Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่าอีสานเหนือ พื้นที่เป็นที่ราบสูง และค่อยๆ เอียงลาดตามลำห้วยหลวงและลาดไปยังแม่น้ำโขง ทางทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาวมีทิวเขาสำคัญคือ ทิวเขาภูพาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดไปจนจรดทางใต้สุด อุดรธานีห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูมิภาค มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอินโดจีน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

 บริเวณพื้นที่ ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่บ่งบอกว่า เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถำที่อำเภอ บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศึกษา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีระหว่างประเทศว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้ มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิฐานว่า อาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

พื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานี ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยสุโขทัย(พ. ศ. 1800 - 2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวาราวดีลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณเทือกเขาภูพานใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือ แม้จะมีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงว่ามีชุมชนกระจายอยู่ในบริเวณนี้ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏหลักฐานของการตั้งเมือง หรือชื่อเมือง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะขณะนั้นมีชุมชนที่เจริญกว่าอยู่โดยรอบ คือที่สกลนคร หนองบัวลำภู และหนองคาย

จุดเริ่มต้นของจังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งครั้งนั้นไทยเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามการล่าอาณานิคมของสองประเทศมหาอำนาจ คือ ฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งมีนโยบายล่าดินแดนแถบเอเชียเป็นอาณานิคม เพื่อเผชิญกับปัญหานี้จึงทรงแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยไปปฏิบัติราชการประจำต่างหัวเมือง และหัวเมืองหน้าด่านซึ่งถูกล่วงล้ำอธิปไตยได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงใหญ่ (ซึ่งต่อมาภายหลัง ทรงสถาปนาพระยศเลื่อนเป็น กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม) พร้อมด้วยข้าราชการทหารตั้งอยู่ ณ เมืองหนองคาย เรียกว่า ข้าหลวงหัวเมืองลาวพวน ในปี พ.ศ. 2434 รับผิดชอบเมือง ใหญ่ 13 เมือง เมืองขึ้น 36 เมือง ซึ่งรวมทั้งบางเมือง ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงด้วย ในขณะนั้น ฝรั่งเศสต้องการจะแบ่งดินแดนที่เคยเป็นของเวียดนาม ก็ต้องตกเป็นของฝรั่งเศสด้วย ทั้งได้ส่งเรือรบเข้าปิดล้อมอ่าวไทย บีบบังคับให้สยามลงนามในสนธิสัญญายอมรับสิทธิของฝรั่งเศสเหนือดินแดนฝั่ง ซ้ายแม่น้ำโขงและให้ถอยกองกำลังทหารห่างจากชายแดนในรัศมี 25 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 1 เดือน

ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าน้องยาเธอ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวน จึงต้องย้ายที่บัญชาการมณฑลลาวพวนที่ตั้งอยู่ ณ เมืองหนองคาย พระองค์ได้ทรงเคลื่อนกองกำลังทหารและข้าราชบริพารลงมาทางใต้จนถึง"บ้านเดื่อหมากแข้ง" ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2436 ที่นี่มีชัยภูมิเหมาะสมอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ จึงทรงตัดสินพระทัยสร้างเมือง ณ ที่นี้ และได้ทำหนังสือกราบทูลไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทราบ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นชอบที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนแห่งใหม่นี้ จากนั้นพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ทรงวางแผนสร้างบ้านแปลงเมือง อย่างจริงจัง ทรงวางผังเมืองและบัญชาการการก่อสร้างเมืองด้วยพระองค์เอง ได้ทรงสร้างศาลาว่าการเมือง ค่ายทหารและสถานที่ราชการต่างๆ ส่วนวังที่ประทับได้ทรงสร้างใกล้กับต้นโพธิ์ใหญ่และทรงสร้างวัดขึ้นตรงข้าม กับบริเวณวังที่ประทับ ซึ่งมีโบราณสถานเก่าแก่อยู่เดิมแล้ว เพื่อเป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมือง ทรงประทาน นามวัดแห่งนี้ว่า "วัดมัชฌิมาวาส" เพื่อเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนับแต่นั้นมา

ต่อมาเปลี่ยนชื่อมณฑลลาวพวนเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือ และมณฑลอุดรตามลำดับ ปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมือง กมุทธาไสย เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาร อำเภอบ้านหมากแข้ง ตั้งเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า "เมืองอุดรธานี" และเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑลอุดรอีกด้วย จนถึง ปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย ในครั้งนี้ ได้ยกเลิกมณฑลต่าง ๆ มณฑลอุดรจึงถูกยกเลิกคงฐานะ เป็นจังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งปัจจุบันนี้ และในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดจัดงานวันที่ระลึก คล้ายวันจัดตั้งเมืองอุดรธานี" โดยถือเป็นวันร่วมกันบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงสร้างเมืองอุดมธานี อีกด้วย   

อาณาเขต 

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู

ประวัติศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี  

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

การเดินทางไปยังอุดรธานี

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2 223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936-2852–66 และที่สถานี ขนส่งอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 www.transport.co.th

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566,0 2628 2000 www.thaiairways.com และ สายการบินนกแอร์ เปิดบริการเที่ยวบินไปจังหวัดอุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1318 www.nokair.co.th และสายการบินแอร์ เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com นอกจากนี้ยังมีสายการบินไทเกอร์ แอร์เวย์ที่เดินจากสิงคโปร์มายังจังหวัดอุดรธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2351 8333 www.tigerairways.com

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดอุดรธานี

โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 2 Next >>
การิน 400 บ. 1,800 บ. เมือง อุดรธานี
ควีน 160 บ. 300 บ. เมือง อุดรธานี
คิงส์ 220 บ. 270 บ. เมือง อุดรธานี
เคพี 600 บ. 2,100 บ. กุมภวาปี อุดรธานี
เจริญ โฮเต็ล 800 บ. 850 บ. เมือง อุดรธานี
เจริญศรี แกรนด์ รอยัล 1,400 บ. 2,500 บ. เมือง อุดรธานี
เจริญศรี พาเลซ 360 บ. 700 บ. เมือง อุดรธานี
แจน คอนโดเทล 400 บ. 1,200 บ. เมือง อุดรธานี
ชัยพร 200 บ. 380 บ. เมือง
ชัยพล 180 บ. 500 บ. เมือง อุดรธานี
ชานเมือง รีสอร์ท 400 บ. 500 บ. เมือง อุดรธานี
ซิลเวอร์รีฟ เบดแอนด์เบรคฟาสท์ 690 บ. 790 บ. เมือง อุดรธานี
เดอะ ปาแปง 350 บ. 500 บ. เมือง อุดรธานี
ต้นคูณ 700 บ. 1,300 บ. เมือง อุดรธานี
ทรายทอง รีสอร์ท 390 บ. 450 บ. เมือง อุดรธานี
ท็อปแมนชั่น 320 บ. 320 บ. เมือง อุดรธานี
ธนิตา (ลากูน) รีสอร์ท 1,200 บ. 1,200 บ. เมือง อุดรธานี
นภาลัย 800 บ. 8,000 บ. เมือง อุดรธานี
นาข่า บุรี รีสอร์ท 1,200 บ. 2,300 บ. เมือง อุดรธานี
นิตยา เพลส 700 บ. 700 บ. เมือง อุดรธานี
บ้านเชียง 1,200 บ. 8,000 บ. เมือง อุดรธานี
บ้านเดียม โฮมสเตย์ 180 บ. 180 บ. กุมภวาปี อุดรธานี
แบมบู การ์เด้น เกสท์เฮาส์ 300 บ. 300 บ. หนองสูง
พาราไดซ์ 250 บ. 350 บ. เมือง อุดรธานี
เพ็ญ รีสอร์ท 300 บ. 400 บ. เมือง อุดรธานี
มิตรประชาพาเลซ 250 บ. 400 บ. เมือง อุดรธานี
ศรีชัย 160 บ. 500 บ. เมือง อุดรธานี
ศิริแกรนด์ 500 บ. 700 บ. เมือง อุดรธานี
ศิริอุดร 150 บ. 240 บ. เมือง อุดรธานี
อิงลิชแมนส์ รีทรีท เกสท์เฮ้าส์ แอนด์ เลเชอร์ คลับ 0 บ. 0 บ. เมือง อุดรธานี
อินเตอร์ รีสอร์ท 600 บ. 2,100 บ. หนองแสง อุดรธานี
อุดร แอร์พอร์ต 650 บ. 1,000 บ. เมือง อุดรธานี
อุดร โฮเต็ล 480 บ. 1,000 บ. เมือง อุดรธานี
เอ็น บี โฮเต็ล 500 บ. 1,500 บ. เมือง อุดรธานี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้