Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู  กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

แม่ฮ่องสอน จังหวัดชายแดนด้านตะวันตกทางภาคเหนือของไทย ติดต่อกับประเทศพม่า มีสภาพภูมิประเทศมากกว่าร้อยละ 80 เป็นทิวเขาสูงและป่าไม้ เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน โดยมีทิวเขาเรียงตามแนวเหนือ - ใต้ 3 ทิวเขา คือทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก  ทิวเขาถนนธงชัยกลาง  และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก ขนานกับทิวเขาแดนลาว ที่แบ่งเขตแดนกับพม่า พื้นที่จังหวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ตั้งแต่ 100 - 2,000 เมตรมีดอยแม่ยะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด  ประมาณ 2,005 เมตร ในเขตอำเภอปาย

แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขา ทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอนกลางคืน 

แม่ฮ่องสอน มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขา และป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย เส้นทางที่เข้าสู่แม่ฮ่องสอน จะต้องตัดผ่านภูเขา หรือเลียบไหล่เขา มากบ้างน้อยบ้าง มีทัศนียภาพสองข้างทางสวยงาม แม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติสวยๆที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่ง เช่นยอดดอยปุยกับธรรมชาติที่สวยงาม และทัศนียภาพโดยรอบ 360 องศาของภูเขาที่สลับซับซ้อนเรียงรายอยู่ตรงหน้า ถ้ำปลา ที่มีทิวทัศน์ของสภาพป่า หน้าผาเขาหินปูนอันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ชมดงดอกซากุระดอยที่ห้วยน้ำดัง ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม จะบานเหลืองสะพรั่งทั้งภูเขา มีความสวยงามมาก ปางอุ๋ง กับทัศนียภาพของป่าสนสองใบสนสามใบล้อมรอบอ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติและความสงบเงียบ

แม่ฮ่องสอน เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวเขาหลายเผ่า ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต แบบดั้งเดิม เช่น บ้านกะเหรี่ยงคอยาว,หมู่บ้านละว้า, บ้านแม่ละอูบ, บ้านกะเหรี่ยงพะมะลอ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเฉพาะชาติพันธุ์ที่น่าสนใจเข้าไปเที่ยวชม เพื่อความเข้าใจในเพื่อนร่วมชาติที่แม้จะต่างกันทางชาติพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้น

อาณาเขต

  • ทิศเหนือและทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า รวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยา และรัฐคอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมย เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ
  • ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีแม่น้ำยวม และแม่น้ำเงา เป็นแนวเขตจังหวัด
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.แม่แตง อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด และอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขต

โดยทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า รวมความยาวประมาณ 483 กิโลเมตร

ประวัติศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเดินทางไปยังแม่ฮ่องสอน

รถยนต์

แม่ฮ่องสอนในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับและทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและคดเคี้ยวนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง

รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร ทุกวันๆ ละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 3587-8

มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ วิ่งบริการ 2 เส้นทางคือ สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน(ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอน 8 ชั่วโมงสายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน(ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา07.00-12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  รายละเอียดติดต่อ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0 5361 1318นอกจากนี้ยังมีรถวิ่งระหว่างแม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียง ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ถึง ตี 1 รายละเอียดสอบถามสถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5368 1347

เครื่องบิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>
กระท่อมริมปาย (ริมปายคอทเทจ) 1,000 บ. 5,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
กู๊ดมอร์นิ่ง ปาย 200 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
โกลเด้น ฮัท เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 1,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
โกลเด้น ฮัท รีสอร์ท 600 บ. 2,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โกลเด้น เฮ้าส์ 300 บ. 1,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
โกลเด้นท์ ปาย & สวีท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 1,400 บ. 3,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ขุนยวม รีสอร์ท 500 บ. 2,000 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
คาเฟ่ เดล ดอย 750 บ. 750 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เคฟ ลอดจ์ เกสท์เฮ้าส์ 250 บ. 2,000 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
จิมมี่เฮ้าส์ 300 บ. 800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
จีน เกสท์เฮ้าส์ 150 บ. 350 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ชาญ เกสท์เฮ้าส์ 100 บ. 500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ชีวาดอย รีสอร์ท 1,000 บ. 6,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ซันชายน์ ปาย รีสอร์ท 500 บ. 1,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ซีวิว เกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 350 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ณ ปาย รีสอร์ท 600 บ. 2,100 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ณัฐวลี เฮาส์ 500 บ. 1,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ดิ อิมพีเรียล ธาราแม่ฮ่องสอน 2,549 บ. 6,287 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เดอะ ควอเตอร์ บูติค โฮเทล 3,500 บ. 5,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เดอะ คันทรี่ไซด์ รีสอร์ท 650 บ. 1,300 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เดอะ ซัน ฮัท เกสท์เฮ้าท์ 450 บ. 1,350 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เดอะ ได รีสอร์ท 800 บ. 2,200 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เดอะ เรสิเด๊นซ์ ณ แม่ฮ่องสอน 1,200 บ. 1,600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เดอะบลู ลากูน 500 บ. 1,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ท่าปาย สปา แคมปิ้ง รีสอร์ท 1,000 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ที เอ็น เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท 500 บ. 600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ที่พักในอุทยานแห่งชาติถ้าปลา-น้ำตกผาเสื่อ 0 บ. 0 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ที่พักในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ 600 บ. 2,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ที่พักในอุทยานแห่งชาติสาละวิน 900 บ. 1,000 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
แทมมารินด์ เฮ้าส์ 300 บ. 600 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
น้องโบ๊ต เกสท์เฮ้าส์ 500 บ. 1,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
นอร์ทเทอร์น ฮิลล์ เกสท์เฮ้าส์ 400 บ. 1,500 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
นามะปิน เฮาส์ 800 บ. 1,800 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
นุ่นเฮ้าส์ 180 บ. 500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บลู เฮ้าส์ 150 บ. 500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บัวตองวิชั่นเฮาส์ 500 บ. 1,000 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
บ้านกระทิง ปาย รีสอร์ท 1,800 บ. 2,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านกะทิสด 150 บ. 500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านแก้ว รีสอร์ท 500 บ. 1,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
บ้านเคียงดอย 700 บ. 3,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
บ้านชนเผ่า รีสอร์ท 600 บ. 1,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านชาวเขา ปาย ฮิลล์ไทร์บ รีสอร์ท 350 บ. 3,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านต้นไม้ปาย 600 บ. 10,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านตะวัน เกสท์เฮ้าส์ 600 บ. 1,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านน้ำปาย รีทรีท 1,900 บ. 2,700 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านน้ำฮู้บังกะโล 250 บ. 450 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านเนินเขา วิว ปาย 600 บ. 1,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านปลายนา 250 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านปายฟ้า ปายฝัน 15,000 บ. 15,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านปายริเวอร์ ไซด์ 550 บ. 750 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านปายวิลเลจ 1,000 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านฝรั่ง เกสท์เฮ้าส์ & รีสอร์ท 700 บ. 1,600 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
บ้านพัก พ่อกำนัน 200 บ. 500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านไม้คนเมือง 500 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านริมลาง 450 บ. 3,500 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
บ้านวิศรุต รีสอร์ท 150 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านสวนริมธาร รีสอร์ท 1,500 บ. 2,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
บ้านสวนริมปาย 1,200 บ. 2,700 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านสิบสองปันนา 500 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บ้านแสงเฮือน 200 บ. 350 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บานาน่า เฮ้าส์ 400 บ. 1,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บุระ ลำปาย รีสอร์ท 2,900 บ. 6,900 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
บุหลัน บุรี รีสอร์ท 2,000 บ. 4,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท 1,800 บ. 3,900 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปวีณ์ เฮ้าส์ 200 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปางล้อวิลล่า เกสท์เฮ้าส์ & รีสอร์ท 300 บ. 700 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ปาย คาบาน่า 400 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย บ้านไทย รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,500 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย ริเวอร์ คอร์นเนอร์ 3,000 บ. 6,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย ริเวอร์ เมาเท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา 1,500 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย วัลเล่ย์ 300 บ. 600 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย ฮิลไซด์ รีสอร์ท 800 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย ไฮแลนด์ รีสอร์ท 350 บ. 1,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายกลางนา 1,300 บ. 4,300 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายธารา รีสอร์ท 1,000 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายนา ปายตา โฮม 300 บ. 1,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายพญา รีสอร์ท 2,000 บ. 3,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายราไดซ์ รีสอร์ท 750 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายลานนา รีสอร์ท 600 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายวิมาน รีสอร์ท 3,000 บ. 4,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายอินเดอะสกาย เกสท์เฮ้าส์ 400 บ. 600 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายฮอทสปริง สปา รีสอร์ท 2,200 บ. 5,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปายเฮิร์บ รีสอร์ท 1,500 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ปิยะ เกสท์เฮ้าส์ 600 บ. 600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ปีกไม้ เกสท์เฮาส์ 350 บ. 500 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
พนา ฮัทส์ 600 บ. 750 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
พนาวิลเลจ 600 บ. 1,200 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
พิชัย เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 700 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
พี เอส ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮาส์ 200 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ไพลินเฮ้าส์ 300 บ. 900 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เฟรนด์เฮาส์ เกสท์เฮาส์ 100 บ. 400 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท 2,500 บ. 3,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เฟียตนาดี เฮ้าส์ 300 บ. 500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท 3,500 บ. 10,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ภูรวิดา รีสอร์ท 1,300 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ม่อนสายหมอก รีสอร์ท 900 บ. 1,800 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
มาริปาย รีสอร์ท 1,500 บ. 3,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เมืองปาย รีสอร์ท 1,200 บ. 1,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน เกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 700 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน เม้าน์เท่น อินน์ แอนด์ รีสอร์ท 1,900 บ. 4,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท (บ้านพักนานาชาติแม่ฮ่องสอน) 600 บ. 1,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ยูนิคอน เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท 380 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เยลโลซัน บังกะโล 500 บ. 2,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
รวมไทยเกสเฮ้าส์ 250 บ. 600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ริมน้ำกลางดอย รีสอร์ท 250 บ. 1,200 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮ้าส์ 150 บ. 500 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท 1,500 บ. 2,800 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เรือนแฝด 700 บ. 3,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เรือนพักอูบุด 500 บ. 1,000 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
โรงแรม กมลสร 450 บ. 600 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม ใบหยกชาเลต์ 700 บ. 1,600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม พานอรามา (บ้านพักนานาชาติพานอรามา แม่ฮ่องสอน) 300 บ. 500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม มิตรขุนยวม 150 บ. 1,000 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
โรงแรม เมธี 150 บ. 350 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม แม่ฮ่องสอน ริเวอร์ไซด์ 1,100 บ. 1,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม ร่มไท เฮ้าส์ 250 บ. 800 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม ริเวอร์เฮ้าส์ 750 บ. 1,250 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม โลตัส 200 บ. 800 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม วิจิตรพร 300 บ. 1,200 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม วิวปาย 300 บ. 500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
โรงแรม สยาม 250 บ. 400 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
โรงแรม เอกลักษณ์ 350 บ. 450 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงแรมมิตรอารี 250 บ. 450 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงแรมมิตรอารีย์ เกสท์เฮาส์ แอน การ์เด้นท์เฮ้าส์ รีสอร์ท 150 บ. 1,200 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
โรงแรมแม่ฮ่องสอน 200 บ. 700 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ลิตเติ้ล อีเดน เกสต์เฮาส์ 450 บ. 2,000 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
ลิ้นฟ้าแคมป์ปิ้ง 200 บ. 3,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ลีโอปาร์ค เกสเฮ้าส์ 190 บ. 1,500 บ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เล็ก เกสท์เฮ้าส์ 400 บ. 800 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เลม่อน ฮิลล์ เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 1,500 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
เลิฟปายโฮม 500 บ. 1,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
วังช้างเผือก ปาย รีสอร์ท 800 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
วิมานคีรี รีสอร์ท 1,200 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
วิลล่า เดอ ปาย เกสท์เอ้าส์ 500 บ. 1,400 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
ศรีเวียง เกสท์เฮ้าส์ 100 บ. 350 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 150 บ. 150 บ. แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด 1,000 บ. 2,000 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
สบป่อง ริเวอร์ อินน์ 700 บ. 1,200 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
สปา เอ็กโซติค โฮม 800 บ. 1,800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
สวนดอย รีสอร์ท 300 บ. 2,500 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
สวนแม่อูคอ 500 บ. 800 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
สวนหม่อนเกสเฮ้าส์ 200 บ. 800 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
สำเภาทอง การ์เด้น 300 บ. 300 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
แสงทอง 200 บ. 1,600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
หยก เกสท์เฮาส์ 250 บ. 400 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ห้วยน้ำริน รีสอร์ท 400 บ. 1,500 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
อโบดายา เกสท์เฮ้าส์ 350 บ. 400 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
อิงดอย รีสอร์ท 400 บ. 600 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
เอมี่บ้านดิน 250 บ. 400 บ. ปาย แม่ฮ่องสอน
เอื้องแซะ รีสอร์ท 800 บ. 2,000 บ. เมือง แม่ฮ่องสอน
ฮิลล์ไซด์ คอทเทจ 500 บ. 900 บ. ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
โฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม 100 บ. 100 บ. แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
โฮมสเตย์บ้านต่อแพ-บ้านหลวง 300 บ. 350 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
โฮมสเตย์บ้านเมืองปอน 250 บ. 350 บ. ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้