Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทย ทุกคน อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่ง ที่น่ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้  อีกทั้งมีสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมและอาหารการกินมากมาย เช่น หน่อไม้รวก ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องจักสานซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี

จังหวัดอุทัยธานี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว โดยพบหลักฐานในหลายพื้นที่   เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกระเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนหน้าผา (เขาปลาร้า) เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่ เมืองโบราณบึงคอกช้างในสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านใต้ เมืองโบราณบ้านคูเมือง และ เมืองโบราณการุ้ง เป็นต้น ตำนานเก่าแก่เล่าว่า สมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาตั้งเมืองที่บ้านอุทัยเก่า ซึ่งถือเป็นแหล่งที่อยู่ของคนไทย จึงเรียกว่า "เมืองอู่ไทย" เนื่องจากขณะนั้นชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม บรรพบุรุษมอญ และละว้าต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนทางน้ำไหลทำให้เกิดกันดารน้ำ เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีขาวละว้าหรือกะเหรี่ยงเข้ามาตั้งเมือง และปรับปรุงพื้นที่โดยขุดทะเลสาบกักน้ำได้เรียกว่าเป็น "เมืองอุไทย" ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยง และมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอกสกัดกั้นกองทัพพม่า ที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

บ้านสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี แห่งนี้ เมื่อปลายสมัยอยุธยา พระอักษรสุนทรศาสตร์ "ทองดี" ตำแหน่งเสมียนตรากรมมหาดไทย เกิดที่บ้านสะแกกรังเมืองอุทัยธานี มีบุตรชายคนที่ 4 ชื่อ "ทองด้วง" ภายหลังได้สถาปนาเป็น "พระเจ้าแผ่นดิน" หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนาพระอัฐิของพระอักษรสุนทรศาสตร์ (ทองดี) ผู้เป็นพระบิดาขึ้นเป็น "พระปฐมบรมมหาชนก"และถวายพระเพลิงในปีพุทธศักราช 2338 นับได้ว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นปิตุภูมิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระราชบิดาของรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ   ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติศาสตร์ จังหวัดอุทัยธานี   ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี                                      

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

การเดินทางไปยังอุทัยธานี

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง  ได้แก่

  1. จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร
  2. จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 เข้าทางหลวงหมายเลข 333 ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร
  3. จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา ประมาณกิโลเมตรที่ 30 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง แล้วมาตามถนนหมายเลข 311 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี   ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 283 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา 04.30-17.50 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th สถานีเดินรถอุทัยธานี โทร. 0 5651 1058, 0 5651 1914, 0 5651 2859นอกจากนี้จากจังหวัดอุทัยธานียังมีรถโดยสารไปยังจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และนครปฐม

รถไฟ 

ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์  แล้วต่อรถประจำทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 กิโลเมตร  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2220 4334 หรือ www.railway.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดอุทัยธานี

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดอุทัยธานี

โรงแรมในจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
นวรัตน์ โฮมสเตย์ 500 บ. 800 บ. ลานสัก อุทัยธานี
บ้านสวนชลัมภ์ รีสอร์ท 1,200 บ. 2,900 บ. เมือง อุทัยธานี
ปางนเรศวร์ รีสอร์ท 600 บ. 3,000 บ. บ้านไร่ อุทัยธานี
พญาไม้ รีสอร์ท 800 บ. 1,600 บ. เมือง อุทัยธานี
ภูแสงทอง รีสอร์ท แอนด์ สปา 900 บ. 5,400 บ. บ้านไร่ อุทัยธานี
ริเวอร์ มารีน่า รีสอร์ท 450 บ. 1,300 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรม 333 เฮ้าส์ 200 บ. 450 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรม พิบูลย์สุข 190 บ. 600 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรม ห้วยขาแข้ง เชษฐศิลป์ แอนด์ คอนเวนชั่น 750 บ. 2,500 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรม อมรสุข 1 250 บ. 350 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรม อมรสุข 2 150 บ. 350 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรม ไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 3,500 บ. 45,000 บ. เมือง อุทัยธานี
โรงแรมศรีวิจิตร รีสอร์ท 350 บ. 400 บ. หนองฉาง อุทัยธานี
วันเพ็ญ โฮมสเตย์ 200 บ. 200 บ. เมือง อุทัยธานี
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท 756 บ. 1,500 บ. บ้านไร่ อุทัยธานี
ห้วยป่าปก รีสอร์ท 1,200 บ. 5,200 บ. บ้านไร่ อุทัยธานี
หุบป่าตาด โฮมสเตย์ 300 บ. 800 บ. ลานสัก อุทัยธานี
อวตาร มิราเคิล 4,500 บ. 15,000 บ. บ้านไร่ อุทัยธานี
อุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท 1,700 บ. 2,000 บ. เมือง อุทัยธานี
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้