Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

บริเวณที่ราบสูงภาคอีสานของไทย ได้ชื่อว่าเป็นแอ่งอารยธรรมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้าแม่น้ำโขงเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ดินแดนอีสานก็ประดุจดังหัวใจ เพราะอีสานเป็นแอ่งอารยธรรมสำคัญที่เต็มไปด้วยร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่บันทึกความจริงในอดีตของมนุษยชาติที่อาศัยในถิ่นแถบนี้ จากลักษณะทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นสองเขต คือ แอ่งสกลนครทางตอนบน และแอ่งโคราชทางตอนล่าง โดยมีเทือกเขาภูพานคั่นกลาง ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากรทำให้ผู้คนทั้งสองแห่ง มีรายละเอียดทางวัฒนธรรมต่างกันไปด้วย ดังปรากฏจากรูปแบบของภาชนะดินเผาในประเพณีการฝังศพ ตลอดจนลักษณะทางศิลปกรรม

เมืองสกลนคร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ความเจริญรุ่งเรืองของสกลนคร เมื่อพิจารณาจากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยตั้งหลักแหล่งทำมาหากินมิได้ขาดสาย นับตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยลพบุรี สมัยล้านช้าง และสมัยรัตนโกสินทร์ การปรับตัวของคนกลุ่มต่าง ๆให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทำให้เกิดวัฒนธรรมและเหลือหลักฐานไว้เป็นมรดกตกทอด ทั้งในด้านโบราณสถานโบราณ โบราณวัตถุรวมทั้งประเพณีความเชื่อมากมาย สืบทอดมาจนทุกวันนี้ สกลนครจึงเป็นที่ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมโดดเด่น จนเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า "อู่อารยธรรมในแอ่งสกลนคร"

ปัจจัยที่ทำให้สกลนครเป็นที่รวมของผู้คนในอดีตคือ  ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และเส้นทางคมนาคมทั่งภายในและภายนอก เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตทั้งยังมีความปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากที่เทือกเขาภูพานเป็นขอบแอ่งกะทะเป็นแนวยาว นับจากอุบลราชธานีมุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี และ กาฬสินธ ์เทือกเขาภูพานจึงเป็นแหล่งที่เหมาะจะใช้เป็นที่พึ่งพาอาศัยในการหลบซ่อนตัว เพื่อความปลอดภัยและมีแหล่งอาหารทั้งพืชและสัตว์อุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีแร่ธาตุธรรมชาติ เช่น แร่เหล็กซึ่งนำมาหลอมหล่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ จึงก่อให้เกิดพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อในบริเวณเทือกเขาภูพานมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมาก แสดงถึงการมีชุมชนเกิดขึ้นมานานนับพันปีมาแล้วและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เทือกเขาภูพานยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นแหล่งต้นน้ำหรือแหล่งกำเนิดลุ่มน้ำหลายสาย

สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน

จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น"แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลาย ท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติศาสตร์ จังหวัดสกลนคร  ข้อมูลจังหวัดสกลนคร      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

การเดินทางไปยังสกลนคร

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา แล้วเลี้ยวแยกเข้าทางไปอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงบ้านท่าพระ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 213 เข้าสู่จังหวัดสกลนคร

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปลงที่จังหวัดอุดรธานีทุกวัน แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครอีกประมาณ 159 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเอกชน มีรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 0657, 0 2936 1880, 0 2936 2852-66www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสกลนคร

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดสกลนคร

โรงแรมในจังหวัดสกลนคร

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
39 รีสอร์ท 250 บ. 450 บ. เมือง สกลนคร
กรองทอง 120 บ. 250 บ. เมือง สกลนคร
กิตติ 100 บ. 200 บ. เมือง สกลนคร
เจริญสุข 120 บ. 300 บ. เมือง สกลนคร
ชมดาวรีสอร์ท 350 บ. 600 บ. สว่างแดนดิน สกลนคร
ชวนธนปัญญา รีสอร์ท 600 บ. 1,200 บ. สว่างแดนดิน สกลนคร
ดุสิต 500 บ. 4,000 บ. เมือง สกลนคร
ดุสิต 500 บ. 4,000 บ. เมือง สกลนคร
เทียมจันทร์ 120 บ. 200 บ. พังโคน สกลนคร
พังโคน โฮเต็ล 40 บ. 80 บ. พังโคน สกลนคร
เพชร สกล 330 บ. 330 บ. เมือง สกลนคร
เพชรสกล 300 บ. 800 บ. เมือง สกลนคร
เพรทตี้ 200 บ. 250 บ. สว่างแดนดิน สกลนคร
ภูพานเพลส 500 บ. 600 บ. เมือง
เมธี รีสอร์ท 490 บ. 590 บ. เมือง
โรงแรมสมเกียรติ 200 บ. 400 บ. เมือง สกลนคร
โรงแรมอารยะ 1 150 บ. 300 บ. เมือง สกลนคร
สกลแกรนด์พาเลซ 700 บ. 2,800 บ. เมือง สกลนคร
สกลโฮเต็ล 150 บ. 150 บ. เมือง สกลนคร
สมเกียรติ 200 บ. 400 บ. เมือง สกลนคร
หนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร 0 บ. 0 บ. เมือง สกลนคร
อัครราศรมรีสอร์ท 450 บ. 450 บ. เมือง สกลนคร
อารยะ 2 150 บ. 350 บ. เมือง สกลนคร
อิมพีเรียล สกล 400 บ. 3,500 บ. เมือง สกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูพาน 500 บ. 3,000 บ. เมือง
อุทยานแห่งชาติภูพาน 500 บ. 3,000 บ. เมือง สกลนคร
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด 30 บ. 30 บ. เต่างอย สกลนคร
เอ็ม.เจ เดอะมาเจสติค สกลนคร 550 บ. 3,360 บ. เมือง สกลนคร
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้