เกษตรสัญจร…..นครศรีธรรมราชกิ่งอำเภอช้างกลาง
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร กิ่งอำเภอช้างกลาง
ศูนย์จำหน่ายฯ ตั้งอยู่บนทางหลวง 4015 กม.ที่ 29-30 เชิงสะพานคลองรังเกียจ ระยะทางจากอำเภอเมือง 39 กิโลเมตร เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรทั่วทั้ง กิ่งอำเภอช้างกลาง อาทิ ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป ผักปลอดสารพิษ น้ำสมุนไพร และสินค้าหัตถกรรม จำหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิ่งอำเภอช้างกลาง

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง
เป็นที่ตั้งของชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง หมู่ 14 ต.ช้างกลาง ตั้งอยู่บนทางหลวง 4015 หลักกิโลเมตรที่ 27 ถนนนคร – จันดี เป็นศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเกษตร และเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเกษตร กิ่งอำเภอช้างกลาง มีห้องประชุม ห้องพักและลานกิจกรรมบริการระยะห่างจากอำเภอเมือง 36 กิโลเมตร สนใจติดต่อได้ที่หมายเลข 075 486616 / 01 8045249


ฟาร์มเพาะพันธุ์นกยูง
หมู่ 1 ต.ช้างกลาง ระยะทางห่างจากตัวเมือง 37 กิโลเมตร บนทางหลวง 4015 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูง สายพันธุ์อินเดีย และจำหน่ายลูกนกยูง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 1 ปี โดยเพาะเลี้ยงในกรงขนาด 5x5 เมตร ในบริเวณสวนทุเรียน ติดต่อได้ที่คุณสุนทร สถาพร โทร. 01 280-4121 หรือติดต่อผ่านศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง ที่คุณกิตติ เจริญพานิชย์ โทร. 075 486616 / 01 804-5249


แปลงดอกหน้าวัว วีราฟลอร่า
หมู่ 2 ต.ช้างกลาง ถนนนคร-จันดี บนทางหลวง 4015 ที่ก.ม. 32-33 ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร แหล่งผลิตดอกหน้าวัวสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลากสีกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดให้เข้าชมและจำหน่ายดอกและต้นพันธุ์ ติดต่อขอเข้าชมได้ที่หมายเลข 01 841-5086 หรือติดต่อศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทร. 075 486616 / 01 804-5249

ศูนย์ประสานงานชมสวนผลไม้กิ่งอำเภอช้างกลาง
ที่ตั้งศูนย์แยกจากทางหลวง 4015 ที่ก.ม. 29 ตามทางเข้าถ้ำจมื่นยม ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดประสานการขอเข้าชมสวนผลไม้ในเขตกิ่งอำเภอช้างกลาง และบริเวณศูนย์ยังเป็นสวนผลไม้ในลักษณะสวนสมรมดั้งเดิมของชุมชน มีไม้ผลอาทิ สวนมังคุด อายุกว่า 100 ปี ทุเรียน ลางสาดและลองกอง ติดต่อเข้าชมได้ที่คุณจิระศักดิ์ พรหมรักษ์ โทร. 01 7872621 หรือติดต่อศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทร. 075 486616 / 01 804-5249


จุดชมวิวเขาเหมน (เขาพระสุเมรุ)
ทางเข้าอยู่ทางด้านซ้ายถัดจากวัดมะนาวหวาน ที่ ก.ม.36 ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 45 กิโลเมตร เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ของเขาเหมนและบรรยากาศของสวนผลไม้ พร้อมทั้งมีบริการนำชมสวนผลไม้ เดินป่าและบริการอาหารเครื่องดื่มและที่พัก ติดต่อได้ที่คุณเรวัฒน์ ปรีชาวัย โทร. 01 4771310


แปลงดอกดาหลา
หมู่ 13 บ้านท้ายเหมือง ต.ช้างกลาง ทางเข้าแยกจากทางหลวง 4015 สายนคร-จันดี บริเวณสี่แยกบ้านจันดี ที่ ก.ม. 35-36 ไปทางบ้านท้ายเหมือง ปากทางมีป้ายชี้ทางไปวัดหน้าเขาเหมน ระยะทางจากปากทางถึงแปลงประมาณ 9 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอเมือง รวม 56 กิโลเมตร เป็นจุดสาธิตการปลูกดอกดาหลาและดอกหน้าวัว ประจำกิ่งอำเภอช้างกลาง ทั้งยังตัดดอกจำหน่าย โดยมีผู้บริโภคเดินทางเข้าไปซื้อถึงแหล่งทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด
ติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทร. 075 486616 / 01 804-5249


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย
95 ม.5 ตำบลช้างกลาง บนทางหลวง 4015 สายนคร-จันดี ที่ ก.ม. 38 ระยะทางจากอำเภอเมือง 48 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ และกากน้ำตาล รวมทั้งการทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการดูแลสวนของตนเอง และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทร. 075 486616 / 01 8045249

ชมรมคนรักเห็ด
หมู่ 5 ต.ช้างกลาง ก.ม. ที่ 39 บนทางหลวง 4015 สายนคร – จันดี เลี้ยวซ้ายเข้าสวนยางประมาณ 800 เมตร ระยะทางจากอำเภอเมืองรวม 48 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะและจำหน่ายเห็ดหลากชนิด อาทิ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์และถุงเพาะเชื้อเห็ด รวมทั้งให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงเห็ด แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ติดต่อได้ที่ คุณสุรินทร์ รอดพ้น หรือคุณสุธน รอดพ้น โทร. 01 7474314 หรือติดต่อผ่านศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทร. 075 486616 / 01 804-5249


เกร็ดความรู้เกษตรสัญจร (AGROTOUR)*

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงการบริหาร จัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่า อย่างรอบคอบและชาญฉลาดก่อประโยชน์สูงสุด ในระยะยาวนานที่สุด มีปัญหาผลกระทบน้อยที่สุด ขณะเดียวกันคุณภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมจะต้องดีขึ้น แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็ตาม

วิธีหนึ่งของการจัดการก็คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ซึ่งมีหลักการว่าจะต้องให้นักท่องเที่ยวมีความรู้เพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ใหม่ มีความประทับใจความ พึงพอใจ มีความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็มีสำนึกต่อการรักษาทรัพยากรทาง การท่องเที่ยวและระบบนิเวศ โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่นต้องมี ส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวแห่งนั้นด้วย

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ต้องระบุว่าเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเป็นสำคัญ สวนผลไม้ สวนเกษตร นับเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกษตรกรเป็นผู้สร้างขึ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ ชวนให้นักท่องเที่ยวอยากรู้ อยากเห็น อยากเข้าไปชม อยากเข้าไปชิมถึงสวนทีเดียว ดังนั้น การจัดรายการนำเที่ยวชมสวนเกษตร สวนผลไม้ หรือเกษตรสัญจร (Agro tour) จึงเป็นรายการนำเที่ยวที่นิยมกันมาก และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งด้วย

สวนผลไม้ ถือเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกษตรกรเป็นผู้สร้างขึ้น จึงเป็นสถานที่ที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง หากได้รับการกระทบกระเทือนอย่างไม่ระวัง ทั้งจากเจ้าของสวนเองและนักท่องเที่ยว ก็อาจเกิดผลกระทบกระเทือนหรือการทำลายที่รุนแรง ทำให้สวนผลไม้เสียหาย ต้นไม้ตาย หรือเกิดโรคระบาดได้

ข้อควรปฏิบัติและการเตรียมตัวท่องเที่ยวเกษตรสัญจร*

1. เป็นผู้ที่สนใจการทำสวนเกษตรแต่ละสาขาที่จะไปชม
2. มีการเตรียมตัวเดินทางและเตรียมอุปกรณ์ของที่ใช้ให้พร้อม
3. หากมีความชอบถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้ว ควรเตรียมกล้องและฟิล์มไปให้มากพอ
4. ปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อห้ามของแต่ละสถานที่ เพราะต้นไม้และธรรมชาติรอบด้านนั้นมีความอ่อนไหวและเปราะบาง มีโอกาสติดเชื้อโรคจากผู้ที่ไปเยือนได้
5. มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือนมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี สะอาดและสวยงาม

ในการเดินทางเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตร ควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่กับเจ้าของสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
ง ตามสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้


ที่มา http://www.tat.or.th/south02/travelactdet....&prov_id=80

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช