Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างาม  น้ำตกสวย  มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย - เขมร

ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 ให้จังหวัดสระแก้ว ได้เปิดทำการใน วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย ก่อนหน้านั้นสระแก้วมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งสมัยก่อนทางราชการได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้า เข้า-ออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า "อำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของ จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อจังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ  ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว สระขวัญ" และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์

ในอดีตสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดและโบราณวัตถุ ที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต ให้แก่คนรุ่นหลังได้รู้ว่า จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ มีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณ วัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศและเขตอำเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองนับถือศาสนาฮินดู  ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย  ดังจะเห็นได้จาก โบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขตอำเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180

พบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอมระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโปราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน เช่น จารึกพบที่ปราสาทสล็อกก็อกธมอีก 2 หลัก ซึ่งในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ปราสาทสด๊อกก๊อกธมได้ถูกสร้างขั้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสล็อกก็อกธมหลักที่ 1 ได้กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช 1480 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 โปรดให้นำศิลาจารึกมาปักไว้ที่ปราสาท สล็อกก็อกธม ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งได้กล่าวสรรเสริญ พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถานแห่งนี้จนสำเร็จ พร้อมจารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรม และศาสนา เป็นต้น จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี้ สามารถบ่งบอกให้ทราบถึงระบบการปกครองของอาณาจักรขอม โบราณบนผืนแผ่นดินสระแก้วแห่งนี้ เปรียบเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนที่มีคุณค่าเป็น คุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง

นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้ยังมีแท่งดินประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง "ละลุ" ที่มีรูปลักษณะแปลกตา สุดชายแดนอรัญประเทศ สระแก้วเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบ้าน 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว   ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว                              

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

การเดินทางไปยังสระแก้ว

รถยนต์ การเดินทางไปจังหวัดสระแก้วสามารถใช้เส้นทางได้ 4 เส้นทาง ได้แก่

  1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหมายเลข 305 ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร
  2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร
  3. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 35 ให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอกบินทร์บุรี โดยใช้เส้นทางหมายเลข 304 พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 210 กิโลเมตร
  4. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ประมาณกิโลเมตรที่ 54 จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้วโดยไปตามทางหลวงหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว จัดเป็นเส้นทางที่ช่วยย่นระยะเวลาเดินทางไปจังหวัดสระแก้วในขณะนี้

หรือใช้ทางพิเศษฉลองรัช, ทางพิเศษบูรพาวิถี, ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

รถไฟ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ –สระแก้ว-อรัญประเทศ วันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. ถึงสระแก้ว เวลา 10.32 น. ถึงอรัญประเทศ เวลา 11.30 น. และขบวนที่สอง ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 13.05 น. ถึงสระแก้ว เวลา 17.25 น. ถึงอรัญประเทศ เวลา 18.20 น. และเที่ยวกลับวันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากอรัญประเทศ เวลา 06.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 07.26 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ขบวนที่สองออกจากอรัญประเทศ เวลา 13.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 14.37 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. ค่าโดยสารคนละ 48 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสถานีรถไฟจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3726 1217

รถโดยสารประจำทาง    

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต และสถานีขนส่งเอกมัยทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (ถ้าวิ่งเส้นองครักษ์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 หรือเว็บไซต์ www.trasport.co.th หรือ บริษัท ขนส่ง จำกัด (จังหวัดสระแก้ว) ถนนเทศบาล 9/1 โทร. 0 3724 1282 แอร์ขวัญ โทร. 0 3742 1210, 0 1751 1718

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสระแก้ว

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสระแก้ว

โรงแรมในจังหวัดสระแก้ว

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
กวี วิลล่า 400 บ. 400 บ. เมือง สระแก้ว
กวี โฮเต็ล 230 บ. 390 บ. เมือง สระแก้ว
กู๊ดวิลล์ เลคคันทรี รีสอร์ท 550 บ. 2,200 บ. เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
เกรทอินน์ 250 บ. 500 บ. เมือง สระแก้ว
จันทรา 280 บ. 590 บ. เมือง สระแก้ว
จ๋าจ้า บังกะโล 450 บ. 450 บ. เมือง สระแก้ว
ฉายสุข บังกะโล 250 บ. 600 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
เฉลิมพล บังกะโล 200 บ. 400 บ. วัฒนานคร สระแก้ว
เฉิน เกสท์เฮาส์ 300 บ. 300 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
ณ โรงเกลือ 300 บ. 300 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
ทัพทองคำ 250 บ. 500 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
ทีซี เกสท์เฮาส์ 350 บ. 500 บ. เมือง สระแก้ว
นาวาพนมเกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 400 บ. เมือง สระแก้ว
ไนซ์ เกสท์เฮาส์ 500 บ. 500 บ. เมือง สระแก้ว
บ้านรัตนธรรม 200 บ. 300 บ. เมือง สระแก้ว
บ้านสวน ฟ้าน้อย รีสอร์ท 200 บ. 800 บ. เมือง สระแก้ว
บ้านสวนรีสอร์ท 400 บ. 450 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
บ้านแสนสุข บ้านแสนสบาย 300 บ. 500 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
พีพี โฮเทล แอนด์ สปอร์ตคลับ 900 บ. 900 บ. เมือง สระแก้ว
พุทธรักษา บังกะโล 350 บ. 500 บ. วัฒนานคร สระแก้ว
มณฑิชา รีสอร์ท 350 บ. 500 บ. เมือง สระแก้ว
มณีบูรพา รีสอร์ท 350 บ. 800 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา 700 บ. 1,000 บ. เมือง สระแก้ว
เรือนแก้ว รีสอร์ท 250 บ. 350 บ. เมือง สระแก้ว
วังน้ำเย็น 91 140 บ. 250 บ. วังน้ำเย็น สระแก้ว
วังประภารีสอร์ท 800 บ. 1,600 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
ศรีกิจ บ้านสวนรีสอร์ท 800 บ. 1,000 บ. เมือง สระแก้ว
ศรีวัฒนา โฮเต็ล 200 บ. 300 บ. วัฒนานคร สระแก้ว
สยามเกสท์เฮ้าส์ 480 บ. 480 บ. เมือง สระแก้ว
สระแก้วธานี 280 บ. 450 บ. เมือง สระแก้ว
แสงจันทร์ โฮเต็ล 200 บ. 350 บ. เมือง สระแก้ว
อรัญการ์เด้นท์ 1 150 บ. 250 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อรัญการ์เด้นท์ 2 230 บ. 450 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อรัญเกสท์เฮ้าส์ 200 บ. 400 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อรัญชัย โฮเต็ล 150 บ. 500 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อรัญเมอร์เมด 750 บ. 2,500 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อินโดจีน (อรัญปาร์ค) 550 บ. 1,200 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อินเตอร์ 550 บ. 1,500 บ. อรัญประเทศ สระแก้ว
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 1,200 บ. 1,200 บ. เมือง สระแก้ว
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้