Jump To:

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร


ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

ในดินแดนอีสานนั้น นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี สันนิษฐานว่ามีชุมชนตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว แต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันอยู่ในส่วนต่างๆของพื้นที่แห่งนี้ บางแห่งก็มีความเจริญมาก เพราะมีร่องรอยของเมืองใหญ่ ๆปรากฏให้เห็นอยู่ เช่นที่ขุดค้นได้ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามได้พบพระบรมธาตุ พระพุทธรูป และศิลปเครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบศิลปของสมัยทวารวดี ขณะเดียวกันที่บ้านกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว บ้านขุมเงินและที่บ้านตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้มีผู้ขุดพบพระพุทธรูปและเสมา มีรูปพระพุทธรูปและเสมาเป็นศิลปแบบสมัยทวารวดี จึงเชื่อได้ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นอาณาจักรของชนชาวทวารวดีมาก่อน ชนชาวทวารวดีนี้นักโบราณคดีถือว่าเป็นชนชาติละว้าหรือ ลัวะเดิม ตามประวัติพระธาตุพนมได้มีข้อความว่า "ชาวสะเดาตาดทองได้นำของมาช่วย" สะเดาตาดทองนั้นเป็นหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองยโสธรปัจจุบัน

จังหวัดยโสธร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภู "นครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้วบัวบาน" (อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) และเกี่ยวพันกับเมืองอุบล กล่าวคือตามพงศาวดารจดจารประมาณ ปี พ.ศ.2340 เล่าว่า สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระวรวงศา (พระเจ้าวอ) พร้อมผู้เป็นน้อง คือ เจ้าคำขุย เจ้าคำใส เจ้าคำสิง เจ้าคำผงและเจ้าฝ่ายหน้า อีกทั้งเจ้าก่ำ และเจ้าทิดพรมได้อพยพสมัครพรรคพวกไพร่พลทหาร และญาติพี่น้องยกทัพฝ่าหนีออกจากเมืองหนองบัวลุมภู หลังจากที่เจ้าตา เจ้าเมืองหนองบัวลำภูได้ถูกข้าศึกยิงด้วยอาวุธปืน และฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิราลัย ขบวนทัพของเจ้าพระวอได้เดินทางตามลุ่มแม่น้ำชี มาพักกับเจ้าคำสูผู้ปกครองบ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบัน อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร) ภายหลังต่อมา เจ้าพระวอดำริว่าหากอยู่กับเจ้าคำสูแล้ว ถ้าเวียงจันทร์ยกทัพมาก็จะเป็นการลำบาก และจะเกิดศึกสงครามกันต่อไป เมื่อตกลงกันได้จึงได้พาไพร่พลทหาร อพยพลงไปตามลำน้ำมูล และสร้างเมืองใหม่ที่ดอนมดแดง เขตนครจำปาศักดิ์

เมื่อเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตทราบเรื่อง จึงแต่งตั้งพระญาสุโพให้ยกกองทัพไปปราบ และให้จับเจ้าพระวอฆ่าเสีย เจ้าพระวอได้เป็นแม่ทัพรบกับพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต จนถึงแก่ความตาย พระเจ้าตากสินมหาราชได้ส่งทัพลงมาช่วยสู้รบกับทัพจากเวียงจันทน์ ต่อมาเกิดเหตุน้ำท่วมดอนมดแดง เจ้าคำผงน้องเจ้าพระวอ จึงมาสร้างเมืองใหม่ที่ดงอู่ผึ้ง และมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรีให้ทราบ และได้ตั้งนามเมืองว่า "เมืองอุบลราชธานี" เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเมืองเดิมของตน คือเมืองนครเขื่อนขันฑ์กาบแก้วบัวบาน หรือเมืองหนองบัวลุมภู ส่วนที่เหลืออพยพเรื่อยมาตามลำน้ำชี จนมาถึงบริเวณดงผีสิงซึ่งเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำท่า จึงตั้งบ้านเรือนและตั้งชื่อว่า "บ้านสิงห์ท่า" คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชุมชนมาแต่โบราณ มีการพบรูปสิงห์แกะสลักด้วยทรายแดงจากนั้นเจ้าคำผงจึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบล ได้รับพระราชทินนามว่า "พระปทุมสุรราช" หลังจากนั้นต่อมา เจ้าฝ่ายหน้าน้องพระปทุมสุรราชเจ้าเมืองอุบลพร้อมกับนางอูสา ไพร่พลญาติวงศาอีกส่วนหนึ่ง ได้ขอแยกตัวไปอยู่บ้านสิงห์ท่า ได้ปรับปรุงและสร้างบ้านสิงห์ท่าจนเจริญรุ่งเรือง

พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็น "เมืองยศสุนทร"(หรือ"เมืองยโสธร" ในปัจจุบัน) ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์ ("ท้าวคำม่วง" ผู้น้องเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยะวงศา) เป็นเจ้าครองเมืองมีราชทินนามว่า "พระสุนทรราชวงศา " เจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธร ในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ได้แยกอำเภอยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา และอำเภอกุดชุม ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี และรวมกันเป็นจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติศาสตร์ จังหวัดยโสธร   ข้อมูลจังหวัดยโสธร   

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

การเดินทางไปยังยโสธร

รถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปทางอำเภอพิมาย ผ่านอำเภอหนองสองห้อง และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

รถไฟหรือเครื่องบิน

สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟและเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่ยโสธรอีกประมาณ 99 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางรถไฟ โทร.1690,0 2223 7010,0 2223 7020 www.railway.co.th และตารางการบิน โทร. 1566,0 2628 2000 ,0 2356 1111 www.thaiairways.com

รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ยโสธร ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 0 2936-2852-66 www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดยโสธร

แผนที่เส้นทางไปยังจังหวัดยโสธร

โรงแรมในจังหวัดยโสธร

ชื่อโรงแรม ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด สถานที่
<< Previous 1 Next >>
99 รีเจ้นท์ 350 บ. 350 บ. เมือง ยโสธร
คุ้มบัวคำรีสอร์ท 350 บ. 550 บ. เมือง ยโสธร
เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ โฮเต็ล 800 บ. 1,650 บ. เมือง ยโสธร
เดอะ กรีน ปาร์ค 500 บ. 700 บ. เมือง ยโสธร
เพ็ญตะวัน รีสอร์ท 350 บ. 550 บ. เมือง ยโสธร
ภูดิน 0 บ. 0 บ. เลิงนกทา ยโสธร
ยศนคร 220 บ. 400 บ. เมือง ยโสธร
ยโสธร ออคิด การ์เด้น 400 บ. 450 บ. เมือง ยโสธร
ราตรี รีสอร์ท 200 บ. 400 บ. เมือง ยโสธร
โรงแรม 29 บังกาโล 300 บ. 300 บ. เมือง ยโสธร
วโรธร 150 บ. 300 บ. เมือง ยโสธร
ศุภฤกษ์มงคล 250 บ. 350 บ. เมือง ยโสธร
ห้วยซัน รีสอร์ท 400 บ. 3,000 บ. เลิงนกทา ยโสธร
อาร์.พี.แมนชั่นปาร์ค 300 บ. 400 บ. เมือง ยโสธร
ไอยรา สปา รีสอร์ท 400 บ. 1,200 บ. เมือง ยโสธร
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

ลิงค์ผู้สนับสนุน

 

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์แนะนำ: รวมฮาวทู เทคนิค DIY ต่างๆทุกๆเรื่องที่คุณอยากรู้