IPB
Thailand Travel Information :: English Version ::
เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 
Reply to this topicStart new topic
> สิบสองปันนา โดย http://www.chiangraismile.com, สิบสองปันนา มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ
chiangrai smile ...
โพสต์ Aug 5 2010, 12:17
โพสต์ #1


Freshy
*

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 4
เป็นสมาชิกเมื่อ : 5-Aug-10
หมายเลขสมาชิก : 1,642สิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวเมืองสิบสองปันนา มนต์เสน่ห์แห่งชาวไทลื้อ ในราคาพิเศษปี 55 เพียงท่านละ 7,500 บาท

http://www.chiangraismile.com

เชียงราย สไมล์ ทัวร์ มีความยินดีนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนา

สิบสองปันนา ดินแดนแห่งรุ่งอรุณ มนต์เสน่ต์แห่งชาวไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา

วันแรก เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา เมืองหล้า สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง)

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ
จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง เรียบร้อยแล้วนำท่านนั่งเรือ
ข้ามแม่น้ำโขง สู่ห้วยทราย แขวงบ่อแก้วสปป.ลาว จากนั้นนำคณะออกเดินทาง
บนเส้นทางถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย และเมือง
เวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของประเทศลาว ระหว่างทางท่าน
จะได้สัมผัสวิถีชีวิตวามเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าๆต่าง
และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณร้าน
อาหารเฮือนลาว
13.00 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น(ลาว)/โม่ฮาน(จีน)ผ่านพิธี
การผ่านแดนลาว/จีน จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน
สำคัญของมณฑลยูนนาน
15.00 น. เดินทางผ่านเมืองหล้า เพื่อเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงรุ่ง
(อำเภอเมืองของสิบสองปันนา)
18.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงรุ่ง บริการอาหารมื้อค่ำ(มื้อที่2) ณ ภัตราคารซุ่ยหยวน
จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมจินเฟิ้ง (GOLDEN PHOENIX HOTEL)
หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน
สิบสองปันนา บริเวณใกล้ๆ โรงแรม


วันที่สอง เชียงรุ่ง สวนม่านทิง อนุเสาวรีห์โจวอินไหล สวนป่าดงดิบ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่3) ในที่พัก
09.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชมความหลากหลายในสวนม่านทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
อนุสาวรีย์โจวอินไหล (อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เคยเดินทางมาเยี่ยม
สิบสองปันนา)ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจ(ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญใน
เมืองสิบสองปันนา เชียงรุ่ง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ณ ภัตตาคารอี้ผิงชวน
13.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนีหรือเผ่า
อีก้อชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากเขา
จากนั้นนำท่านชมศุนย์วิจัยยาสมุนไพรสิบสองปันนา จากนั้นให้ท่านอิสระใน
การช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าสิบสองปันนา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคารต้าเหยียนฟู่ จากนั้นเข้าชมการ
แสดงเมืองพาราณาสีซึ่งเป็นการแสดงโชว์อันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา


วันที่สาม วัดหลวงเมืองลื้อ หมู่บ้านกันหลั่นป้า เทวโลกเมืองหยวน เมืองหล้า

07.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. จากนั้นพาคณะเดินทางผ่านสะพานแขวน ที่ยาวที่สุดของมลฑลยูนนานท่าน
สามารถมองเห็นตัวเมืองสิบสองปันนา พร้อมท่าเรือ ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้า
จีนกับไทยไปเชียงราย นำท่านเดินทางชมวัดหลวงเมืองลื้อเป็นวัดพุทธที่ใหญ่
ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด
สิบสองปันนายูนนาน ลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวนเพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน
และพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้
11.00 น. นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองฮำ หรือกันหลั่นป้าในภาษาจีน
12.00 น. เดินทางถึงกาหลั่นป้า รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ภัตราคารหงฝั่งจื่อ
13.00น. เที่ยวชมเมืองฮำ กันหลั่นป้านั้นในอดีตเคยเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักร
สิบสองปันนาแต่เดิมเป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้ส่งถวายให้กับพระราชวังปัจจุบันมี
การกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายในการจัดการเดียวกันเป็นไต่เยียนหรือหมู่บ้าน
ไตโดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิมห้ามก่อสร้าง หรือมีสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่
และจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
สิบสองปันนาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน จากนั้นนำคณะกราบนมัสการ
วัดสุทธาวาสสุนทรอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับคณะและตนเอง
14.30 น. นำคณะออกเดินทางไปยังอำเภอเมืองหล้าซึ่งหล้าหมายถึงชาในภาษาไทลื้อ
16.00 น. นำคณะชมถ่ำเมืองหยวน ซึ่งเป็นถ่ำหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติที่สวยงาม
มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งสวยงามไม่ถ่ำหินปูนในกุ้ยหลิน
18.00 น. เดินทางถึงเมืองหล้านำคณะเข้าที่พักที่โรงแรมจินซิ่ว(JIN XIU) หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหารอี้เชียงหยวน
จากนั้นอิสระในการช้อปปิ้งบริเวณใกล้โรงแรมที่พัก


วันที่สี่ เมืองหล้า หลวงน้ำทา ห้วยทราย เชียงของ เชียงราย

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00 น. จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาสิบสองปันนา เพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน(จีน)
ด่านบ่อเต็น(ลาว)ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารเฮือนลาว ที่เมืองหลวงน้ำทา
13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา
พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาว
16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านนั่งเรือข้ามฝั่ง
กลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ


อัตราค่าบริการสิบสองปันนา

ราคาสำหรับ 10 ท่าน ท่านละ 9,700 บาท
ราคาสำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ 8,500 บาท
ราคาสำหรับ 30 ท่านขึ้นไป ท่านละ 8,000 บาท
ราคาสำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,500 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

อัตรานี้รวม

- ยานพาหนะรับ โ€“ ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบธรรมดาสี่วันทำการ)
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย โ€“ ลาว โ€“ จีน
- ค่าที่พัก 3 คืน, อาหาร 10 มื้อ
- ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
- ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว สำหรับชาวต่างชาติ

หมายเหตุ

ส่งหนังสือเดินทาง ( Passport ) พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พริ้นจากคอมฯ
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ,เบอร์โทรศัพท์,และที่ทำงาน มาก่อนการเดินทาง 15 วัน

ราคานี้ไม่ใช่ราคาสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่
การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 % ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 โ€“ 5 วัน หัก 50 % ของมัดจำ
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด


ติดต่อ
เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่ 21/0461
โทร.053-734388/089-1928020/087-1800810
http://www.chiangraismile.com
E-mail.chiangraismiletour@hotmail.co.th

Go to the top of the page
 
+Quote Post
sereejai
โพสต์ Dec 13 2010, 14:20
โพสต์ #2


Freshy
*

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 2
เป็นสมาชิกเมื่อ : 13-Dec-10
จาก : เชียงราย
หมายเลขสมาชิก : 1,801น่าไปมากๆครับทริปนี้ สิบสองปันนา
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chiangrai smile ...
โพสต์ May 30 2012, 14:23
โพสต์ #3


Freshy
*

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 4
เป็นสมาชิกเมื่อ : 5-Aug-10
หมายเลขสมาชิก : 1,642ราคาแลนด์สำหรับบริษัททัวร์ คลิกเลยครับ!!!

http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=2
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chiangrai smile ...
โพสต์ Jun 5 2012, 10:59
โพสต์ #4


Freshy
*

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 4
เป็นสมาชิกเมื่อ : 5-Aug-10
หมายเลขสมาชิก : 1,642ข่าวการเปิดด่านเมืองลา ทำให้วันต่อมามีนักท่องเที่ยวสอบถามเข้ามามาก ดังนั้นก่อนที่ความพร้อมเรื่องเส้นทาง การจัดการ ร้านอาหาร โรงแรม การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว จะกลับมาเหมือนเดิม เราจึงได้นำเสนอภาพสถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง เมืองลา ในอดีต ก่อนการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์เชียงตุง เมืองลา เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยวเส้นทางนี้ ทัวร์เชียงตุง เมืองลา,เที่ยวเชียงตุง เมืองลาันั้น ถ้าทางการจีนเปิดด่านต้าล่ออีกครั้ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าจาก แม่สายสู่ เชียงตุง เมืองลา เข้าสิบสองปันนา ผ่านเมืองฮาย และทั้งยังสามารถเข้าสู่ประเทศลาวที่เมืองหลวงน้ำทา ห้วยทราย แล้วกลับมาที่ด่านอำเภอเชียงของได้ในอานาคต ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ทำการสำรวจเส้นทางนี้อีกครั้งในเวลาอันใกล้ โปรดติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเส้นทางท่องเที่ยวทัวร์เชียงตุง เมืองลาได้ในโอากสต่อไป !!!

ชมภาพทัวร์เชียงตุง เมืองลา คลิก!! http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=29
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chiangrai smile ...
โพสต์ Jun 6 2012, 13:22
โพสต์ #5


Freshy
*

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 4
เป็นสมาชิกเมื่อ : 5-Aug-10
หมายเลขสมาชิก : 1,642สอบถามได้นะครับ โปรแกรมทัวร์เริ่มเชียงราย

ทัวร์สิบสองปันนา http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=2

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=11

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=29

ทัวร์หลวงพระบาง http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=18

ทัวร์เวียดนาม http://www.chiangraismile.com/showPrograme.php?id=17
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 2 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 2 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 - ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 26th July 2021 - 05:04
โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกาะช้าง:: สถานที่ท่องเที่ยว :: กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจ :: ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน :: เกาะสมุย สวรรค์ทะเลอ่าวไทย :: ประวัติสุนทรภู่ :: เทคนิคการถ่ายภาพ :: ดอยอินทนนท์
Design by: IPB 2.3 Skins & Web Browsers News ของเล่นไม้ Plantoys