Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชร ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา และในขณะเดียวกันก็สามารถติดต่อกับเมืองล้านนาที่อยู่ทางเหนือได้อย่างสะดวก หลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองกำแพงเพชร แสดงลักษณะที่เกี่ยวกับดินแดนทั้งสามแห่ง แฝงไว้ด้วยศิลปะของท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรเอาไว้ด้วย

กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด

กำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จน ปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ในท้องที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในช่วงก่อนสมัยสุโขทัย อาทิเช่น แหล่งโบราณคดีเขากะล่อน อำเภอขาณุวรลักษบุรี และแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเมือง กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร พบโบราณวัตถุที่กำหนดอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินขัดแบบมีบ่า เศษเครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบ เศษขี้แร่ (ตะกรัน) แวดินเผา (ดินเผาเจาะรูตรงกลาง เป็นอุปกรณ์ในการปั่นด้าย) เมืองไตรตรึงษ์บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง พบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี เช่น ลูกปัดแก้ว และชิ้นส่วนตะเกียงดินเผาแบบอินเดีย สันนิษฐานว่า บริเวณเมืองไตรตรึงษ์คงจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณ ระหว่างบ้านเมืองในบริเวณภาคกลาง กับชุมชนในท้องที่จังหวัดลำพูนหรือหริภุญไชย   

นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว ยังปรากฏเรื่องราวในตำนาน และพงศาวดารหลายฉบับที่กล่าวถึงชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ำปิง เช่น ตำนานสิงหนวัติกุมารได้กล่าวถึงพระเจ้าชัยศิริได้หนีข้าศึกจากเมืองเหนือมา ตั้งเมืองใหม่ชื่อเมืองกำแพงเพชร ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16จากหลักฐานทางโบราณคดี ตลอดจนเรื่องราวในตำนานทำให้ทราบว่าได้มีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่ น้ำปิง ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรก่อนสมัยสุโขทัย แต่การพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนเมืองกำแพงเพชรขนาดใหญ่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนศิลา จารึกสมัยสุโขทัยหลายหลัก รวมไปถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมจำนวนมาก ทำให้ทราบว่าเมืองกำแพงเพชรและเมืองนครชุมสถานปนาขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หรือภายหลังรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหง ในระยะแรกเมืองนครชุม คงจะมีบทบาทและความสำคัญมากกว่าเมืองกำแพงเพชร ดังหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม)

กำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเล และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร  ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร  

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

การเดินทางไปยังกำแพงเพชร

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดกำแพงเพชร

โรงแรมในจังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
กุสุมา รีสอร์ท 400 บ. 400 บ. เมือง กำแพงเพชร
แกรนด์วิว รีสอร์ท 290 บ. 500 บ. เมือง กำแพงเพชร
ซีนิค ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 1,000 บ. 3,500 บ. เมือง กำแพงเพชร
ทรีเจ เกสต์เฮ้าส์ 250 บ. 800 บ. เมือง กำแพงเพชร
ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองลาน 600 บ. 600 บ. คลองลาน กำแพงเพชร
ที่พักในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 1,500 บ. 1,800 บ. โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,500 บ. 2,400 บ. คลองลาน กำแพงเพชร
เทคโน ริเวอร์วิว รีสอร์ท 450 บ. 1,200 บ. เมือง กำแพงเพชร
เทียมแข รีสอร์ท 700 บ. 2,500 บ. คลองลาน กำแพงเพชร
บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท 300 บ. 1,200 บ. เมือง กำแพงเพชร
ปกากะญอ รีสอร์ท 390 บ. 490 บ. เมือง กำแพงเพชร
พีรีสอร์ท ริมน้ำ 300 บ. 500 บ. เมือง กำแพงเพชร
มากบุญรีสอร์ท 600 บ. 2,500 บ. คลองลาน กำแพงเพชร
โรงแรม โกลเด้นเพลส เกสเฮ้าส์ 300 บ. 400 บ. เมือง กำแพงเพชร
โรงแรม พีรีสอร์ท 350 บ. 500 บ. เมือง กำแพงเพชร
โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท 280 บ. 450 บ. เมือง กำแพงเพชร
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว 1,000 บ. 3,500 บ. เมือง กำแพงเพชร
โรงแรมน้ำเพชร 350 บ. 700 บ. เมือง กำแพงเพชร
โรงแรมเพชร 700 บ. 5,000 บ. เมือง กำแพงเพชร
โรงแรมสลกบาตร 300 บ. 400 บ. ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ลานนา รีสอร์ท 350 บ. 390 บ. เมือง กำแพงเพชร
วังยาง ริมปิง โฮมสเตย์ 290 บ. 490 บ. เมือง กำแพงเพชร
หินทราย รีโซเทล 350 บ. 450 บ. เมือง กำแพงเพชร
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้