Bangkok Hotel 44 1,925
โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น Richmond Stylish Convention Hotel 44 1,900
โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ Riverfront Residence Hotel 44 1,450
โรงแรมรีเจนท์ สุวรรณภูมิ Regent Suvarnabhumi Hotel 3.53.5 980
โรงแรมรูฟวิวเพลส Roof View Place Hotel 22 850
โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ Renaissance Bangkok Hotel Ratchaprasong 55 4,589
โรงแรมแรมแบรนดท์ Rembrandt Hotel 4.54.5 3,027
โรงแรมโรแมนซ์ บางนา Romance Bangna Hotel 2.52.5 800
โรงแรมโรส Rose Hotel 33 1,800
โรงแรมลอดจ์ 61 Lodge 61 Hotel 33 900
โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน Luxx XL Langsuan Hotel 4.54.5 1,999
โรงแรมลักซ์ แอท สีลม Luxx at Silom Hotel 33 1,699
โรงแรมลักษ์ชัวร์รี่ สวีท Luxury Suite Hotel 44 1,500
โรงแรมลัคกี้พาเลซ Lucky Palace Hotel 33 1,200
โรงแรมลิฟวิงสโตนส์ ลอดจ์ Livingstones Lodge Hotel 44 2,119
โรงแรมลิลล่า Lilla Hotel 22 1,050
โรงแรมลีสอร์ท @ อ่อนนุช Hotel Leesort @ Onnuch 33 999
โรงแรมเลกาซี สวีท Legacy Suites Hotel 44 2,799
โรงแรมเลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ lebua at State Tower Hotel 55 4,705
โรงแรมฦทธิ์ The Lit Bangkok Hotel 4.54.5 3,200
โรงแรมวรบุรี สุขุมวิท Woraburi Sukhumvit Hotel 33 1,161
โรงแรมวอลล์สตรีท อินน์ Wall Street Inn Hotel 33 1,062
โรงแรมวาบัวร์ ลอดจ์ รอยัล สวีท Vaboir Lodge Royal Suite Hotel 3.53.5 693
โรงแรมวินเซนต์ เรสเตอรองต์ แอนด์ เดอะ 7 รูมส์ Vincent's Restaurant & The 7 Rooms Hotel 11 1,200
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท Windsor Suites Hotel 44 1,869
โรงแรมวินลองเพลส Win Long Place hotel 22 968
โรงแรมวิลล่า ชาช่า Villa Cha Cha Hotel 3.53.5 1,600
โรงแรมวิสต้า เอกซ์เพรส Hotel Vista Express 3.53.5 1,799
โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ Vismaya Hotel Suvarnabhumi 44 1,350
โรงแรมวี กรุงเทพ VIE Hotel Bangkok 55 3,389
โรงแรมเวียงใต้ Viengtai Hotel 33 1,800
โรงแรมไวท์ พาเลซ White Palace Hotel 33 1,090
โรงแรมศิริ สาทร Siri Sathorn Hotel 55 3,800
โรงแรมสกาย Skyy Hotel 44 1,799
โรงแรมสกุลเฮ้าส์ Sakul House Hotel 33 1,600
โรงแรมสบาย สบาย แอท สุขุมวิท Sabai-Sabai @ Sukhumvit Hotel 33 1,170
โรงแรมสมาร์ท สวีท Smart Suites Hotel 33 1,140
โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ Siam Kempinski Hotel Bangkok 55 6,501
โรงแรมสยาม โซไซตี้ Siam Society Hotel 44 1,932
โรงแรมสยาม เพลส แอร์พอร์ท สุววรณภูมิ Siam Place Airport Hotel Suvarnabhumi 33 599
โรงแรมสยามสตาร์ Siam Star Hotel 2.52.5 799
โรงแรมสยามสวาน่า Siam Swana Hotel 3.53.5 1,500
โรงแรมสแรนด์ อินน์ Strand Inn Hotel 22 1,120
โรงแรมสลิล สุขุมวิท ซอย 8 Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 3.53.5 1,436
โรงแรมสลิล สุขุมวิท ซอยทองหล่อ 1 Salil Hotel Sukhumvit - Soi Thonglor 1 44 1,521
โรงแรมสลิลสุขุมวิท ซอย 11 Salil Hotel Sukhumvit Soi 11 44 1,521
โรงแรมสลีป วิทธิน Sleep Withinn Hotel 33 1,150
โรงแรมสวัสดี ข้าวสาร อินน์ Sawasdee Khaosan Inn Hotel 22 600
โรงแรมสวัสดี บางกอก อินน์ Sawasdee Bangkok Inn Hotel 22 602
โรงแรมสวัสดี บางลําพู อินน์ Sawasdee Banglumpoo Inn Hotel 22 602
โรงแรมสวัสดี เวลคัม อินน์ Sawasdee Welcome Inn Hotel 22 400
โรงแรมสวัสดี สุขุมวิท ซอย 8 Sawasdee Hotel Sukhumvit Soi 8 33 1,550
โรงแรมสวัสดี สุขุมวิท อินน์ Sawasdee Sukhumvit Inn Hotel 22 898
โรงแรมสวัสดีสมายอินน์ Sawasdee Smile Inn Hotel 22 240
โรงแรมสวิส ปาร์ค Swiss Park Hotel 33 1,400
โรงแรมสวิส ลอดจ์ Swiss Lodge Hotel 44 1,890
โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค Swissotel Nai Lert Park Hotel 55 2,636
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด Swissotel Le Concorde Hotel 55 2,375
โรงแรมสาทร เพลส Sathorn Place Hotel 33 1,400
โรงแรมสามเสนสาม บูติค เฮ้าส์ Sam Sen Sam Boutique House Hotel 22 1,500
โรงแรมสำราญเพลส Samran Place Hotel 2.52.5 1,200
โรงแรมสินิสา เพลส Ziniza Place Hotel 3.53.5 1,350
โรงแรมสีลม คอนเวนท์ การ์เดน Silom Convent Garden Hotel 33 2,000
โรงแรมสีลม ซิตี้ Silom City Hotel 44 1,300
โรงแรมสีลม ซีรีน Silom Serene Hotel 44 2,000
โรงแรมสีลม อเวนิว อินน์ Silom Avenue Inn Hotel 33 862
โรงแรมสีลม อาร์ต Silom Art Hostel 22 1,100
โรงแรมหรรษา กรุงเทพ Hansar Bangkok Hotel 55 5,296
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น Louis Tavern Hotel 33 1,099
โรงแรมอเดลฟี่ แกรนด์ Adelphi Grande Hotel 44 2,632
โรงแรมอเดลฟี่ สวีท Adelphi Suites Hotel 44 2,899
โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร Anantara Bangkok Sathorn Hotel 55 2,719
โรงแรมอโนมา Arnoma Hotel 44 2,398
โรงแรมอโฟร์ไดต์ อินน์ Aphrodite Inn Hotel 33 2,100
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด Amari Boulevard Bangkok Hotel 44 2,413
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท Amari Watergate Hotel 55 2,471
โรงแรมอมารี เอเทรียม Amari Atrium Bangkok Hotel 44 1,880
โรงแรมอริยาศรมวิลล่า Ariyasomvilla Hotel 44 5,444
โรงแรมอโศกมนตรี Asoke Montri Hostel 11 750
โรงแรมอโศกสวีท Asoke Suites Hotel 33 1,499
โรงแรมออนเอท สุขุมวิท On8 Sukhumvit Bangkok Hotel 33 2,229
โรงแรมออลซีซันส์ กรุงเทพ สยาม All Seasons Bangkok Siam Hotel 33 1,212
โรงแรมออลซีซั่นส์ กรุงเทพ หัวหมาก All Seasons Bangkok Huamark Hotel 33 883
โรงแรมออลซีซันส์ โกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ All Seasons Gold Orchid Bangkok Hotel 3.53.5 1,324
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ InterContinental Bangkok Hotel 55 6,281
โรงแรมอินทรา รีเจนท์ Indra Regent Hotel 44 2,340
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค Imperial Queen's Park Hotel 44 2,800
โรงแรมอิมม์ ฟิวชั่น สุขุมวิท Imm Fusion Sukhumvit Hotel 33 999
โรงแรมอียิปต์ บูติก Egypt Boutique Hotel 44 1,096
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร Eastin Grand Hotel Sathorn 55 4,001
โรงแรมอีสติน มักกะสัน Eastin Hotel Makkasan 44 2,553
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ Asia Hotel Bangkok 44 1,950
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง Asia Airport Donmuang Hotel 44 1,942
โรงแรมเอ็ฟเอ็กซ์ มักกะสัน FX Hotel Makkasan 33 900
โรงแรมเอ็ม2 เดอ บางกอก M2 De Bangkok Hotel 44 1,335
โรงแรมเอมเมอรัลด์ Emerald Hotel 44 2,000
โรงแรมเอวัน A-one Hotel 44 1,890
โรงแรมเอวาน่า Avana Hotel 33 700
โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล Evergreen Laurel Hotel 4.54.5 2,160
โรงแรมเอส 15 สุขุมวิท S15 Sukhumvit Hotel 44 2,925
โรงแรมเอส สุขุมวิท สวีท S Sukhumvit Suites Hotel 33 2,098
โรงแรมเอสซี ปาร์ค SC Park Hotel 3.53.5 1,446
โรงแรมเอสดี อเวนิว SD Avenue Hotel 33 1,600
โรงแรมเอสพีบี พาราไดซ์ Spb Paradise Hotel 33 700
โรงแรมแอดมิรัล พรีเมียร์ Admiral Premier Hotel 44 2,099
โรงแรมแอดมิรัล สวีท Admiral Suites Hotel 44 1,599
โรงแรมแอทโฮม เพลส At Home Place Hotel 22 1,150
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ Ambassador Hotel Bangkok 44 2,400
โรงแรมแอมเบอร์บูทีคสีลม Amber Boutique Hotel Silom 33 1,890
โรงแรมแอลเอทาวเวอร์ L.A. Tower Hotel 33 750
โรงแรมแอสเทรา Astera Hotel 3.53.5 1,299
โรงแรมแอสเพน สวีท Aspen Suites Hotel 33 1,978
โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 Oakwood Residence Sukhumvit 24 Hotel 44 2,860
โรงแรมโอเอซิส อินน์ Oasis Inn Bangkok Hotel 33 1,550
โรงแรมไอ เรสซิเดนซ์ สาทร I Residence Hotel Sathorn 33 900
โรงแรมไอ เรสซิเดนซ์ สีลม I Residence Hotel Silom 44 880
โรงแรมไอบิส บางกอก สยาม Ibis Bangkok Siam Hotel 33 1,426
โรงแรมไอบิส สาธร Ibis Sathorn Hotel 33 1,271
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ Holiday Inn Bangkok Hotel 44 3,376
โรงแรมฮาเวิร์ดสแควร์บูติค Howard Square Boutique Hotel 33 1,044
โรงแรมฮิป กรุงเทพ Hip Hotel Bangkok 33 1,490
โรงแรมเฮฟเว่น แอท โฟร์ Heaven@4 Hotel 3.53.5 1,500
โรแมนซ์ สุขุมวิท 103 Romance Sukhumvit 103 3.53.5 950
โรแมนซ์สุขุมวิทไนตี้เซเว่น Romance Sukhumvit 97 2.52.5 500
ไรเดอร์ รีสอร์ท Rider Resort 33 1,200
ลอฟต์ 77 สุขุมวิท กรุงเทพ Loft77 Sukhumvit Bangkok 33 799
ลอยละล่อง Loy La Long Hotel 33 3,240
ลักซอร์ โฮเต็ล Luxor Hotel 44 1,470
ลัคกี้ เฮ้าส์ Lucky House 2.52.5 390
ลันตานา รีสอร์ท Lantana Resort 33 1,250
ลัลลาบาย Lullaby Hotel 22 1,099
ลัลลาบาย อินน์ สีลม Lullaby Inn Silom 33 1,500
ลา เรซิดองส์ La Residence 2.52.5 1,800
ลาซาล สวีท LaSalle Suite 33 1,800
ลาดพร้าวชาโตว์ Ladprao Chateau 11 323
ลาตินการ์เด้นอพาร์ทเม้นท์ Latin Garden Apartment 22 600
ล้านนากาแล บูติค รีสอร์ท Lanna Kala Boutique Resort 2.52.5 1,200
ลิงค์คอร์เนอร์ โฮสเทล Linkcorner Hostel 22 800
ลิโด้มิเลนเนียมสีลม Lido Millennium Hotel Silom 33 1,500
ลิตเติลเลสท์ เกสท์เฮาส์ Littlest Guesthouse 22 1,800
ลิลลี่ เรสซิเดนซ์ Lily Residence 33 1,568
ลีโนวาเพลส Lee Nova Place 33 1,020
ลีฟวิ่งนาราอพาร์ตเมนท์ Living Naraa Apartment 22 800
ลีส์ มาร์ค Lee's Mark Residence 33 799
ลุมพินีพาร์ค ริเวอร์ไซด์ คอนโดมีเนียม Lumpini Park Riverside Condominium 33 2,000
ลูกชุบ โฮมสเตย์ LoogChoob Homestay 33 1,900
เลกาซี่ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ Legacy Express Bangkok 33 1,598
แลนด์มาร์ค เรสซิเดนซ์ Landmark Residence 33 1,250
โลตัส คอนโด ดาวน์ทาวน์ Lotus Condo Downtown 11 700
ไลฟลี่เกสท์เฮาส์ กรุงเทพ Lively Guest House Bangkok 2.52.5 1,200
ไลแลค รีแลกซ์ เรสซิเดนซ์ Lilac Relax Residence 33 1,450
วรินดาวัน พาร์ค เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ Varindavan Park Serviced Residence 33 1,250
วอร์รูม บูติค โฮเทล Warroom Boutique Hotel 33 2,000
วังหิน 46 อพาร์ตเมนท์ Wanghin 46 Apartment 2.52.5 590
วัฒนาแมนชั่น Watana Mansion 33 700
วัน เอ๊ก นาย รีสอร์ท 189 Resort 22 650
วันโอวัน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สุขุมวิท ทูทู 101 Serviced Apartment Sukhumvit 22 22 1,200
วัลย์ลดาเพลส Wallada Place 22 700
วาซิโอ เกสต์เฮาส์ Vacio guesthouse 2.52.5 1,875
วายเอชเอ แบงคอค ดาวทาวน์ YHA Bangkok Downtown 11 0
วายเอชเอ แบงคอค แอร์พอร์ต YHA Bangkok Airport 22 699
วารีวาราอพาร์ตเมนท์ Varee Vara Apartment 22 500
วิค 3 บางกอก Vic3 Bangkok 33 1,584
วิชชุวรรณ อพาร์เทล Witchuwan Apartel 33 690
วิลล่า เกสท์เฮาส์ Villa Guest House 1.51.5 480
วี เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ V Residence Hotel and Serviced Apartment 44 2,755
วีแบงคอก โอสเตล We Bangkok Hostel 2.52.5 1,200
วีว่า การ์เดน เซอร์วิสเรซิเดนซ์ บาย บลิสตัน Viva Garden Serviced Residence by Bliston 44 2,300
วีไอพี แมนชั่น VIP Mansion 33 950
วู้ดแลนด์ส อินน์ Woodlands Inn 22 600
เวก้า เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Vega Service Apartment 33 5,367
เวนดี้ เฮาส์ Wendy House 33 1,062
เวโรนิกา บูติค โฮเต็ล Veronica Boutique Hotel 3.53.5 1,707
เวลล์เนสเรสซิเดนซ์ Wellness Residence 2.52.5 1,120
เวิลด์ อินน์ World Inn 22 950
โว้คคอนโดมีเนียม สุขุมวิท 16 Voque Condominium Sukhumvit 16 44 1,499
ไว ดับยู ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮาส์ กรุงเทพฯ YWCA International House Bangkok 33 1,200
ไวท์ ออร์คิด อินน์ นานา White Orchid Inn Nana 22 980
ไวลด์ออคิดวิลลา Wild Orchid Villa 2.52.5 700
ศรีประจักษ์แมนชั่น Sriprajuk Mansion 33 795
ศรีวัฒนาอพาร์ตเมนท์ Sriwattana Apartment 33 2,437
ศาลาแดง โคโลเน็ด Saladaeng Colonnade 44 2,800
ศาลาไทย เดลี่ แมนชั่น Sala Thai Daily Mansion 11 400
ศาลาอรุณ Sala Arun 44 3,000
ศิวาเทล กรุงเทพ Sivatel Bangkok Hotel 55 3,900
ศิวาลัย เพลส กรุงเทพ Sivalai Place Bangkok 3.53.5 1,305
ศีรปัญจาบ เกสต์เฮ้าส์ Sherapunjab Guest House 22 1,600
สกาย สวีท Sky Suites 2.52.5 1,400
สกายอินน์ วัน Sky Inn 1 2.52.5 1,200
สกายอินน์ทู Sky Inn 2 2.52.5 1,200
สตาร์ อินน์ Star Inn 22 800
สนานวรรณ พาเลซ Sananwan Palace 22 350
สบาย แมนชั่น Sabai Mansion 1.51.5 490
สบายสาทรเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ Sabai Sathorn Serviced Apartment 44 2,800
สมายรูมบูทีคเซอวิสอพาร์ตเมนท์ Smileroom Boutique Serviced Apartment 33 580
สไมล์ อินน์ Smile Inn 2.52.5 875
สยาม @ สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา Siam @ Siam Design Hotel & Spa 4.54.5 3,800
สยาม เฮอริเทจ บูติค โฮเต็ล Siam Heritage Boutique Hotel 44 2,175
สยามเจอร์นีย์ เกสท์เฮาส์ Siam Journey Guesthouse 11 349
สยามวิว ลอดจ์ Siamese Views Lodge 33 950
สรวิศ เพลส อพาร์ทเมนต์ Soravit Place Apartment 2.52.5 800
สราสินี ออล สวีท Sarasinee All Suites 33 999
สลิลโฮม Salin Home 33 590
สวัน โฮเต็ล Swan Hotel 33 1,190
สวัสดีเฮาส์ Sawasdee House 2.52.5 790
สวานา กรุงเทพ Swana Bangkok 33 900
สวูเทล Swutel 33 1,887
สะพายเป้ โฮสเต็ล Saphaipae Hostel 22 800
สาทร เกรซ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ Sathorn Grace Serviced Residence 44 1,955
สาทร แกลเลอรี่ เรสซิเดนซ์ Sathorn Gallery Residences 44 6,024
สาธร เซนต์ วิว เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ Sathorn Saint View Serviced Apartment 22 550
สามเสน 6 เกสท์เฮาส์ Samsen 6 Guesthouse 11 400
สินสิริ2ลาดพร้าว98อพาร์ตเมนท์ Synsiri 2 Ladprao 98 Apartment 2.52.5 660
สินสิริ3ลาดพร้าว83อพาร์ตเมนท์ Synsiri 3 Ladprao 83 Apartment 2.52.5 705
สินสิริ4นวมินทร์93อพาร์ตเมนท์ Synsiri 4 Nawamin 93 Apartment 2.52.5 605
สินสิริ5นวมินทร์96อพาร์ตเมนท์ Synsiri 5 Nawamin 96 Apartment 2.52.5 605
สินสิริรีสอร์ท Synsiri Resort 2.52.5 900
สินสิริลาดพร้าว 130 Synsiri Ladprao 130 33 705
สินสุวรรณ แอร์พอร์ต สวีท Sinsuvarn Airport Suite 33 1,060
สิปป์ บูติค เทเวศร์ โฮเทล SSIP Boutique Dhevej Bangkok 44 1,358
สิวารินเกสท์เฮาส์ Sivarin Guesthouse 22 750
สีลม วิลเลจ อินน์ Silom Village Inn 33 1,150
สุคนธาแมนชั่น Sukontha Mansion 22 600
สุเนต์ตา โฮสเทล ข้าวสาร Suneta Hostel Khaosan 22 1,090
สุพรรณ เลค โฮมเทล Suphan Lake Hometel 33 650
สุริวงศ์ โฮเต็ล Suriwongse Hotel 33 1,650
สุวรรณภูมิ แมนชั่น Suvarnabhum Mansion 22 700
สุวรรณภูมิ สวีท Suvarnabhumi Suite 44 1,500
เสนา เพลส Sena Place 3.53.5 920
เสนาเฮาส์ พหลโยธิน 30 Sena House Paholyothin 30 2.52.5 950
เสรี 47 เรสซิเดนซ์ Seri 47 Residence 22 720
เสือใหญ่ เกสท์เฮาส์ Suayai Guesthouse 1.51.5 490
หลับดี บางกอก สยามสแควร์ โฮสเทล Lub d Bangkok Siam Square Hostel 33 1,350
หลับดี บางกอก สีลม โฮสเทล Lub d Bangkok Silom Hostel 33 1,000
หลุยส์เทเวิ่นเดย์รูมส์ Louis? Tavern Transit hotel Dayrooms Suvarnabhumi Airport 44 2,400
หิมาลายา เรสซิเดนซ์ Himalaya Residence 22 875
อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ Anantara Baan Rajprasong Bangkok 55 5,284
อนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา Anantara Bangkok Riverside Resort and Spa 55 3,999
อพาร์ทเมนต์สุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Apartment 22 800
อมันตา รัชดา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ Amanta Ratchada Hotel & Residence 4.54.5 2,331
อมารันตาสวีต Amaranta Suites 33 4,500
อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ Amari Residences Bangkok 44 2,301
อมารี เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท Amari Residences Sukhumvit 44 2,384
อเมซิ่ง เฮ้าส์ Amazing House 11 250
อโมรานีโอลักซ์สวีต Amora NeoLuxe Suites 44 1,650
อราวินดา ลิฟวิ่งโฮม Aravinda Living Home 33 700
อรุณเรสซิเดนซ์ Arun Residence 44 4,000
อไร้ซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท Arize Hotel Sukhumvit 44 2,296
อลิชาคอร์ทโฮเต็ลแอ่นด์เรสซิเด้นซ์ Alisha Court Hotel & Residence 44 1,800
อโศก เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท Asoke Residence Sukhumvit 44 2,040
ออกัสท์ เรสซิเดนซ์ August Residence 33 1,700
อ่อนนุช แมนชั่น Onnuch Mansion 11 500
ออมนิ ทาวเวอร์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ Omni Tower Serviced Residences 44 1,599
ออมนิ สวีทส์ อพาร์ท-โฮเต็ล Omni Suites Aparts-Hotel 3.53.5 1,100
ออร์คิด รีสอร์ท Orchid Resort 33 875
ออร์คิด วิว อพาร์ทเมนท์ Orchid View Apartment 44 6,957
ออร์คิด อินน์ Orchid Inn 33 1,140
ออร์คิด เฮาส์ Orchid House 22 980
ออร์คิดเพลส Orchid Place 22 980
อะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Abloom Exclusive Serviced Apartments 44 1,850
อะเฮาส์ A House 11 450
อัมรินทร์ อินน์ Amarin Inn 1.51.5 530
อาร์คาเดีย สวีทส์ กรุงเทพฯ Arcadia Suites Bangkok 44 2,519
อารมณ์ดี โฮสเทล Arom d Hostel 22 2,025
อารีวา ไอวี่ เซอร์วิซิโอ ทองหล่อ เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ Ariva Ivy Servizio Thonglor Serviced Apartment 44 2,800
อินน์ 33 Inn 33 33 600
อินเรสซิเดนซ์แบ็งค็อกสุขุมวิท In Residence Bangkok Sukhumvit 55 2,436
อีทีซีโฮสเทล Etzzz Hostel 22 960
อีฟส์ เกสท์เฮาส์ Eve's Guesthouse 11 900
อีสติน อีซี่ สยาม พิมาน กรุงเทพฯ Eastin Easy Siam Piman Bangkok 44 1,250
เอ-ทู เฮ้าส์ A-2 House 33 1,150
เอกมัยเพรสทีจเซอวิสอพาร์ตเมนท์ Ekkamai Prestige Serviced Apartment 3.53.5 1,600
เอชคิว โฮสเทล HQ Hostel 22 534
เอเชียรีสอร์ทเกษตรนวมินทร์ Asia Resort Kaset Nawamin 33 590
เอเชียเรสซิเด้นซ์โฟร์ทีนบางกะปิ Asia Residence 14 Bangkapi 33 590
เอเซียอินน์ กรุงเทพฯ Asia Inn Bangkok 2.52.5 900
เอท อินน์ Eight Inn 33 1,100
เอทไวล์ Eightville 33 1,150
เอทัส แบงค์คอค AETAS Bangkok 55 2,900
เอทัส เรซิเด้นซ์ AETAS residence 55 2,496
เอทัส ลุมพีนี AETAS lumpini 55 3,000
เอเทรียม บูติค รีสอร์ท Atrium Boutique Resort 3.53.5 1,305
เอ็นศิริรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล N Siri Resort & Hotel 33 1,498
เอ็มจีแมนชั่น MG Mansion 3.53.5 4,500
เอ็มโพเรี่ยม สวีท Emporium Suites 55 4,000
เอ็มเอชซี เกสท์เฮ้าส์ MHC Guest House 22 950
เอ็มเอส แมนชั่น MS Mansion 22 600
เอราวัณเฮาส์ Erawan House 22 750
เอวัน บูติกโฮเต็ล A One Boutique Hotel 44 3,190
เอวันอินน์ A One Inn 33 1,050
เอเวอร์ ริช อินน์ Ever Rich Inn 33 1,200
เอเวอร์กรีน เพลส กรุงเทพ Evergreen Place Bangkok 44 1,890
เอเวียน อพาร์ท โฮเต็ล Avion Apart - Hotel 44 1,400
เอส&พี เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ S&P Service Apartment 11 600
เอสเคป นัน สโมคกิ้ง บูติค บีแอนด์บี Escape Non-Smoking Boutique B&B 33 1,650
เอสทูเอส บูติค รีสอร์ท S2S Boutique Resort 33 850
เอสบีอพาร์ทเมนต์ SB Apartment 11 600
เอสเอ็น แมนชั่น SN Mansion 33 690
เอสเอ็ม แกรนด์ เรสซิเดนซ์ SM Grande Residence 33 1,500
เออน่า รีสอร์ท Eurna Resort 22 800
เออร์บานา สาทร กรุงเทพฯ Urbana Sathorn Bangkok 4.54.5 2,808
เออร์บานาหลังสวน กรุงเทพฯ Urbana Langsuan Bangkok 44 2,300
แอท 1150 วิลล่า @1150 Villa 2.52.5 890
แอท 1194 เฮาส์ @1194 House 1.51.5 790
แอท 39 ลีฟวิ่ง เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ At 39 Living Serviced Apartment 00 999
แอท พระนคร อินน์ At Phranakorn Inn 1.51.5 500
แอท หัวลำโพง โฮสเทล @Hua Lamphong Hostel 33 1,050
แอท โฮม เพชรเกษม At Home Phetkasem 2.52.5 600
แอทธนาภา อพาร์ทเม้นท์ @Thanapa Apartment 1.51.5 350
แอร์พอร์ตลิงค์ เกสท์เฮาส์ Airportlink Guesthouse 2.52.5 700
แอร์พอร์ท 17 อพาร์เทล Airport 17 Apartel 2.52.5 590
แอเรีย เรสสิเด้นส์ สาทร Area Residence Sathorn 33 1,000
แอสคอทท์ สาธร บางกอก Ascott Sathorn Bangkok 55 3,697
โอ นิทรา เฮ้าส์ O'Nidra House 1.51.5 390
โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ การ์เด้น ทาวเวอร์ บางนา Oakwood Residence Garden Towers Bangna 44 2,450
โอ๊ควูด อพาร์ทเม้นทส์ ทริลเลียน สุขุมวิท 18 Oakwood Apartments Trilliant Sukhumvit 18 44 2,142
โอเคโฮมแอร์พอร์ทอพาร์ตเมนท์ Ok-Home Airport Apartment 33 650
โอเบอร์รี่ รีสอร์ท Oberry Resort 3.53.5 1,400
โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ Oriental Residence Bangkok 55 5,131
ไอดีลเรสซิดเด้นซ์ประตูน้ำ Ideal Hotel Pratunam 33 1,850
ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ Ibis Bangkok Riverside 33 1,536
ไอบิส นานา Ibis Nana Hotel 33 1,483
ไอยรินทร์ แอท ตึกช้าง รัชโยธิน Iyarin@Tuk Chang Ratchayothin Hotel 33 1,300
ฮอลิเดย์ อินน์ แบงคอคสีลม Holiday Inn Bangkok Silom 44 2,404
ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท22 Holiday Inn Bangkok Sukhumvit 22 22 2,822
ฮันนี่ เฮ้าส์ 2 Honey House 2 22 1,000
ฮัลโหล โฮสเทล Hello Hostel 11 740
เฮช-เรสซิเด้นซ์ H-Residence 33 960
เฮชเทลรีสอร์ท HTel Resort 2.52.5 800
เฮาส์ 23 เกสท์เฮาส์ House 23 Guesthouse 33 1,400
แฮปปี้แลนด์ แมนชั่น Happyland Mansion 2.52.5 500
แฮปปี้เฮาส์ เกสท์เฮาส์ Happy House Guesthouse 22 550
โฮเต็ล เดอ บางกอก Hotel De Bangkok 33 1,200
โฮเต็ล พีที คอร์ท Hotel PT Court 33 2,000
โฮปแลนด์ เอ็กซ์เซคคูทีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ Hope Land Executive Serviced Apartment 3.53.5 2,289
โฮพ แลนด์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 46/1 Hope Land Executive Residence Sukhumvit 46/1 44 1,470
ไฮ มิด กรุงเทพฯ HI.Mid Bangkok 2.52.5 1,350
ไฮ เรสซิเดนซ์ Hi Residence Bangkok 44 1,300
ไฮ-สุขุมวิท โฮสเทล HI-Sukhumvit Hostel 22 950
ไฮบ้านเทเวท โฮเต็ล Hi Baan Thewet Hotel 22 900
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว