Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

สุดปลายฟ้าล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดชายแดนทางตะวันออกของภาคเหนือตอนบนอีกจังหวัดหนึ่ง ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,472.076ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 13 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมีลำน้ำหลายสายเช่น ลำน้ำน่าน ลำน้ำว้า ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

ในบริเวณเมืองน่านแห่งนี้ มีการพบหลักฐานหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นที่ตั้งชุมชนมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ และมีสิ่งบ่งชี้ที่บอกเล่าเรื่องราวของนครน่านทั้งในรูปของตำนาน ศิลปวัตถุ ร่องรอยอารยธรรมต่างๆบอกให้รู้ว่าชุมชนในหุบเขาแห่งนี้ มีความเป็นนครรัฐเมื่อราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของพญาภูคา ศูนย์การปกครอง อยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ ของแม่น้ำย่าง ใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ นครน่านดำรงสถานะเรื่อยมา รุ่งเรืองบ้าง ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักรใกล้เคียงเช่น พะเยา ล้านนา สุโขทัย หรือตกอยู่ในอาณัติของพม่าบ้าง กระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้รับเมืองน่านเข้ามาเป็นเมืองขอบขัณฑสีมา ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองน่านจึงมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เลื่อนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น "พระเจ้านครน่าน" และเป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน

เมืองน่าน มีที่มาของชื่อปรากฏในตำนานพระอัมภาคว่า " นันทสุวรรณนคร " ส่วนในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ เรียกเมืองน่านว่า " กาวราชนคร " นัยว่าเป็นแคว้นของกาว อันหมายถึง ชนชาติที่อาศัยอยู่ในแค้วนน่านแต่ดึกดำบรรพ์ และในตำนานเก่าๆ เรียกเมืองน่านอีกคำหนึ่งว่า " กาวน่าน " ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า " นันทบุรี " หรือ " นันทบุรีศรีนครน่าน " เข้าใจว่า เป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนา และภาษาบาลีเฟื่องฟูในล้านนา ที่มาของชื่อเมืองน่าน มาจากชื่อแม่น้ำน่าน อันเป็นที่ตั้ง ของเมืองที่อยู่บนสองฟากฝั่งแม่น้ำน่าน ชื่อของเมืองน่าน ได้ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เรียกว่า เมืองน่าน คือ ตั้งแต่แรกตั้งเมืองใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน เมืองน่าน แม้จะมีการเรียกชื่อใหม่ว่า " นันทบุรี " หรือ" นันทบุรีศรีนครน่าน " ซึ่งใช้กันในทางราชการในสมัยโบราณและศุภอักษรนามนันทบุรี เป็นนามที่ไฟเราะ และมีความหมายมงคลนาม แต่ก็มีหลายพยางค์และเรียกยาก จึงกลับมานิยมเรียก นามเมืองตามเดิมว่า " เมืองน่าน " ตลอดจนถึงปัจจุบัน

เมืองน่านมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ เช่น ไทยวน เป็นคนกลุ่มใหญ่ของเมืองน่าน ไทลื้อ มีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณชายแดนพื้นที่รอยต่อระหว่างสิบสองปันนาเชียงตุง ลาว และล้านนา  ลัวะ/ถิ่น เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานมาดั้งเดิม ขมุ สันนิฐานว่าตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหมู่บ้านชายแดนเมืองน่านและลาว ม้ง (แม้ว) ที่เชื่อกันว่า อพยพมาจากที่ราบสูงทิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลียสู่ประเทศจีน ลาว และไทย เย้า(เมี่ยน) ถิ่นเดิมอยู่แถบมณฑลยูนนาน ฮุนหนำ กวางสี กวางเจา และทางตะวันออกของประเทศจีน และ มลาบรี (ผีตองเหลือง) ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอเวียงสา วัฒนธรรมถูกกลืนกลายไปหมดแล้ว

จังหวัดน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางชมธรรมชาติหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ในอำเภอทุ่งช้าง อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และเสาดินที่อำเภอนาน้อย บ่อเกลือโบราณในอำเภอบ่อเกลือ หรือการล่องแก่งน้ำว้าที่มีทัศนียภาพสวยงามตลอดเส้นทาง เป็นต้น และจากการที่จังหวัดน่านมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน ต่างก็สืบสานวัฒนธรรมของตนเรื่อยมา เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกมาทาง ศิลป ประเพณี งานบุญต่างๆ เช่น งานแข่งเรือ งานไหว้พระธาตุ รวมทั้งดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ดนตรีวงปี่จุ้ม จ๊อยซอ ฟ้อนแง้น เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอาจจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนัก แต่ความจริงแล้ว ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ โดยที่เพิ่งค้นพบในเขตอำเภอเมืองน่าน ส่วนโบราณสถานโดยเฉพาะวัดเก่าแก่มีให้เห็นแทบทุกอำเภอ ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดด้าน วัดภูมินทร์ หอคอ วัดหนองบัว วัดบุญยืน ซึ่งล้วนแต่มีอายุนับร้อย ๆ บางแห่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว )
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ( สปป.ลาว )
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อำเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา

ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( สปป.ลาว ) เป็นระยะทางยาวประมาณ 227 กม.

ประวัติศาสตร์ จังหวัดน่าน  ข้อมูลจังหวัดน่าน                                     

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

การเดินทางไปยังน่าน

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน ระยะทาง 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง    

สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 2852-66 www.transport.co.th และมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดน่าน ติดต่อ แพร่ทัวร์ โทร. 0 2245 2369, 0 2245 1697 และ 0 2936 3720 สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495-6 และ 0 5471 0122 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 5471 0362, 0 2936 0199

เครื่องบิน    

บริษัท พีบีแอร์ บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน สำรองที่นั่ง โทร. 0 2261 0220-5 www.pbair.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดน่าน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดน่าน

โรงแรมในจังหวัดน่าน

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
ชมพูภูคา รีสอร์ท 350 บ. 600 บ. ปัว น่าน
ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่จริม 1,000 บ. 1,500 บ. แม่จริม น่าน
ที่พักในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน 1,800 บ. 1,800 บ. นาน้อย น่าน
น่าน เกสท์เฮาส์ 170 บ. 350 บ. เมือง น่าน
น่าน เดอะ วอเตอร์ไซต์ รีสอร์ทแอนด์แคมปิ้ง 700 บ. 2,000 บ. เมือง น่าน
น่านวัลเล่ย์ รีสอร์ท 400 บ. 3,500 บ. เมือง น่าน
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท 1,650 บ. 2,500 บ. บ่อเกลือ น่าน
ปาริชาต เกสต์เฮาส์ 200 บ. 350 บ. ปัว น่าน
โรงแรม แกรนด์ แมนชั่น 230 บ. 500 บ. เมือง น่าน
โรงแรม เดอะ ซิตี้ ปาร์ค 700 บ. 2,500 บ. เมือง น่าน
โรงแรม เทวราช 800 บ. 3,500 บ. เมือง น่าน
โรงแรม น่านฟ้า 350 บ. 700 บ. เมือง น่าน
โรงแรม ป่าปัวภูคา 800 บ. 1,200 บ. ปัว น่าน
โรงแรม ริมสวนเพลส 220 บ. 350 บ. เมือง น่าน
โรงแรม เวียงแก้ว 200 บ. 350 บ. ภูเพียง น่าน
โรงแรม ศรีนวลลอดจ์ 400 บ. 1,300 บ. เมือง น่าน
โรงแรม สุขเกษม 180 บ. 350 บ. เมือง น่าน
โรงแรม อูปแก้ว รีสอร์ท 590 บ. 1,900 บ. ปัว น่าน
ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท 550 บ. 1,600 บ. เชียงกลาง น่าน
เวียงสา พาราไดซ์ รีสอร์ท 600 บ. 2,500 บ. เวียงสา น่าน
ศศิดารา รีสอร์ท 900 บ. 7,000 บ. เมือง น่าน
สุขไทยโฮม แอนด์ รีสอร์ท 350 บ. 750 บ. เมือง น่าน
อภิรตา รีสอร์ท 1,100 บ. 2,000 บ. เมือง น่าน
อเมซิ่ง เกสท์เฮาส์ 250 บ. 350 บ. เมือง น่าน
เอส.พี เกสท์เฮ้าส์ 300 บ. 400 บ. เมือง น่าน
เอื้องคำ เกสท์เฮาส์ 350 บ. 350 บ. เมือง น่าน
โฮมสเตย์ไทยลื้อดอนมูล 120 บ. 120 บ. ท่าวังผา น่าน
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้