Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ เป็นระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร บริเวณที่ราบต่ำอันกว้างขวางและสำคัญในภาคอีสาน ที่เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่  อาณาเขตครอบคลุม 5 จังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่มากที่สุด 986,807 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 46.82 ของพื้นที่ทุ่งกุลาฯ ทั้งหมด และที่นี่คือแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญที่สุดของไทย สำหรับข้าวหอมมะลิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดยทั่วไป เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ คือ “ข้าวหอมมะลิที่เป็นผลผลิตจาก ทุ่ง กุลาร้องไห้” ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สำคัญและแตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหล่งปลูก อื่นๆ ได้แก่ ความหอม ซึ่งมีผลมาจากลักษณะทางกายภาพของดินที่มีลักษณะเป็นดินทรายและมีความเค็มที่ พอเหมาะกับข้าวพันธุ์นี้ ความเรียวงาม ซึ่งมีผลมาจากสภาพของภูมิศาสตร์ของน้ำและแสงแดดที่เหมาะสม ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่เรียวงามพอเหมาะน่ามารับประทาน และความอ่อนนุ่ม ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิโดยทั่วไป ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

พบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และรวมทั้งเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณอีกด้วย มีตำนานเล่ากันมาว่าบริเวณที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เดิมเป็นเมืองใหญ่ชื่อว่าเมืองสาเกตนคร (อาณาจักรกุลุนทะนคร) เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลมีเมืองขึ้นถึงสิบเอ็ดเมือง (ในสมัยโบราณนิยมเขียนสิบเอ็ด เป็น 101 คือ สิบกับหนึ่ง) มีทางเข้าสู่เมืองถึงสิบเอ็ดประตูมีเจ้าผู้ครองนครเรียกว่าพระเจ้ากุลุนทะ มีเชื้อสายสืบสันติวงศ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมืองสาเกตนครหรืออาณาจักรกุลุนทะนครนอกจากจะมีประตูและเส้นทางเข้าสู่เมืองถึงสิบเอ็ดทางแล้วยังมีรหัส ควบคุมความปลอดภัยความมั่นคงของบ้านเมืองอย่างเข้มแข็ง เช่น มีวัดตามรายทางเข้าเมืองและมีปี่ซาววา (ซาว เป็นภาษาอีสานหมายความว่า 20 )สามารถส่งสัญญาณเข้าสู่ตัวเมืองบอกข่าวสารแจ้งเหตุร้ายดีที่จะมาถึงเมืองสาเกตนครให้ทราบล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเมืองสาเกตนครหรืออาณาจักรกุลุน-ทะนคร จึงเป็นอาณาจักรที่จัดระบบการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์แตกต่างไปจากอาณาจักรอื่น ๆ

ในยุคที่ขอมเป็นชนชาติที่เจริญรุ่งเรืองกว่าชนชาติอื่นในภูมิภาคนี้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากชาวอินเดีย ต่อมาขอมก็มีอำนาจครอบครองอาณาจักรนี้เหนือชนชาติอื่น และได้นำความเจริญรุ่งเรือง มาสู่อาณาเขตต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ในอาณาเขตโคตรบูรก็เป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ เพราะพบโบราณสถานแบบขอมหลายแห่ง เช่น กู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี หลักฐานซากโบราณสถานในที่ต่างๆพอจะเป็นเหตุอนุมานได้ว่า อาณาเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน เป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับขอมสร้างปราสาทหินพิมาย และอาณาบริเวณนี้คงเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น และได้เสื่อมลงตามที่ชนชาติขอมเสื่อมอำนาจลง

จังหวัดร้อยเอ็ดยุคปัจจุบันจึงตั้งเป็นเมืองขึ้นมาในสมัยกรุงธนบุรี อันสืบเนื่องมาจากเมืองสุวรรณภูมิแต่ที่ตั้งเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองร้างซึ่งคาดว่าคงเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองก่อนที่จะถูกทอดทิ้งให้เป็นเมืองร้างด้วยเหตุประการใดก็ตาม จากพงศาวดารแบ่งเขตเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ดจะเห็นได้ว่าทั้งเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ด มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ซึ่งต่อมาภายหลังได้แบ่งแยกท้องที่ตั้งเมืองอื่น ๆ ขึ้น เมืองสุวรรณภูมิและเมือง ร้อยเอ็ดซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง ได้ถูกแบ่งท้องที่ตั้งเมืองอื่นหลายเมือง คือ เมืองสุวรรณภูมิถูกแบ่งท้องที่ตั้งเมืองชนบท เมืองพุทไธสง เมืองพยัคภูมิพิสัย เมืองร้อยเอ็ดได้ถูกแบ่งท้องที่ตั้งเมืองมหาสารคาม เมืองกาฬสินธุ์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2451 ได้มีการปรับปรุงรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัด อำเภอ เมืองร้อยเอ็ดเปลี่ยนเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองสุวรรณภูมิลดฐานะเป็นอำเภอสุวรรณภูมิ อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ดแต่นั้นมา

อาณาเขต  

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศใต้ ติดกับอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเมือง อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม จังหวัด  ยโสธร
  • ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด  ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด     

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

การเดินทางไปยังร้อยเอ็ด

รถยนต์

ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ -สระบุรี-นครราชสีมา(ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 23 มหาสารคาม -ร้อยเอ็ด รวมระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร

รถไฟ

ต้องไปลง ที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) โทร. 0 2936-2852-66 และสถานีขนส่งร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 1939, 0 4351 2546 www.transport.co.th

เครื่องบิน

สายการบินพี บี แอร์ เปิดบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ทุกวันๆ ละ 1 เที่ยว เว้นวันอาทิตย์กับวันอังคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2261 0220 ต่อ 201-210 สำนักงานร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 8572 www.pbair.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงแรมในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
กามนิต 100 บ. 250 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
แคนคำ 180 บ. 340 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
บรรจง 200 บ. 200 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
บังกะโล 99 250 บ. 320 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
บัวทอง 120 บ. 270 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
พรรณณัฎฎา รีสอร์ท 300 บ. 300 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
เพชรรัชต์ การ์เด้น 620 บ. 2,000 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
แพรทอง 130 บ. 260 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
มายเฮาส์ 300 บ. 300 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
ร่มอินทนิน ปาร์ค 450 บ. 1,200 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดซิตี้ 975 บ. 7,800 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
สาเกตนคร 300 บ. 800 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
สามัคคี โฮเต็ล 70 บ. 100 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
สายทิพย์ 260 บ. 380 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
ไหมไทย 300 บ. 1,200 บ. เมือง ร้อยเอ็ด
โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ 100 บ. 100 บ. เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้